Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2017

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu grudniu 2017 r.

Strażnicy podjęli 255 interwencji, z których 196 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 26 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 33 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 29 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 19 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 27 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 39 osób, z czego 33 pouczono, na 6 nałożono mandaty karne (z czego 4 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Ponadto 20 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 55 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 27 8-godzinnych patroli pieszych oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 33 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 38 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 930 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 uroczystość zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 7 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 77 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu grudniu 20 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.
Ponadto w miesiącu grudniu strażnicy przeprowadzili 3 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili 2 kontrole miejsc zlokalizowanych na terenie miasta, w których oferowano do sprzedaży materiały pirotechniczne.

 


RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu listopadzie 2017 r.

Strażnicy podjęli 319 interwencji, z których 214 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 34 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 71 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 20 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 14 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 28 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.


Wylegitymowano 80 osób, z czego 45 pouczono, na 35 nałożono mandaty karne (z czego 25 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 36 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.
 
Straż Miejska 57 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 38 8-godzinnych patroli pieszych oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 18 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu listopadzie 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 58 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 39 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 862 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 11 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 112 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Straż Miejska w Zawierciu działając na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym w miesiącu listopadzie usunęła z pasa drogowego przy ul. Rolniczej w Zawierciu pojazd marki IVECO DAILY. Przyczyną usunięcia był stan techniczny pojazdu, który wskazywał na to, że nie jest używany od kilku lat.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu listopadzie 20 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.
Ponadto w miesiącu listopadzie strażnicy przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach akcji „ Znicz 2017” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta. 
 
W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej  brali udział w uroczystościach związanych z Narodowym  Świętem Niepodległości 11 Listopada wystawiając Poczet Sztandarowy.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 6 i 8 oraz   z Akademii Malucha - Prywatnego Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Miejskiej w Zawierciu.

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu październiku 2017 r.

 

Strażnicy podjęli 448 interwencji, z których 251 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 11 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 186 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 21 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 15 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 31 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień, 3 osoby do noclegowni w Żerkowicach oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 208 osób, z czego 100 pouczono, na 108 nałożono mandaty karne (z czego 73 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 44 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 79 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 52 8-godzinne patrole piesze oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 16 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu październiku 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 54 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 44 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 933 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 127 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu październiku upomniano 17 osób jeżdżących rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych. 

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 2 w  Zawierciu.

W ramach działań realizowanych pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zawierciańscy strażnicy miejscy , policjanci oraz druh z ochotniczej straży pożarnej wraz z psem ratowniczym spotkali się z uczniami najmłodszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu. W trakcie spotkania mundurowi przekazywali, jak należy się zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza nią, by być bezpiecznym. 

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu wrześniu 2017 r.

 

Strażnicy podjęli 312 interwencji, z których 207 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 17 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy  w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 88 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 34 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 23 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 33 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 6 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 5 osób do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 87 osób, z czego 54 pouczono, na 33 nałożono mandaty karne (z czego 21 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 35 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 81 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek  i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 54 8-godzinne patrole piesze oraz 43 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 10 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 52 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 32 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 783 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu wrzesniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 96 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu wrześniu upomniano 3 osoby jeżdżące rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych. 

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 6 w  Zawierciu.

W ramach działań realizowanych pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zawierciańscy strażnicy miejscy i policjanci spotkali się z uczniami najmłodszych klas Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu. W trakcie spotkania mundurowi przekazywali, jak należy się zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza nią, by być bezpiecznym. Poza teorią była również i praktyka. Najmłodsi wcielili się w rolę pieszych i pojazdów demonstrując, jak należy się zachować, będąc uczestnikiem ruchu ulicznego. W spotkaniu uczestniczyła również maskotka zawierciańskiej Straży Miejskiej „Warcik” oraz „Sznupek” z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

 

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu czerwcu 2017 r.

Strażnicy podjęli 330 interwencji, z których 217 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 13 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 100 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 1 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 29 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 17 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 20 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).
W analizowanym okresie 3 - krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono 6 osób do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 66 osób, z czego 34 pouczono, na 32 nałożono mandaty karne (z czego 20 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 131 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 29 8-godzinnych patroli pieszych oraz 53 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 11 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w czerwcu 1 wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 29 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 21 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 471 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 8 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 88 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

  Na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr. 6 funkcjonariusze Straży Miejskiej współuczestniczyli w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowanym na terenie przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu.

Ponadto w czerwcu przeprowadzono 14 kontroli miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017”.  
 
W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu czerwcu upomniano 4 osoby jeżdżące rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu maju 2017 r.

Strażnicy podjęli 313 interwencji, z których 219 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 23 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 71 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 25 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 18 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 14 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).

W analizowanym okresie 2 - krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono 9 osób do izby wytrzeźwień oraz  3 osoby do miejsca zamieszkania.


Wylegitymowano 100 osób, z czego 45 pouczono, na 55 nałożono mandaty karne (z czego 36 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 93 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 43 8-godzinne patrole piesze oraz 52 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w maju kwietniu 1 wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 48 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 26 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 686 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 75 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Z okazji święta 3 – go Maja Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy i flagowy na uroczystych obchodach tego święta.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu kwietniu 2017 r.
 

Strażnicy podjęli 309 interwencji, z których 223 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 19 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 67 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 33 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 21 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 24 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).
W analizowanym okresie 1 wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono 7 osób do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 75 osób, z czego 39 pouczono, na 36 nałożono mandaty karne (z czego 26 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 35 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 98 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 45 8-godzinnych patroli pieszych oraz 49 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 15 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu kwietniu 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 51 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 30 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 697 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 90 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

 

 

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu marcu 2017 r.

Strażnicy podjęli 433 interwencji, z których 278 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 26 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 129 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 32 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 26 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 59 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 6 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3 krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono: 1 osobę nietrzeźwą do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 139 osób, z czego 93 pouczono, na 46 nałożono mandaty karne (z czego 25 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 48 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 145 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 57 8-godzinnych patroli pieszych oraz 54 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 21 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu marcu 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.  

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 67 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 36 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 811 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 9 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 142 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzili na terenie miasta działania prewencyjne „Pieszy” oraz „Dzień wagarowicza” mające na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 8 w  Zawierciu.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lutym 2017 r.

Strażnicy podjęli 323 interwencji, z których 209 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 24 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 90 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 42 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 35 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 21 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).
W analizowanym okresie 2 krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 79 osób, z czego 50 pouczono, na 29 nałożono mandaty karne (z czego 26 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 82 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 34 8-godzinne patrole piesze oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 18 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 51 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 29 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 707 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 73 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

 W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z wychowankami Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.

Ponadto w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w sprawie rażących zaniedbań w zakresie utrzymywania zwierzęcia oraz porzucenia psa Straż Miejska przekazała zebrany materiał z prowadzonych czynności wyjaśniających do Komendy Powiatowej w Zawierciu.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu styczniu 2017 r.

Strażnicy podjęli 343 interwencji, z których 259 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 69 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 41 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 30 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 24 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 1 wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 85 osób, z czego 41 pouczono, na 44 nałożono mandaty karne (z czego 38 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 38 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 129 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 25 8-godzinnych patroli pieszych oraz 51 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 15 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 16 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 38 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 902 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 7 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 87 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W miesiącu styczniu strażnicy przeprowadzili 9 kontroli pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Wraz z nadejściem ferii zimowych Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie ich trwania, przeprowadzając 26 kontroli miejsc zwyczajowego przebywania dzieci i młodzieży w tym: (okolice placówek oświatowych, rejony lodowiska, krytej pływalni, górek saneczkowych, większych osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc grupowania się nieletnich takich jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany).

Ponadto strażnicy w ramach akcji profilaktyczno – informacyjnej rozpoczętej przez Straż Miejską w Zawierciu, patrolując rejony osiedli, wręczali mieszkańcom ulotki informacyjne dotyczące przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacji spotkania dzika w mieście.  

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.