Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

Partnerstwo bilateralne. Biraterial partnership

Partnerstwo bilateralne. Biraterial partnership

Agencja Rozwoju Zawiercia w związku z realizacją umowy bilateralnej  współpracuje z Partnerem norweskim w ramach projektu pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Współpraca z krajem Partnerskim w zakresie wymiany doświadczeń oraz rozwiązań praktycznych to min. wizyty studyjne, szereg spotkań online, wymiana materiałów i dokumentów.

Współpraca z partnerami z Norwegii ma za zadanie kreowanie nowoczesnych rozwiązań rozwojowych na poziomie lokalnym. Jej głównym celem jest dostarczanie sprawdzonych doświadczeń w kreowaniu polityki przestrzennej, środowiskowej i społecznej z miast Norwegii oraz zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Ważnymi aspektami współpracy są także: wymiana dobrych praktyk, informacji i doświadczeń w obszarze organizacji współpracy pomiędzy instytucjami, szkołami oraz pracodawcami, przede wszystkim w zakresie dualnego szkolnictwa zawodowego, a także tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju kariery dla młodzieży na przykładzie Partnera.

Warto dodać, że Partner projektu posiada najlepszy program w Europie w obszarze zakładania nowych firm i przedsiębiorstw. Norwegia według międzynarodowych badań i rankingów znajduje się w czołówce państw o najwyższym poziomie jakości życia, dlatego w tej współpracy widzimy szansę do czerpania dobrych rozwiązań dla naszego miasta w celu poprawy jakości życia oraz wzmocnienia rynku pracy.

W czerwcu 2022 r. odbyła się wizyta partnera norweskiego w Zawierciu. Głównym założeniem wizyty gości z Państwa – Darczyńcy było podpisanie Umowy o partnerstwie między Gminą Zawiercie a More and Romsdal Country Council podczas konferencji inaugurującej projekt oraz ustalenie zakresu współpracy i przygotowanie harmonogramu wizyt studyjnych. Przed podpisaniem umowy odbyły się spotkania z różnymi grupami zaangażowanymi w realizację projektu w sferach: edukacyjnych, przedsiębiorczości oraz społecznych. Założeniem wizyty było również określenie oczekiwań z obu stron i lepsze wzajemne poznanie się osób, które będą się zajmowały projektem. Rezultatem było uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie przez Prezydenta Miasta Łukasza Konarskiego oraz przedstawiciela strony norweskiej – Kristiana Severeide – doradcę międzynarodowego More and Romsdal Country. Nasi goście poznali uroki naszego miasta i okolic, podczas których poruszaliśmy kwestie współpracy turystycznej. Obejrzeli również Strefę Aktywności Gospodarczej, nowe zakłady produkcyjne i tereny inwestycyjne.

W listopadzie 2022 r. zorganizowano pierwszą z trzech wizyt przedstawicieli Partnera w Zawierciu. Głównym założeniem wizyty gości z Państwa – Darczyńcy był udział w planowej konferencji „Uczę się by pracować-kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim”. Goście partnera norweskiego w osobach: Kristian Severeide, Jon Hjortdal, Egil Ruud, John Atle Henriksen, Stig Gunnar Støylen, Damian Cruz rozpoczęli pobyt w naszym kraju 20 listopada 2022 r. Zgodnie z Agendą pobytu 21.11.2022 w godzinach porannych zaplanowano wyjazd delegacji partnera norweskiego wraz z przedstawicielami Gminy Zawiercie do Krakowa.   Delegacja z Norwegii wraz z Prezydentem Zawiercia Łukaszem Konarskim uczestniczyła w wizycie studyjnej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przedstawiciele UM w Zawierciu oraz zagraniczni goście uczestniczyli w spotkaniu z prodziekan ds. Kształcenia i studenckich dr inż. Elżbietą Jasińską oraz Dziekanem prof. dr hab. inż. Ryszardem Hejmanowskim. Wizyta studyjna umożliwiła wymianę doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, a także zapoznanie się z działalnością Akademii Górniczo-Hutniczej w aspekcie szkolnictwa zawodowego. Po gmachu AGH delegaturę oprowadziła adiunkt dr inż. Paulina Lewińska, która opowiadała o historii uczelni i  zapoznawała z działalnością poszczególnych wydziałów. Dnia 22 listopada 2022 r. o godzinie dziesiątej  odbyła się zaplanowana w MOK Zawiercie konferencja realizującą zakres tematyczny: „ Uczę się, by pracować – kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim”. Podczas konferencji zaprezentowano koncepcję dotyczącą szkolnictwa zawodowego z perspektywy pracodawcy, realizowaną przez CMC Poland Sp. z o.o. oraz koncepcję szkolnictwa branżowego  z perspektywy placówki edukacyjnej, realizowanej w Z.S. im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Przedstawione koncepcje zdefiniowały sposób realizacji kształcenia zawodowego wraz z praktyczną nauką zawodu realizującą kształcenie dualne. Następnie dyskusja podczas panelu eksperckiego pozwoliła na zdefiniowanie potrzeb  i zakresu działań, które należy zrealizować podczas współpracy z norweskim partnerem.

23 listopada 2022 r. uczestnicy delegacji zostali zaproszeni do kolejnych zawodowych szkół miasta Zawiercie. Wizytacja odbyła się w szkołach:  Zespole Szkół. im. H. Kołłątaja, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół im. S. Staszica, Zespole Szkół Ekonomicznych. Delegacja norweska miała również możliwość wizytacji pracodawcy CMC Poland Sp. z o.o. – który to sprawuje „opiekę” z przygotowania zawodowego dla przyszłych absolwentów i przyszłych swoich pracowników. Partner norweski zwrócił uwagę na wysoki poziom kształcenia młodzieży w dziedzinie programowania maszyn numerycznych oraz przygotowania do zawodu technika mechatronika. Delegacja norweska wyraziła uznanie dla kształcenia dualnego realizowanego w CMC Poland Sp. z o.o. Zainteresowanie polskimi rozwiązaniami dydaktycznymi wynika z chęci współpracy i  doskonalenia polskich rozwiązań, co stanowi istotę realizowanego projektu.  Wizyta delegacji partnera norweskiego należała do bardzo owocnych i budujących daleko idącą współpracę koncepcyjną na płaszczyźnie rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie zawierciańskim.

 

 


The Zawiercie Development Agency, in connection with the implementation of the bilateral agreement, is cooperating with the Norwegian Partner in the framework of the project entitled "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Cooperation with the Partner country in the field of mutual exchange of experience and practical solutions is min. study visits, a number of online meetings, exchange of materials and documents.

Cooperation with partners from Norway is aimed at creating modern development solutions at the local level. Its main objective is to provide proven experience in the creation of spatial, environmental and social policies from Norwegian cities and to reduce economic and social disparities, as well as to strengthen bilateral relations between donor and beneficiary countries. Important aspects of cooperation are also the exchange of good practices, information and experience in the area of organizing cooperation between institutions, schools and employers, primarily in the field of dual vocational education, as well as the creation of individual career paths for young people on the example of the Partner.

It is worth adding that the Project Partner has the best program in Europe in the area of establishing new companies and enterprises. Norway, according to international surveys and rankings, is among the top countries with the highest quality of life, so in this cooperation we see an opportunity to draw good solutions for our city to improve the quality of life and strengthen the labor market.

In June 2022, there was a visit of the Norwegian partner to Zawiercie. The main purpose of the visit of the guests from the Donor State was to sign a Partnership Agreement between Zawiercie Municipality and More and Romsdal Country Council during the inaugural conference of the project, as well as to establish the scope of cooperation and prepare the schedule of study visits. Before signing the agreement, meetings were held with various groups involved in the project in the educational, entrepreneurial and social spheres. The purpose of the visit was also to determine expectations from both sides and to get to know each other better, as well as the people who will be involved in the project. The result was the ceremonial signing of the partnership agreement by the Mayor of the City Lukasz Konarski and a representative of the Norwegian side - Kristian Severeide - international advisor of More and Romsdal Country. Our guests got to know the charms of our city and its surroundings, during which we touched on tourism cooperation. They also viewed the Economic Activity Zone, new production facilities and investment areas.

In November 2022, the first of three visits of the Partner's representatives to Zawiercie was organized. The main purpose of the visit of guests from the Donor State was to participate in the planned conference "I learn to work-vocational education in Zawiercie district". Guests of the Norwegian partner in the persons of: Kristian Severeide, Jon Hjortdal, Egil Ruud, John Atle Henriksen, Stig Gunnar Støylen, Damian Cruz began their stay in our country on November 20, 2022. According to the Agenda of the stay, on 21.11.2022 in the morning hours the delegation of the Norwegian partner together with representatives of Zawiercie Municipality was scheduled to leave for Cracow.   The delegation from Norway, together with the Mayor of Zawiercie Łukasz Konarski, participated in a study visit to the Faculty of Mining Geodesy and Environmental Engineering at the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow. Representatives of the UM in Zawiercie and the foreign guests attended a meeting with the Vice-Dean for Education and Student Affairs Dr. Elżbieta Jasińska and Dean Prof. Ryszard Hejmanowski. The study visit provided an opportunity to exchange experiences at the international level, as well as to learn about the activities of the AGH University of Science and Technology in terms of vocational education. The delegation was shown around the AGH building by Assistant Professor Dr. Eng. Paulina Lewinska, who talked about the history of the university and familiarized them with the activities of the various departments. On November 22, 2022, at ten o'clock, a conference was held at MOK Zawiercie, scheduled to carry out the scope of the topic: " I learn to work - vocational education in the Zawiercie district". During the conference, the concept of vocational education from the perspective of the employer, implemented by CMC Poland Sp. z o.o., and the concept of vocational education from the perspective of the educational institution, implemented at Z.S. H. Kołłątaja in Zawiercie, were presented. The presented concepts defined the way of implementing vocational education along with practical vocational training implementing dual education. Subsequently, the discussion during the expert panel allowed defining the needs and scope of activities to be implemented during cooperation with the Norwegian partner.

On November 23, 2022, the delegation participants were invited to more vocational schools in the city of Zawiercie. The visitation took place at the schools:  School Complex. H. Kołłątaj School Complex, Vocational and Continuing Education Center, S. Staszic School Complex, and Economic School Complex. The Norwegian delegation also had the opportunity to visit the employer CMC Poland Sp. z o.o. - which provides "care" from professional preparation for future graduates and its future employees. The Norwegian partner pointed out the high level of education of young people in the field of programming of numerical machines and preparation for the profession of mechatronics technician. The Norwegian delegation expressed its appreciation for the dual training implemented at CMC Poland Sp. z o.o. Interest in Polish didactic solutions is due to the desire to cooperate and improve Polish solutions, which is the essence of the implemented project.  The visit of the delegation of the Norwegian partner was one of the very fruitful and building far-reaching conceptual cooperation on the level of development of vocational education in Zawiercie district.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.