Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu podlegających opodatkowaniu tj.:
- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyżej
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą   od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez   podatnika podatku rolnego
- autobusów

Wymagane dokumenty (załączniki):

- Deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok kalendarzowy wg wzoru określonego przez Ministra Finansów wraz z załącznikiem do deklaracji  o posiadanych środkach transportowych.
- Do wglądu pracownikowi Wydziału Podatków należy przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadanie środków transportowych (dowód rejestracyjny, faktura bądź umowa kupna – sprzedaży, potwierdzenie wyrejestrowania, a w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu stosowną decyzję organu rejestrującego).

Deklaracje należy składać w terminie do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego, a jeżeli po tym dniu wystąpią okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności 

Opłaty:

brak

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 11

Telefon, e-mail:
(32) 67-216-61, (32) 49 41 209        
podatki@zawiercie.eu


Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUKI

Deklaracja DT-1 (2016r., 2017r. 2018r)

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A) 2016r., 2017r.,2018r

Deklaracja DT-1 (2012 – 2015r.)

Załącznik do deklaracji DT-1 (2012 – 2015r.)

Deklaracja DT-1 (2019)

Załącznik do deklaracji DT-1 (2019)

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2018r poz.1445 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 800 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 13.12.2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436) – obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2025) – obowiązuje od 1 stycznia 2016r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (DZ. U. Nr 293, poz. 1731) – obowiązuje od 1 stycznia 2012r.
-  Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu  określająca stawki podatku od środków transportowych na dany rok kalendarzowy

Informacje o zastosowaniu:

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Podatnik dokonuje płatności podatku - bez wezwania – w kasie Urzędu Miejskiego, lub na indywidualny rachunek bankowy podatnika, lub na rachunek Gminy Zawiercie w

Bank PEKAO SA:

nr 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

 w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku – II rata
b) od dnia 1 września danego roku – podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Uwagi:
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku od środków transportowych.
Formularz deklaracji podatkowej można pobrać:
- poprzez internet : www zawiercie.eu
- osobiście - pok. nr 11

Wypełnioną deklarację podatkową należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Aktualizacja: 24.04.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.