Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Osoby fizyczne zamierzające prowadzić instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
Do rodzajów takich instalacji na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) należą między innymi:
1. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
2. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,
3. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz;
z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia instalacje1), z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z wyjątkiem:
1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;
4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg;
5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
7) instalacji do oczyszczania ścieków;
8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
10) garaży;
11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.
Przy czym parametry tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 4, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.)
4. Instalacje energetyczne2) - o nominalnej mocy cieplnej3) powyżej 1 MW do 5 MW - opalane węglem kamiennym;
5. Instalacje energetyczne2) - o nominalnej mocy cieplnej3) powyżej 1 MW do 10 MW - opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) lub opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
6. Instalacje energetyczne2) - o nominalnej mocy cieplnej3) powyżej 1 MW do 15 MW - opalane paliwem gazowym5) lub opalane paliwem gazowym5) oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie4), oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych5), nie przekracza 10 MW;
7. Instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej3) powyżej 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), paliwem gazowym6), z których wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny;
8. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
9. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę;
10. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;
11. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
12. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
13. Instalacje do powlekania7) - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok8) w ciągu roku;
14. Zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3;
15. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;
16. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych -
o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę;
17. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości powyżej 50 Mg;
18. Młyny spożywcze;
19. Instalacje stosowane w gastronomii przystosowane do obsługi powyżej 500 osób na dobę;
20. Instalacje do produkcji węgla drzewnego;
21. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;
22. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
23. Dygestoria za wyjątkiem wykorzystywanych do celów laboratoryjnych.
 
Objaśnienia:
1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.
2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.
3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.
4) Biomasa oznacza biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
5) Biopaliwa ciekłe oznaczają:
1) benzyny silnikowe zawierające powyżej 5 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 15 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub etylo-tert-amylowego;
2) olej napędowy zawierający powyżej 5 % objętościowo biokomponentów;
3) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa.
6) Paliwo gazowe oznacza gaz ziemny, płynny (węglowodorowy C3-C4), miejski, koksowniczy, wielkopiecowy lub gaz powstający w procesie fermentacji substancji organicznych (biogaz).
7) Powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu.
8) Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.
Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.
Forma załatwienia sprawy:
Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja administracyjna wnosząca sprzeciw.
Wymagane dokumenty (załączniki):
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne należy złożyć na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 879).
 
Opłaty:
1) Opłata skarbowa – 120 zł
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasach Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173
 
Termin załatwienia sprawy:
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania).
Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.
Zgodnie z art.  127a § 1 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu
Pokój 213 (II piętro)
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu
 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). – art. 152, art. 153 w związku z art. 378 ust. 3 ww. ustawy.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz. U. poz. 1542).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
.
 
Informacje o zastosowaniu:
Stosownie do art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Prezydent miasta jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
Prowadzący instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, przy czym zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. Przepis art. 64 §  2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 2-5 ustawy Prawo ochrony środowiska (m.in. parametry instalacji oraz dane adresowe). Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
wycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
 
Klauzula informacyjna przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji, której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne – WOŚ.6222.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji, której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne oraz na podstawie art 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej.
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE5.
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
 
Uwagi:
ZGŁOSZENIE (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI) NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER).
 
Aktualizacja: 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.