Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Promocja terenów inwest. » Opis i cele projektu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Przedmiotowy projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Zawiercie. Proponowana w przedmiotowym opracowaniu metoda realizacji przedsięwzięć promocyjnych w mieście oparta jest na założeniu, że całokształt jakichkolwiek działań promocyjnych wynika z założeń strategicznego rozwoju miasta. Część celów strategicznych stanowi zbiór celów promocyjnych.

Cel ogólny projektu jest zgodny z celem ogólnym Priorytetu I RPO Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Uszczegółowienia RPO Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna, którym jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt wpisuje się w typ projektu 1 (Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych) oraz 2 (Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą).

Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji wyżej wymienionych celów poprzez zachęcenie przedsiębiorców, deweloperów (szczególnie zagranicznych) do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy Zawiercie, a tym samym na terenie województwa śląskiego. Wzrost inwestycji przełoży się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności gospodarki w regionie. Każde miasto, niezależnie od swej historii, warunków naturalnych, aktualnego profilu gospodarczego itp., posiada zasoby pozwalające na wykreowanie takiego wizerunku, by przyciągnął on "klientów" oferty miejskiej, a w konsekwencji pozyskał osoby i instytucje pożądane dla kształtowania przyszłości miasta. Miasto powinno być postrzegane jako obiekt generujący korzyści, a promocja lokalnej oferty służyć osiągnięciu szeroko rozumianych celów rozwojowych. Walory miejskie, aby zostały wykorzystane i przyczyniły się do osiągnięcia lokalnych celów, muszą zostać odpowiednio zaprezentowane. Potencjalny nabywca musi wiedzieć gdzie, co, za ile i na jakich warunkach może nabyć. Prowadzona kampania powinna poprzez rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku miasta w oczach inwestorów oraz mieszkańców wpłynąć na znaczne zmniejszenie, a nawet likwidację podstawowych problemów miasta.

Cele szczegółowe promocji inwestycyjnej  Miasta Zawiercie:
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy;
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin;
- zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności;
- informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom;
- informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania; 
- informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności;
- przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna