Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Bud. publ. sieci szerokopas...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego
Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci poprzez budowę sieci na potrzeby własne jednostki samorządu terytorialnego i jej organów. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Zawiercie oraz poprawić warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostką samorządową, mieszkańcami oraz innymi instytucjami publicznymi.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:
- Długość nowo wybudowanej sieci szkieletowej - 6km,
- Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 1szt.; PIAP będzie zlokalizowany przy ul. Krzywej 3.
- Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1szt.; które będzie zlokalizowane na terenie Urzędu Miasta Zawiercie.

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego jest: „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Celem szczegółowym jest: „Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przewiduje priorytet II Społeczeństwo informacyjne, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie, przekładając się na jedną czwartą wzrostu PKB i 40% produktywności w krajach Unii Europejskiej.
W Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO w ramach Priorytetu II przewidziano Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W ramach Priorytetu równocześnie z tworzeniem nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wspierany będzie rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie e Government zwiększających zakres usług świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ICT oraz tworzenie systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym.
Realizacja celu głównego RPO Województwa Śląskiego i wprowadzenie regionu na ścieżkę dynamicznego wzrostu wymaga stworzenia korzystnych warunków do przeobrażenia gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy i informacji. Niniejszy projekt spełnia wobec tego cele, jakie zostały założone w RPO WSL.
Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci poprzez budowę sieci na potrzeby własne jednostki samorządu terytorialnego i jej organów. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Zawiercie oraz poprawić warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostką samorządową, mieszkańcami oraz innymi instytucjami publicznymi.

Cele szczegółowe projektu wyróżniamy następujące:
a)usprawnienie działań administracji publicznej, poprawa obsługi społeczeństwa lokalnego, generacja oszczędności związanych z obsługą klienta,
b)bezpieczeństwo przechowywanych danych,
c)dostęp do nowoczesnych usług, który jest gwarantem zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwojowi intelektualnemu społeczności lokalnych,
d)możliwość wprowadzenia telefonii IP obniży koszty związane z rozmowami między instytucjami podłączonymi do sieci do 0 (100% obniżenie kosztów połączeń), a w przypadku rozmów z podmiotami nie będącymi w zasobach sieci znaczne obniżenie kosztów rozmów,
e)mobilny dostęp do zasobów sieci za pośrednictwem bezpiecznych połączeń szyfrowanych VPN - mobilna praca.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
- Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) - 3szt.
- Liczba innych instytucji podłączonych do szerokopasmowego Internetu - 8 szt.
- Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP - 60 osób,
- Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią - 6km.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.