Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dotycząca przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) z późn. zm.), zwanej dalej ustawą przekształceniową, z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady, gdyż ustawa przewiduje, że przekształcenie może nastąpić w innej dacie) prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych).
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą (w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) , w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 14 ustawy przekształceniowej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyć Prezydentowi Miasta Zawiercie oświadczenie o zamiarze wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 1%,
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 2%,
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 3%,
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, jest wyższa niż 3%.
Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej de minimis.
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14 ustawy o przekształceniu, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do art. 7 ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.
W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej de minimis.

Prezydent Miasta Zawiercie wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do:
1) złożenia wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
2) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) przedłożenia informacji o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat kalendarzowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości).
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 3 lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe.
W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie powyższych limitów pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości.
Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowych informacji udziela:
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu
II piętro – pokój nr 218
Tel.: 32 494 12 63, 32 494 12 56
poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

Aktualizacja 31.03.2020

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.