Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2016

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu grudniu 2016 r.

Strażnicy podjęli 308 interwencji, z których 239 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 19 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 50 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Należy zaznaczyć, że  3 interwencje ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, natomiast 33 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 26 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 17 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienki kanalizacyjnej, 3 – krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osób potrzebujących pomocy lekarskiej.

 Doprowadzono nietrzeźwych: 2 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.
Wylegitymowano 66 osób, z czego 47 pouczono, na 19 nałożono mandaty karne (z czego 11 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 6 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 37 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 157 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 27 8-godzinnych patroli pieszych oraz 50 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 21 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 razy wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 41 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 28 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 668 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 92 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.  

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili kontrolę miejsc zlokalizowanych na terenie miasta, w których oferowano do sprzedaży materiały pirotechniczne.
   
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu grudniu 11 kontroli pieców C.O. W żadnym z kontrolowanych pieców nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

W miesiącu grudniu strażnicy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Ponadto strażnicy w ramach akcji profilaktyczno – informacyjnej rozpoczętej przez Straż Miejską w Zawierciu, patrolując rejony osiedli, wręczali mieszkańcom ulotki informacyjne dotyczące przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacji spotkania dzika w mieście.  

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu listopadzie 2016 r.

Strażnicy podjęli 373 interwencji, z których 229 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 21 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 123 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.
Należy zaznaczyć, że  6  interwencji ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, natomiast 28 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 18 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia  w schronisku dla zwierząt.
Ujawniono 17 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 1 brakująca bądź uszkodzona pokrywa studzienki kanalizacyjnej, 4 – krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osób potrzebujących pomocy lekarskiej.
 Doprowadzono nietrzeźwych: 5 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.
Wylegitymowano 146 osób, z czego 112 pouczono, na 32 nałożono mandaty karne (z czego 28 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 6 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Ponadto 38 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  
Straż Miejska 124 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).
Wykonano 31 8-godzinnych patroli pieszych oraz 49 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).
W ramach pełnienia służby przeprowadzono 16 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 razy wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 46 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.
Nadzorowano 24 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 553 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.
W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.
We wskazanym okresie wpłynęło 97 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.  
W ramach akcji „ Znicz 2016” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta.   
W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej  brali udział w uroczystościach związanych z Narodowym  Świętem Niepodległości 11 Listopada wystawiając Poczet Sztandarowy.
Ponadto w miesiącu listopadzie strażnicy przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu październiku 2016 r.

Strażnicy podjęli 310 interwencji, z których 170 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 16 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 124 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Należy zaznaczyć, że  8  interwencji ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, natomiast 22 dotyczyły biegających bez dozoru psów, z czego 16 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 23 awarie (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 1 brakująca bądź uszkodzona pokrywa studzienki kanalizacyjnej. 4

Doprowadzono nietrzeźwych: 6 osób do izby wytrzeźwień, 8 osób do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 112 osób, z czego 83 pouczono, na 39 nałożono mandaty karne (z czego 34 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 107 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 42 8-godzinne patrole piesze oraz 52 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 10 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 46 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 27 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 621 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 96 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zakresu nauki bezpiecznych zachowań na drodze oraz zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu mini miasteczka ruchu drogowego polegające na prawidłowym przejściu przez jezdnię wyposażoną w sygnalizację świetlną z przedszkolakami z przedszkola nr 2, 5 i 6 w Zawierciu.

W miesiącu październiku przeprowadzono w remizie przy OSP w Blanowicach szkolenie dzieci w sztuce samoobrony walk wschodnich. W szkoleniu wzięło udział 11 uczniów i uczennic mieszkających na osiedlu Blanowice w Zawierciu.

Zabezpieczono rejon przylegający do Gimnazjum nr. 1 przy ul. 11 – go Listopada w związku z odbywającą się w szkole dyskoteką.

Przeprowadzono prelekcje dotyczące ładu i porządku w mieście w Gimnazjum nr. 3 w Zawierciu z uczniami klas I – III.

W dniach 03.10.2016 r. oraz 24.10.2014 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli  manifestację odbywająca się na terenie miasta pod nazwą „Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek”.  

Ponadto w miesiącu październiku strażnicy przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu wrześniu 2016 r.

Strażnicy podjęli 289 interwencji, z których 185 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 9 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 95 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Należy zaznaczyć, że 13  interwencji ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, natomiast 23 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 16 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 16 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

Doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 95 osób, z czego 67 pouczono, na 28 nałożono mandaty karne (z czego 17 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.
 
Straż Miejska 117 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 30 8-godzinnych patroli pieszych oraz 52 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu wrześniu 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 52 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 17 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 388 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 108 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z przedszkola nr 6 w Zawierciu, którzy odwiedzili siedzibę Straży Miejskiej.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu sierpniu 2016 r.

Strażnicy podjęli 272 interwencje, z których 192 zostały zgłoszone od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 60 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Należy zaznaczyć, że 5  interwencji ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, natomiast 28 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 22 zwierzęta okazały się bezpańskie, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 9 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

Doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 50 osób, z czego 41 pouczono, na 9 nałożono mandaty karne (z czego 4 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 5 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 35 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 104 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 20 8-godzinnych patroli pieszych oraz 55 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

Nadzorowano 24 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 507 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu sierpniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 7 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 63 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Ponadto w sierpniu przeprowadzono 67 kontroli miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”. 
   
W dniu 18.08.2016 r. Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy podczas uroczystości pogrzebowej honorowego obywatela Zawiercia.
    

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lipcu 2016 r.

Strażnicy podjęli 276 interwencji, z których 202 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 59 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.
Z ww. interwencji 32 dotyczyły biegających bez dozoru psów, z czego 19 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
Ujawniono 21 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
 Doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.
Wylegitymowano 67 osób, z czego 41 pouczono, na 26 nałożono mandaty karne (z czego 8 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  
Straż Miejska 97 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).
Wykonano 30 8-godzinnych patroli pieszych oraz 54 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).
W ramach pełnienia służby przeprowadzono 16 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  
Nadzorowano 23 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 390 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.
W miesiącu lipcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.
We wskazanym okresie wpłynęło 75 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.
Przeprowadzono w formie zabawowej szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z  Przedszkola nr 8 w Zawierciu.
W związku z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży 3 krotnie zabezpieczano przemarsz pielgrzymów poruszających się ulicami Miasta Zawiercie.
W okresie od dnia 22.07.2016 r. do 31.07.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej całodobowo zabezpieczali budynek UM w Zawierciu oraz prowadzili działania kontrolne na terenie miasta zgodnie z wytycznymi  wprowadzonego stopnia alarmowego „ALFA” – Zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.
Ponadto w lipcu przeprowadzono 72 kontrole miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”.   


RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu czerwcu 2016 r.

Strażnicy podjęli 340 interwencji, z których 219 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 18 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 103 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.
Z ww. interwencji 26 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 19 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
Ujawniono 14 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
 Doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.
Wylegitymowano 112 osób, z czego 80 pouczono, na 32 nałożono mandaty karne(z czego 20 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Ponadto 25 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  
Straż Miejska 135 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).
Wykonano 25 8-godzinnych patroli pieszych oraz 54 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).
W ramach pełnienia służby przeprowadzono 18 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu czerwcu 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 37 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.
Nadzorowano 27 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 544 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.
W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 8 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.
We wskazanym okresie wpłynęło 75 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.
Przeprowadzono w formie zabawowej szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z  Przedszkola nr 4 i 6 oraz na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 6 funkcjonariusze Straży Miejskiej współuczestniczyli w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowanym na terenie przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji kobietę, która dokonała kradzieży kostki brukowej na ulicy Wierzbowej w Zawierciu.


RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu maju 2016 r.

Strażnicy podjęli 290 interwencji, z których 190 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 80 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.
Z ww. interwencji 38 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 31 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
Ujawniono 14 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
 Doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania
Wylegitymowano 132 osoby, z czego 87 pouczono, na 45 nałożono mandaty karne (z czego 28 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Ponadto 25 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  
Straż Miejska 76 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).
Wykonano 26 8-godzinnych patroli pieszych oraz 53 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).
W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu maju 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 42 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.
Nadzorowano 21 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 577 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.
W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 10 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 7 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.
We wskazanym okresie wpłynęły 54 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.
Z okazji święta 3 – go Maja Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy i flagowy na uroczystych obchodach tego święta oraz poczet sztandarowy podczas uroczystości pogrzebowej w dniu 14.05.2016 r.
Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami SP 4 i SP 5 oraz na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr. 2 funkcjonariusze Straży Miejskiej współuczestniczyli w festynie rodzinnym zorganizowanym na terenie przedszkola przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu kwietniu 2016 r.

Strażnicy podjęli 375 interwencji, z których 198 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 24 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 153 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 33 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 32 zwierzęta okazały się bezpańskie, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 10 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe),  2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
Doprowadzono 6 osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 221 osób, z czego 123 pouczono, na 98 nałożono mandaty karne (z czego 71 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych. 

Straż Miejska 118 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 34 8-godzinne patrole piesze oraz 50 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu kwietniu 4 razy wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 53 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 21 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 412 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 9 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 59 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu marcu 2 kontrole pieca C.O. W kontrolowanym piecu nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.  

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji mężczyznę, który dokonał kradzieży 12 puszek piwa w sklepie spożywczym na ulicy Wierzbowej w Zawierciu.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu marcu 2016 r.

Strażnicy podjęli 372 interwencje, z których 247 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 28 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 97 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 30 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 25 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 23 awarie (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 5-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

 Doprowadzono nietrzeźwych: 5 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 162 osoby, z czego 94 pouczono, na 68 nałożono mandaty karne (z czego 43 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 43 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 87 razy przekazała do innych instytucji (ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 33 8-godzinne patrole piesze oraz 50 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 12 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu marcu 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 43 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 16 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 334 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 57 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu marcu 1 kontrole pieca C.O. W kontrolowanym piecu nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.  

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr. 5 w Zawierciu.  

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lutym 2016 r.

Strażnicy podjęli 322 interwencje, z których 236 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 12 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 74 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 32 dotyczyły biegających bez dozoru psów, z czego 25 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 36 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, 6-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Doprowadzono 6 osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 122 osoby, z czego 85 pouczono, na 37 nałożono mandaty karne (z czego 22 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 39 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 111 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 25 8-godzinnych patroli pieszych oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 9 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu lutym 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 23 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 21 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 442 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 41 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu lutym 2 kontrole pieców C.O. W żadnym z kontrolowanych pieców nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.   

Wraz z nadejściem ferii zimowych Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie ich trwania, przeprowadzając 21 kontroli miejsc zwyczajowego przebywania dzieci i młodzieży w tym: (okolice placówek oświatowych, rejony lodowiska, krytej pływalni, górek saneczkowych, większych osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc grupowania się nieletnich takich jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany).

Ponadto przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży  w sztuce samoobrony. W zajęciach zorganizowanych w remizie OSP Blanowice wzięło udział łącznie 12 dziewcząt i chłopców.

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu styczniu 2016 r.

Strażnicy podjęli 290 interwencji, z których 225 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 11 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 54 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 41 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 38 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 35 awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

Doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 5 osób do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 87 osób, z czego 65 pouczono, na 22 nałożono mandaty karne (z czego 21 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 29 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 121 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 29 8-godzinnych patroli pieszych oraz 46 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 10 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 48 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 17 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 548 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 6 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 6 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu styczniu wpłynęło 41 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach „Akcji Bezdomni” przeprowadzono 12 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta. Ujawniono łącznie 26 osób bezdomnych, które nie wyraziły zgody na udzielenie im pomocy.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu styczniu 10 kontroli pieców C.O. W żadnym z kontrolowanych pieców nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.   

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.