Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Konkurencja ze strony innych miast aglomeracji górnośląskiej, które również starają się pozyskać inwestorów oferując tereny inwestycyjne oznacza dla Miasta Zawiercie konieczność podnoszenia atrakcyjności terenów przeznaczonych pod inwestycje. Mając na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokalizacją przedsięwzięcia na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, jak również wzrost konkurencyjności – Gmina podejmuje działania mające na celu uzbrojenie i lepsze skomunikowanie terenów będących przedmiotem niniejszego projektu.  Inwestorzy realizujący nowe projekty od podstaw preferują bowiem płaskie i uzbrojone tereny zlokalizowane w pobliżu ośrodków miejskich, z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czynnikiem decydującym przy wyborze lokalizacji inwestycji są także dodatkowe zachęty oferowane przez miasto tj. niska cena zakupu nieruchomości, system ulg podatkowych itp.  Mając na uwadze powyższe czynniki, spodziewany jest duży popyt na tereny inwestycyjne na obszarze uzbrajanej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Planowana inwestycja poprzez wyposażenie w niezbędną infrastrukturę przygotuje atrakcyjne tereny inwestycyjne Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar „A” zlokalizowanej w rejonie ulic Mrzygłodzka-Myśliwska. W miejscu planowanych ciągów komunikacyjnych w terenie Strefy wybudowane zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pełni umożliwiające przyłączenie przyszłych obiektów lokalizowanych na tym terenie. Poprzez budowę przewidzianego projektem uzbrojenia powstanie 17,51 ha terenów działek inwestycyjnych przygotowanych do zagospodarowania.  Sieci uzbrojenia terenów inwestycyjnych zaprojektowano przy uwzględnieniu zaplanowanej parcelacji działek pod sprzedaż. Zaprojektowano optymalne pod względem technologicznym oraz ekonomicznym przebiegi sieci w pasach planowanych dróg dojazdowych do działek. Każda z sieci wraz z zaprojektowanymi urządzeniami towarzyszącymi stanowi funkcjonalnie spójną i niezbędną całość.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej o łącznej długości 3,68 km, sieć wodociągowa o długości 2,09 km, sieć kanalizacji teletechnicznej o długości 1,09 km, zbiornik wyrównawczo-zapasowy z pompownią ścieków deszczowych, przyłącze energetyczne ze stacją transformatorową, ogrodzenie i droga dojazdowa z placem manewrowym dla potrzeb obsługi zbiornika i pompowni. Dla całości inwestycji Gmina Zawiercie opracowała dokumentację projektową zatwierdzoną przez Starostę Zawierciańskiego decyzją Nr 881/2012 znak A.6740.00869.2012.KZ z dnia 31.08.2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę.

Kompleksowe działania przygotowujące dla Inwestorów  Stefę Aktywności Gospodarczej  zapewnią nie tylko możliwość rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych – w zakresie nowych przedsiębiorstw na tym terenie, ale także umożliwią zmianę lokalizacji istniejących na terenie miasta uciążliwych podmiotów w zakresie produkcji i usług. Realizacja inwestycji spowoduje skupienie w jednym rejonie uciążliwych przedsiębiorstw, co przyczyni się do ograniczenia oddziaływań na pozostałych obszarach, które ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych, zdrowia ludzi winny być stopniowo uwalniane od uciążliwych działalności.

Warto także podkreślić iż realizacja niniejszego projektu wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia nowoczesnej tkanki przedsiębiorczości, co jest jednym z kluczowych elementów konkurencyjności regionu, przekładającej się na jego atrakcyjność inwestycyjną oraz warunkującą  przyciąganie  nowych  inwestorów.

Ponadto wybudowane w ramach projektu uzbrojenie służyć będzie również realizowanej równolegle inwestycji budowy Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Ta ważna dla rozwoju nowych technologii w Gminie Zawiercie inwestycja zlokalizowana będzie na jednej z działek, której uzbrojenie w niezbędne media wchodzi w zakres niniejszego projektu.”

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.