Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A » Opis i cele projektu

Konkurencja ze strony innych miast aglomeracji górnośląskiej, które również starają się pozyskać inwestorów oferując tereny inwestycyjne oznacza dla Miasta Zawiercie konieczność podnoszenia atrakcyjności terenów przeznaczonych pod inwestycje. Mając na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokalizacją przedsięwzięcia na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, jak również wzrost konkurencyjności – Gmina podejmuje działania mające na celu uzbrojenie i lepsze skomunikowanie terenów będących przedmiotem niniejszego projektu.  Inwestorzy realizujący nowe projekty od podstaw preferują bowiem płaskie i uzbrojone tereny zlokalizowane w pobliżu ośrodków miejskich, z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czynnikiem decydującym przy wyborze lokalizacji inwestycji są także dodatkowe zachęty oferowane przez miasto tj. niska cena zakupu nieruchomości, system ulg podatkowych itp.  Mając na uwadze powyższe czynniki, spodziewany jest duży popyt na tereny inwestycyjne na obszarze uzbrajanej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Planowana inwestycja poprzez wyposażenie w niezbędną infrastrukturę przygotuje atrakcyjne tereny inwestycyjne Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar „A” zlokalizowanej w rejonie ulic Mrzygłodzka-Myśliwska. W miejscu planowanych ciągów komunikacyjnych w terenie Strefy wybudowane zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pełni umożliwiające przyłączenie przyszłych obiektów lokalizowanych na tym terenie. Poprzez budowę przewidzianego projektem uzbrojenia powstanie 17,51 ha terenów działek inwestycyjnych przygotowanych do zagospodarowania.  Sieci uzbrojenia terenów inwestycyjnych zaprojektowano przy uwzględnieniu zaplanowanej parcelacji działek pod sprzedaż. Zaprojektowano optymalne pod względem technologicznym oraz ekonomicznym przebiegi sieci w pasach planowanych dróg dojazdowych do działek. Każda z sieci wraz z zaprojektowanymi urządzeniami towarzyszącymi stanowi funkcjonalnie spójną i niezbędną całość.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej o łącznej długości 3,68 km, sieć wodociągowa o długości 2,09 km, sieć kanalizacji teletechnicznej o długości 1,09 km, zbiornik wyrównawczo-zapasowy z pompownią ścieków deszczowych, przyłącze energetyczne ze stacją transformatorową, ogrodzenie i droga dojazdowa z placem manewrowym dla potrzeb obsługi zbiornika i pompowni. Dla całości inwestycji Gmina Zawiercie opracowała dokumentację projektową zatwierdzoną przez Starostę Zawierciańskiego decyzją Nr 881/2012 znak A.6740.00869.2012.KZ z dnia 31.08.2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę.

Kompleksowe działania przygotowujące dla Inwestorów  Stefę Aktywności Gospodarczej  zapewnią nie tylko możliwość rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych – w zakresie nowych przedsiębiorstw na tym terenie, ale także umożliwią zmianę lokalizacji istniejących na terenie miasta uciążliwych podmiotów w zakresie produkcji i usług. Realizacja inwestycji spowoduje skupienie w jednym rejonie uciążliwych przedsiębiorstw, co przyczyni się do ograniczenia oddziaływań na pozostałych obszarach, które ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych, zdrowia ludzi winny być stopniowo uwalniane od uciążliwych działalności.

Warto także podkreślić iż realizacja niniejszego projektu wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia nowoczesnej tkanki przedsiębiorczości, co jest jednym z kluczowych elementów konkurencyjności regionu, przekładającej się na jego atrakcyjność inwestycyjną oraz warunkującą  przyciąganie  nowych  inwestorów.

Ponadto wybudowane w ramach projektu uzbrojenie służyć będzie również realizowanej równolegle inwestycji budowy Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Ta ważna dla rozwoju nowych technologii w Gminie Zawiercie inwestycja zlokalizowana będzie na jednej z działek, której uzbrojenie w niezbędne media wchodzi w zakres niniejszego projektu.”
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna