Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2014

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu grudniu 2014 r.

Strażnicy podjęli 280 interwencji, z których 138 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 34 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 108 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 11 awarii, w tym 1 brakująca  pokrywa studzienki kanalizacyjnej, doprowadzono nietrzeźwych 9 osób do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 179 osób, z czego 117 pouczono, na 53 nałożono mandaty karne (z czego 40 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 9 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 21 razy konwojowano wartości pieniężne na potrzeby gminy zlecone przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Straż Miejska 62 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 20 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 72 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 8 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 180 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę plenerową na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 42 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W ramach akcji „Bezdomni” Straż Miejska przeprowadziła 4 kontrole pustostanów oraz miejsc przebywania osób bezdomnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych oraz z przedszkolakami z przedszkola nr 7.

W miesiącu grudniu wpłynęły 67 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt „Koala” funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w akcji „Gwiazdka dla bezdomnych zwierząt”

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 6 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji 2 mężczyzn, którzy kradli drzewo z prywatnego lasu w dzielnicy Warty.
         
RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu listopadzie 2014 r.

Strażnicy podjęli 232 interwencje, z których 135 zostało zgłoszonych od mieszkańców,13 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 84 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 8 awarii, w tym 1 brakująca  pokrywa studzienki kanalizacyjnej, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 109 osób, z czego 68 pouczono, na 41 nałożono mandaty karne (z czego 28 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 6 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 17 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 10 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 55 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 21 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 76 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 292 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy plenerowe na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 48 patroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W ramach akcji „Bezdomni” Straż Miejska przeprowadziła 8 kontroli pustostanów oraz miejsc przebywania osób bezdomnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie.

W ramach akcji „ Znicz 2014” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta.

W miesiącu listopadzie wpłynęły 62 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno - służbowe a następnie udzielono odpowiedzi.

Ponadto w miesiącu listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej  brali udział w uroczystościach związanych z Narodowym  Świętem Niepodległości 11 Listopada wystawiając Poczet Sztandarowy.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przegrano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu październiku 2014 r.

Strażnicy podjęli 311 interwencji, z których 158 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 133 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 14 awarii, w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 9 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 138 osób, z czego 83 pouczono, na 55 nałożono mandaty karne (z czego 40  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 28 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 21 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 90 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 33 8-godzinne patrole piesze kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 73 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 12 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 213 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 4 uroczystości oraz imprezy plenerowe na terenie miasta.

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 73 patrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z prywatnego przedszkola „Bajkowa Kraina” oraz z przedszkolakami z przedszkola nr 2, którzy odwiedzili siedzibę Straży Miejskiej.

Ponadto w miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili  kontrolę pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach akcji deratyzacji prowadzonej na terenie miasta od 1 do 10 października 2014 r. strażnicy przeprowadzili kontrolę miejsc obowiązkowego wyłożenia trutki na gryzonie w nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych oraz usługowych.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców ulicy Murarskiej, dotyczącymi zaśmiecania miejsc publicznych przez grupującą się młodzież, objęto wskazany rejon częstszymi kontrolami w celu wyeliminowania powyższego zjawiska.         
 

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu wrześniu 2014 r.

Strażnicy podjęli 254 interwencje, z których 139 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 93 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 13 awarii, w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 106 osób, z czego 63 pouczono, na 43 nałożono mandaty karne (z czego 24  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 37 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 20 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 95 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 30 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 74 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 14 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 268 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 4 uroczystości oraz imprezy plenerowe na terenie miasta.
W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 krotnie brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 64 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zajęcia praktyczne polegające na prawidłowym przejściu przez jezdnię wyposażoną w sygnalizację świetlną z przedszkolakami z Przedszkola nr. 6 w Zawierciu.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej odnaleźli zaginioną 86 letnią mieszkankę Zawiercia poszukiwaną przez Zawierciańską Policję. Starsza pani została przewieziona do miejsca zamieszkania, a następnie przekazana rodzinie.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu sierpniu 2014 r.

Strażnicy podjęli 230 interwencji, z których 186 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 10 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 34 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 40 awarii, w tym 31 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 6 osób do izby wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 57 osób, z czego 26 pouczono, na 31 nałożono mandaty karne (z czego 14  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 28 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 21 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 96 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 10 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 65 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych.

Nadzorowano 17 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 275 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lipcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 9 imprez plenerowych na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna wakacje 2014 – bez używek” prowadząc działania prewencyjne przeprowadzono 40 kontroli rejonów sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe, tereny przylegające do basenów miejskich oraz boisk sportowych „Orlik” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży a także zabezpieczenia spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Ponadto 18 krotnie strażnicy podjęli  interwencje dotyczące odmowy uiszczenia opłaty targowej, a następnie przekazano powyższe sprawy do wydziału Podatków celem prowadzenia dalszych postępowań administracyjnych.

W miesiącu lipcu z uwagi na wysokie temperatury powietrza Straż Miejska 20 razy przeprowadziła kontrolę parkingów zlokalizowanych na terenie miasta pod kątem przebywania dzieci oraz zwierząt w zamkniętych pojazdach.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali budynek Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz teren przyległy w związku z zorganizowaną przez Zawierciańską Inicjatywę Narodową manifestacją o nazwie „Dzień Gniewu”.  

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lipcu 2014 r.

Strażnicy podjęli 269 interwencji, z których 188 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 66 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.
Ujawniono 10 awarii, w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, doprowadzono nietrzeźwych 6 osób do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do miejsca zamieszkania.
Wylegitymowano 87 osób, z czego 41 pouczono, na 46 nałożono mandaty karne (z czego 24  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).
Ponadto 30 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 17 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.
Straż Miejska 96 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 13 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 77 8-godzinne patrole zmotoryzowane.
Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 223 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.
W miesiącu lipcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę plenerową na terenie miasta.
W ramach akcji „Bezpieczna wakacje 2014 – bez używek” prowadząc działania prewencyjne przeprowadzono 72 kontrole rejonów sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe, tereny przylegające do basenów miejskich oraz boisk sportowych „Orlik” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży a także zabezpieczenia spokoju i porządku w miejscach publicznych.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej dostarczyli 57 deklaracji mieszkańcom Zawiercia, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości stałych ze swoich posesji.
Ponadto 23 krotnie strażnicy podjęli  interwencje dotyczące odmowy uiszczenia opłaty targowej, a następnie przekazano powyższe sprawy do wydziału Podatków celem prowadzenia dalszych postępowań administracyjnych.
Przeprowadzono kontrolę 14 przystanków autobusowych na terenie miasta Zawiercie pod kątem czytelności oraz aktualności umieszczonych na nich rozkładów jazdy oraz stanu technicznego przystanków pod kątem uszkodzeń spowodowanych normalną eksploatacją jak i aktami wandalizmu.
W miesiącu lipcu z uwagi na wysokie temperatury powietrza Straż Miejska 11 razy przeprowadziła kontrolę parkingów zlokalizowanych na terenie miasta pod kątem przebywania dzieci oraz zwierząt w zamkniętych pojazdach.
Ponadto w godzinach popołudniowych funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolowali  teren ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ulicy Miejskiej w związku z dewastacją zlokalizowanych tam wiat przystankowych oraz zakłócaniem ładu i porządku

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu czerwcu 2014 r.


Strażnicy podjęli 325 interwencji, z których 173 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 23 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 129 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 14 awarii, w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 10 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania, a  1  osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 127 osób, z czego 62 pouczono, na 65 nałożono mandaty karne (z czego 36  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 21 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 16 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 122 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 19 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 74 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 12 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 253 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 uroczystości oraz imprez plenerowych na terenie miasta.

Ponadto w związku ze świętem Bożego Ciała wspólnie z Policjantami KPP Zawiercie zabezpieczono przemarsz procesji w parafiach zawierciańskich.

 W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 krotnie brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 49 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W ramach obchodzonego „Dnia Dziecka” Prezydent Miasta wspólnie ze strażnikiem „Warcikiem” spotykali się z dziećmi na placach zabaw, w parku oraz przy MOK „Centrum”,  gdzie częstowali  ich słodyczami oraz wręczali drobne upominki.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z wychowankami Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.

 Ponadto na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr. 2,6 i 8 funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w festynach rodzinnych, gdzie przeprowadzili konkursy z nagrodami z podstawowej wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ekologii.

W dzielnicy Kromołów przeprowadzono akcję informacyjną, przypominającą właścicielom działek na których usytuowane są garaże, zlokalizowanych przy ulicy Dożynkowej o obowiązkach właścicieli posesji, dotyczących zapewnienia porządku i utrzymania czystości oraz wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu maju 2014 r.

Strażnicy podjęli 266 interwencji, z których 171 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 18 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 77 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 22 awarie, w tym 8 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 93 osoby, z czego 39 pouczono, na 54 nałożono mandaty karne (z czego 35  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 32 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 4 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 98 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 20 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 77 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 255 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz manifestacje na terenie miasta oraz 1 raz brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

Z okazji święta 3 – go Maja Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy i flagowy na uroczystych obchodach tego święta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 49 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 2 oraz nr 6.

Ponadto w miesiącu maju patrol Straży Miejskiej ujął i przekazał Funkcjonariuszom Policji osobę, która skradła donice z kwiatami o wartości około 200 złotych na szkodę właściciela kwiaciarni przy ulicy Piłsudskiego.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu kwietniu 2014 r.

Strażnicy podjęli 231 interwencji, z których 171 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 13 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 47 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 27 awarii, w tym 9 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, 1-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 5 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 76 osób, z czego 40 pouczono, na 36 nałożono mandaty karne (z czego 21  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 34 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 20 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 63 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 20 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 68 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 13 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 197 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę kulturalną odbywającą się w MOK Centrum.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 32 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

W dzielnicy Karlin przeprowadzono akcję informacyjną, przypominającą mieszkańcom nie mającym możliwości podłączenie się do kanalizacji sanitarnej o obowiązkach właścicieli posesji dotyczących wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczęstości.

Ponadto przeprowadzono szkolenie uczennic szkół ponadpodstawowych w sztuce samoobrony walk wschodnich. W szkoleniu wzięło udział łącznie 7 uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu marcu 2014 r.

Strażnicy podjęli 319 interwencji, z których 146 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 18 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 155 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 23 awarie, w tym 15 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych, 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 6 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 162 osóby, z czego 92 pouczono, na 70 nałożono mandaty karne (z czego 54  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 26 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 6 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 52 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Wykonano 35 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 69 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 14 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 259 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 44 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach.

Zabezpieczono rejon przylegający do Gimnazjum nr. 1 przy ul. 11 – go Listopada w związku z odbywającą się w szkole imprezą „Noc w szkole”.
W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej 3 krotnie brali udział w zebraniach samorządu mieszkańców.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr.7 oraz przedszkolakami z prywatnego przedszkola „Akademia Malucha”.

Ponadto przeprowadzono szkolenie uczennic szkół ponadpodstawowych w sztuce samoobrony walk wschodnich. W szkoleniu wzięło udział łącznie 8 uczennic z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu lutym 2014 r.

Strażnicy podjęli 260 interwencji, z których 158 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 80 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 7 awarii, w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 8 osób do izby wytrzeźwień, 3 osoby do miejsca zamieszkania, a  1  osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 127 osób, z czego 61 pouczono, na 66 nałożono mandaty karne (z czego 44  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 26 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 5 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 35 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Wykonano 27 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 69 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 18 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 369 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę plenerową na terenie miasta.

W związku z pożarem budynku przy ulicy Westerplatte Straż Miejska brała udział w zabezpieczeniu mienia osób poszkodowanych w pożarze
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 62 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych nr. 6, 8 i 9 oraz Gimnazjum nr. 2 i 3.

Przeprowadzono kontrolę 9 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sprawdzając ustawowy obowiązek posiadania pojemnika oraz  zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych.

Zabezpieczono rejon przylegający do Gimnazjum nr. 1 przy ul. 11 – go Listopada w związku z odbywającą się w szkole dyskoteką.

Ponadto przeprowadzono szkolenie uczennic szkół ponadpodstawowych w sztuce samoobrony walk wschodnich. W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 uczennic z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
w miesiącu styczniu 2014 r.

Strażnicy podjęli 282 interwencje, z których 199 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 81 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy.

Ujawniono 22 awarie, w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych, 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej oraz doprowadzono nietrzeźwych 2 osoby do izby wytrzeźwień,  6 osób do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 119 osób, z czego 56 pouczono, na 63 nałożono mandaty karne (z czego 43  za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 8 razy konwojowano wartości pieniężne, a w 10 przypadkach w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych udzielono pomocy prawnej dla innych jednostek straży.

Straż Miejska 56 razy przekazała do innych instytucji informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście (w tym 2 bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu).

Wykonano 17 8-godzinnych patroli pieszych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta) oraz 72 8-godzinne patrole zmotoryzowane.

Nadzorowano 10 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 184 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 5 imprez plenerowych na terenie miasta.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 22 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych nr. 6, 8 i 9 oraz Gimnazjum nr. 2 i 3.

Przeprowadzono kontrolę 22 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sprawdzając ustawowy obowiązek posiadania pojemnika oraz  zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych.

Sprawdzono 19 posesji kontrolując ustawowy obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przeprowadzono inwentaryzację 50 kontenerów na odzież używaną w zakresie ich lokalizacji na terenie miasta z podziałem na ich właścicieli i właścicieli gruntów  gdzie zostały ustawione oraz przekazano powyższe do innych wydziałów Urzędu Miejskiego celem dalszych postępowań administracyjnych.

Z uwagi na niskie temperatury powietrza przeprowadzono 8 kontroli pustostanów, komórek oraz opuszczonych zabudowań w ramach „Akcji Bezdomni” 3 osoby odwieziono do noclegowni w Żerkowicach.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.