Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

PROCEDURA URZĘDU MIASTA ZAWIERCIE

Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 1104) w spawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zostały wprowadzone nowe formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych od osób fizycznych IN-1.

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 roku. Formularz informacji, który wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLVIII/436/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w  sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i  deklaracji  na  podatek  od nieruchomości należy stosować nadal do spraw, w których np. zakup lub sprzedaż nieruchomości miało miejsce przed 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z informacją IN-1 załączników ZIN-1 (załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZIN-2 (załącznik do informacji
o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) oraz ZIN-3 (załącznik do informacji o nieruchomościach
i obiektach budowalnych – dane pozostałych podatników).  Załączniki ZIN-1, ZIN-2 składane są w przypadku zadeklarowania w informacji przedmiotów opodatkowania, których dotyczy dany załącznik oraz załącznik ZIN-3 składany jest w przypadku wskazania danych pozostałych podatników.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH:
- NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:
Osoby fizyczne będące

- właścicielami bądź posiadaczami budynków lub ich części, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również budowli lub ich części

- właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy posiadanie wynika z umowy lub bez tytułu prawnego.
 

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy

Wymagane dokumenty (załączniki):

Informacja podatkowa na formularzu wg wzoru określonego przez Radę Miejską w Zawierciu.

Załączniki:

  • kserokopie dokumentów dotyczących nieruchomości (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, akt notarialny nabycia lub sprzedaży, postanowienie spadkowe, umowa dzierżawy, umowa najmu itp.)
  • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej.


Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

W zakresie dotychczasowych przedmiotów opodatkowania - w terminie do 15 marca danego roku.
W pozostałych przypadkach - bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące od złożenia dokumentów.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój: 9, 10, 11

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 16 61, (32)49 41 265

e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ 


Druk do 30.06.2019

Druk od 01.07.2019

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U z 2018r poz.1445 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t .j. Dz. U z 2018r. poz. 800 ze zm.)
  • Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu określająca stawki podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy

Tryb odwołania:

Od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w terminie 14 dni od potwierdzenia jej odbioru

Informacje o zastosowaniu:

W decyzji w sprawie wymiaru podatku ustalane jest zobowiązanie podatkowe. Podatnik dokonuje płatności podatku w terminach i kwotach określonych decyzją.
Płatność podatku dokonuje się w formie bezgotówkowej na indywidualny rachunek bankowy podatnika podany w decyzji podatkowej lub rachunek u Gminy Zawiercie w:

 Bank PEKAO SA

95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta.

Uwagi:

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku od nieruchomości
Formularz informacji podatkowej można pobrać:

  • poprzez internet: www.zawiercie.eu
  • osobiście w pokoju nr 9, 10, 11

Wypełnioną informację należy złożyć w Informacji albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Decyzję wymiarową dostarcza Urząd Miejski na adres podatnika wskazany w informacji podatkowej.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.