Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 13.10.2005 r

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 13.10.2005 r

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆWydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu 

Do kogo adresowana jest procedura:
Przekształcenie przysługuje:
- osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005 r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym,
- osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym,
- spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności(do pobrania)
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
Opłata za przekształcenie będąca różnicą pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego

Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania

Dodatkowe informacje
- w przypadku współużytkownika wieczystego z żadaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
- prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w wieczyste użytkowanie w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 05.12.1990 r. niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesanta - holl Urzędu Miejskiego
Pokój nr 218 II piętro

Telefon, e-mail:
tel. (0 32) 672 22 53, (0 32) 494 12 63
e-mail: nieruchomosci@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 t.j.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)

Tryb odwołania:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje o zastosowaniu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

Uwagi:
WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBŁSUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.