Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA NARODZONEGO LUB POCZĘTEGO

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA NARODZONEGO LUB POCZĘTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. do wglądu: dokument tożsamości rodziców dziecka

2. do wglądu: dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.

3. zaświadczenie lekarskie o ciąży jeśli rodzice dziecka chcą złożyć oświadczenia do uznania ojcostwa dziecka poczętego.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, lecz nieurodzonego – sporządzenie protokołu o uznaniu ojcostwa.

Na wniosek rodziców wydanie zaświadczenia dotyczącego uznania.

       2. W przypadku uznania ojcostwa dziecka dla którego jest już sporządzony akt urodzenia - naniesienie wzmianki o uznaniu ojcostwa do aktu urodzenia, aktualizacja bazy PESEL

      3. W przypadku uznania ojcostwa przy rejestracji nowonarodzonego dziecka w Zawierciu - sporządzenie protokołu oraz aktu urodzenia.

     4. W przypadku uznania ojcostwa dla dziecka nowonarodzonego poza Zawierciem - sporządzenie i przesłanie protokołu o uznaniu ojcostwa      do USC miejsca urodzenia dziecka.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

UWAGI:

  1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
  2. Uznać ojcostwo można:

  - tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,

- gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,

- gdy dziecko jest małoletnie,

     - dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego.

    3. Osoba, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia może złożyć oświadczenie konieczne do uznania      ojcostwa tylko w sądzie opiekuńczym.

    4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.

    5. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i  opiekuńczy:

    § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się,      że  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od prawomocnego orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sądzie.

6. Uznania ojcostwa można dokonać:

- przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,

- przed sądem opiekuńczym,

- za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.)

wprowadzono 17.06.2019

 

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.