Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Październik

Załącznik do zarządzenia Nr 1793/2022

Prezydenta Miasta Zawiercia

z dnia 14 października 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1351, 1352/4 i 1352/6, obręb Marciszów położona w Zawierciu
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2167 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00083167/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położony w rejonie ulic: Inwestycyjnej
  i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LI/642/21 z dnia 29.09.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 6438) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLIX/634/10 z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r., poz. 1398), zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami:
  5PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 4P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – dr
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren działek jest lekko pofalowany, porośnięty wysoką trawą
  i pojedynczymi krzakami nieprzedstawiającymi wartości użytkowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny, wydłużony, wąski kształt.
 • Cena nieruchomości – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 25 listopada 2022 r.

 

Opublikowano dnia: 14 października 2022 r.


 

Prezydent Miasta Zawiercie                                                                                                  Zawiercie, dnia 11 października 2022 r.                                   RR.062.5.1.2022.KN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485),

informuję

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Zawiercie przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030”.

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18 października 2022 r. do 16 listopada 2022 r. w następujących formach:

 • zbieranie uwag w postaci papierowej (na adres: Referat Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie) i elektronicznej (na adres e-mail: k.napieracz@zawiercie.eu);
 • zbieranie uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać pod numerem telefonu 32-494-20-43 lub w Referacie Rewitalizacji (pokój nr 212) w poniedziałek w godz. od 10:00 do 18:00, w pozostałe dni od 8:00 do 14:00;
 • dwóch spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanych odpowiednio na 20 października 2022 r. oraz
  8 listopada 2022 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2 (sala narad, parter). W przypadku, gdy
  w zaplanowanym terminie nie będzie możliwości przeprowadzenia spotkania w związku z pandemią COVID-19, spotkanie przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumienia na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji
  i dźwięku przy czym data i godzina spotkania pozostaną niezmienne. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie www.zawiercie.eu i www.zawiercie.bip.net.pl;

Materiały informacyjne  tj. projekt uchwały, formularz zgłaszania uwag udostępnione zostaną w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu w zakładce Rewitalizacja Zawiercia;
 • papierowej w Referacie Rewitalizacji (pok. 212), Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu www.zawiercie.eu;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie;
 • w drukowanym wydaniu Gazety Wyborczej;
 • w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 16 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 485) po zakończeniu niniejszych konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca każdą z form konsultacji oraz zamieszczona na stronach www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu.

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Napieracz tel. 32 494 20 43.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. W przypadku wątpliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Sporządziła: Katarzyna Napieracz – Kierownik Referatu Rewitalizacji

Opublikowano dnia: 11 października 2022 r.


 

Zawiercie, dn.11.10.2022 r.

WNGMT.6840.17.2020.RP

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza IV (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów
przy ul. Rynek 16

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy ul. Rynek 16
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B
  • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, wybudowanym w granicy działki. W budynku mieściły się lokale użytkowe: poczta, policja, agencja rolna. Budynek o powierzchni zabudowy 191,58 m2, powierzchni użytkowej 258,22 m2, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (powierzchnia piwnicy 14,36 m2). Na parterze zlokalizowano 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik, pomieszczenia służące jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze zlokalizowano 5 pokoi, WC i komunikację. Kondygnację parteru i poddasza łączy klatka schodowa.

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku, w technologii o ścianach zewnętrznych murowanych z cegły pełnej, tynkowane. Elewacja frontowa oraz tylna i boczna wykończone są tynkiem. Istniejące stropy nad piwnicą są łukowe, natomiast nad parterem żelbetowe. Klatka schodowa wykonana jest jako betonowa. Drzwi frontowe drewniane w kolorze ciemnobrązowym z elementami przeszklonymi. Od strony frontowej balkon. Dach dwuspadowy, pokrycie – więźba dachowa drewniana, dach kryty papą. Za budynkiem od strony północnej znajduje się teren zagospodarowany zielenią. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m2, dawniej użytkowany jako skład opału – stan techniczny zły, widoczne pęknięcia muru. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.

Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zawiercie.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 2 i 3.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Kształt nieruchomości: regularny, o kształcie zbliżonym do litery „L”.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wadium: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 12 maja 2022 r.

II przetarg odbył się 14 lipca 2022 r.

III przetarg odbył się 6 września 2022 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek              8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek        7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805  w terminie do dnia 09.11.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych
  z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

Opublikowano dnia 11 października 2022 r.

 

Wykaz
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 


Wykaz nr 10/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowano dnia 6 października 2022 r.

 


Wykaz nr 11/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowano dnia 6 października 2022 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.