Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2015

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu grudniu 2015 r.

 

Strażnicy podjęli 314 interwencji, z których 207 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 30 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 77 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 35 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 27 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 23 awarie (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

Doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 4 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 129 osób, z czego 116 pouczono, na 13 nałożono mandaty karne (z czego 8 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 33 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.  

Straż Miejska 75 razy przekazała do innych instytucji ( ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe)  informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 37 8-godzinnych patroli pieszych oraz 51 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 razy wzięli udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 47 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 14 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 314 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 4 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 2 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu grudniu wpłynęło 65 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.
Ponadto w miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 4 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu listopadzie 7 kontroli pieców C.O. W żadnym z kontrolowanych pieców nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.   

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu listopadzie 2015 r.

Strażnicy podjęli 299 interwencji, z których 162 zostały zgłoszone od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 122 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z ww. interwencji 20 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 15 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 11 awarii, w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 3 osoby do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania oraz 6 osób do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 133 osoby, z czego 101 pouczono, na 32 nałożono mandaty karne (z czego 22 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 35 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.
 
Straż Miejska 107 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 37 8-godzinnych patroli pieszych oraz 48 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 9 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 razy wzięli udział w zebraniach samorządu mieszkańców.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 54 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 16 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 393 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.
Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu listopadzie wpłynęło 66 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Ponadto w miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 3  kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

 W ramach akcji „ Znicz 2015” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta. 
 
W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej  brali udział w uroczystościach związanych z Narodowym  Świętem Niepodległości 11 Listopada wystawiając Poczet Sztandarowy.

Zabezpieczono rejon przylegający do Gimnazjum nr. 1 przy ul. 11 – go Listopada w związku z odbywającą się w szkole dyskoteką.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali budynek Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz teren przyległy w związku z zorganizowanym przez Ruch Narodowy oraz partię KORWiN zgromadzeniem przeciwko przyjmowaniu imigrantów.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadziła w miesiącu listopadzie 10 kontroli pieców C.O. W żadnym z kontrolowanych pieców nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.   

W miesiącu listopadzie przeprowadzono w remizie przy OSP w Blanowicach szkolenie dzieci w sztuce samoobrony walk wschodnich. W szkoleniu wzięło udział 15 uczniów i uczennic mieszkających na osiedlu Blanowice w Zawierciu.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej aktywnie uczestniczyli w zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu  konferencji związanej z „Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu październiku 2015 r.


Strażnicy podjęli 260 interwencji, z których 195 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 43 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 25 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 19 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 25 awarii, w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 82 osoby, z czego 51 pouczono, na 27 nałożono mandaty karne (z czego 16 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 35 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
Straż Miejska 88 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 37 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 53 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 12 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej 4 razy brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 57 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Nadzorowano 16 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 335 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy plenerowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 6 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu październiku wpłynęły 82 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Ponadto w miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 4  kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach akcji deratyzacji prowadzonej na terenie miasta od 12 do 17 października 2015r. strażnicy przeprowadzili kontrolę miejsc obowiązkowego wyłożenia trutki na gryzonie w nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych oraz usługowych.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie zabezpieczenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, których celem było niedopuszczenie do zakłócania porządku publicznego związanego z wyborami.    

 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu sierpniu 2015 r.

Strażnicy podjęli 244 interwencje, z których 175 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 47 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 37 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 14 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 15 awarii, w tym 6 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 3 osób do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 80 osób, z czego 51 pouczono, na 29 nałożono mandaty karne (z czego 8 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 8 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 37 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Straż Miejska 92 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 10 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 52 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 10 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

 Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 170 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu sierpniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 imprezy plenerowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu sierpniu wpłynęło 37 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.
 Ponadto w miesiącu sierpniu strażnicy kontrolowali tereny boisk sportowych (Orliki) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia związane z niszczeniem mienia.

W ramach akcji „Rower” rozpoczętej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu sierpniu upomniano 41 osób jeżdżących rowerami po chodnikach, przejściach dla pieszych.  

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lipcu 2015 r.

Strażnicy podjęli 334 interwencji, z których 248 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 66 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 37 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 20 zwierząt okazało się bezpańskich, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 25 awarii, w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 103 osoby, z czego 66 pouczono, na 37 nałożono mandaty karne (z czego 5 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 42 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Straż Miejska 102 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 29 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 56 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 11 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

 Nadzorowano 14 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 353 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lipcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 imprezy plenerowe na terenie miasta.

W miesiącu lipcu wpłynęło 68 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.
 Z okazji 100 letnich urodzin Zawiercia  Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy na uroczystych obchodach tego święta.

 Ponadto w miesiącu lipcu strażnicy kontrolowali tereny boisk sportowych (Orliki) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia związane z niszczeniem mienia.

W trakcie prowadzonej kontroli targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Broniewskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji  mężczyznę, który podawał do sprzedaży papierosy bez akcyzy.          

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu czerwcu 2015 r.

Strażnicy podjęli 293 interwencje, z których 168 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 105 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 27 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 19 zwierzęta okazały sie bezpańskie, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 9 awarii, w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 2 osoby do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 167 osoby, z czego 106 pouczono, na 61 nałożono mandaty karne (z czego 28 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 38 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Straż Miejska 92 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 38 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 48 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 11 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W trakcie jednej z kontroli targowiska zatrzymano osobę organizującą nielegalny hazard – tzw. gra w trzy kubki.

W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej wzięli  udział w zebraniu samorządu mieszkańców osiedla Szymańskiego.
Nadzorowano 12 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 241 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 imprez plenerowych na terenie miasta.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 65 patroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W miesiącu czerwcu wpłynęły 62 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu maju 2015 r.

Strażnicy podjęli 264 interwencje, z których 155 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 89 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 36 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 24 zwierzęta okazały sie bezpańskie, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 8 awarii, w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 4 osoby do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 146 osoby, z czego 112 pouczono, na 34 nałożono mandaty karne (z czego 20 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 28 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 83 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 47 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 51 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 17 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 krotnie brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 380 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 6 imprez plenerowych na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 65 patroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W miesiącu maju wpłynęło 59 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.
Z okazji święta 3 – go Maja Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy i flagowy na uroczystych obchodach tego święta.

Ponadto na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr. 6 funkcjonariusz Straży Miejskiej współuczestniczył w organizacji Międzyprzedszkolnego Konkursu – „Bezpieczny Przedszkolak”.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu kwietniu 2015 r.

Strażnicy podjęli 264 interwencje, z których 172 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 17 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 75 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Z w/w interwencji 33 dotyczyło biegających bez dozoru psów, z czego 23 zwierzęta okazały sie bezpańskie, które zgłoszono do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

Ujawniono 10 awarii, w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 4 osoby do izby wytrzeźwień, 5 osób do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 124 osoby, z czego 78 pouczono, na 46 nałożono mandaty karne (z czego 25 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 35 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 103 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 45 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 51 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 29 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

Nadzorowano 16 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 317 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 imprezy plenerowe na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 64 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W miesiącu kwietniu wpłynęło 57 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Pożarnej zabezpieczali przed dostępem osób postronnych rejon ronda im. Ochmana w Zawierciu, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu.

 W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie uczennic szkół ponadpodstawowych w sztuce samoobrony. W szkoleniu wzięło udział łącznie 9 uczennic z I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu.

W dniu 13 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej  ujawnili na terenie lasu przy ul. Gardy w Zawierciu  dzikie wysypisko śmieci, a następnie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających ustalono sprawcę wykroczenia, który otrzymał mandat karny w wysokości 200 zł oraz został zobligowany do uprzątnięcia terenu.

Ponadto w wyniku podjętej interwencji przez patrol Straży Miejskiej ujęty został, a następnie przekazany policji 44 letni mężczyzna poszukiwany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu marcu 2015 r.

Strażnicy podjęli 330 interwencji, z których 211 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 11 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 108 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 19 awarii, w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 4 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 141 osób, z czego 99 pouczono, na 42 nałożono mandaty karne (z czego 25 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 8 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 36 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 85 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 50 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 61 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 14 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 234 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

Podjęto 41 interwencji dotyczących biegających bez dozoru psów, z czego 25 bezpańskich zgłoszonych do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 imprezy plenerowe na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 72 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W ramach akcji „Bezdomni” Straż Miejska przeprowadziła 2 kontrole pustostanów oraz miejsc przebywania osób bezdomnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu marcu wpłynęło 81 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzili na terenie miasta działania prewencyjne „Dzień wagarowicza 2015” mające na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lutym 2015 r.

Strażnicy podjęli 347 interwencji, z których 201 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 14 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 132 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 18 awarii, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 196 osób, z czego 143 pouczono, na 53 nałożono mandaty karne (z czego 33 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 5 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 40 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 72 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 25 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 65 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 10 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 175 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 imprezy plenerowe na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 34 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W miesiącu lutym wpłynęło 59 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto w miesiącu lutym Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie trwania ferii zimowych w mieście przeprowadzając 31 kontroli miejsc zwyczajowego przebywania dzieci i młodzieży w tym: (okolice placówek oświatowych, rejony lodowiska, krytej pływalni, górek saneczkowych, większych osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc grupowania się nieletnich takich jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji 2 osoby nieletnie w wieku 12 i 15 lat , które usiłowały włamać się do komórek gospodarczych znajdujących się przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu.


RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu styczniu 2015 r.

Strażnicy podjęli 341 interwencji, z których 216 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 110 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 21 awarii, w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 8 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 179 osób, z czego 105 pouczono, na 74 nałożono mandaty karne (z czego 48 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 38 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 65 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 21 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 70 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 10 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 165 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 imprez plenerowych na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 52 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W ramach akcji „Bezdomni” Straż Miejska przeprowadziła 5 kontroli pustostanów oraz miejsc przebywania osób bezdomnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto funkcjonariusz Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska UM w Zawierciu uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół im. X Dunikowskiego w Zawierciu, gdzie omówił regulacje prawne związane z niską emisją oraz zagadnienia związane z pracą Strażnika Miejskiego.

W miesiącu styczniu wpłynęły 64 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji 2 osoby, które kradły drzewo z prywatnego lasu w dzielnicy Borowe Pole oraz 3 osoby złapane na kradzieżach w dyskontach spożywczych Tesco i Netto.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.