Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Sieć tras rowerowych ...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje wytyczenie oraz oznakowanie trasy rowerowej na obszarze gminy Zawiercie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej trasom rowerowym, tj.: zadaszonych punktów postojowych z tablicami informacyjnymi, drogowskazami oraz stojakami na rowery.
Projekt ten jest integralną częścią budowy systemu ścieżek rowerowych w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w którego realizację zaangażowane są także gminy: Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba i Włodowice. Długość ścieżki na terenie gminy Zawiercie wyniesie około 44,86 km

Całość prac inwestycyjnych założono na rok 2010.
Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL 2007-2013) w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 614 357,86 PLN przy koszcie całkowitym projektu
722 859,00 PLN.

Projektowane trasy przebiegają po trasie istniejących szlaków turystycznych na terenie gminy. Na całym przebiegu trasy postawione zostaną znaki pionowe oraz w wybranych lokalizacjach tablice edukacyjno - informacyjne. Specjalne, trwałe tablice promocyjne informować będą o początku i zakończeniu całej trasy. Na dużych, czytelnych planszach pokazany będzie przebieg trasy z zaznaczeniem miejsc szczególnie atrakcyjnych, a także znajdzie się na nich informacja o współfinansowaniu projektu w ramach RPO WSL 2007-2013. Ponadto zaplanowano wydrukowanie map z przebiegiem tras.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia.
Realizacja projektu doprowadzi do otrzymania następujących produktów:
Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa): 37,986 km
Długość wybudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa): 6,10 km
Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej: 3 szt.

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych m.in.: dzięki wykorzystaniu specyficznych walorów gminy Zawiercie i gmin ościennych. Cel główny jest zgodny z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 (Działanie 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/Podmioty Publiczne, Typ projektu 1: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki). W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu modernizacji i budowy odpowiedniej jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie.
Celem projektu jest zatem stworzenie infrastruktury okołoturystycznej, która umożliwi m.in. dotarcie rowerem do miejsc atrakcyjnych turystycznie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy regionalnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz przyczyni się do rozwoju form aktywnej turystyki. W dalszej konsekwencji projekt wpłynie pozytywnie na zmianę wizerunku Gminy Zawiercie, poprzez podkreślenie turystycznego i rekreacyjnego charakteru gminy.

Oddziaływanie projektu przyniesie następujące korzyści:
• wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Zawiercie,
• wzrost liczby inwestorów poprzez poprawę atrakcyjności terenu,
• rozwój aktywnych form turystyki,
• rozwój kooperacji w zakresie usług turystycznych,
• poprawa bezpieczeństwa w gminie dzięki rozdzieleniu ruchu kołowego i rowerowego.
• Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:
• poprawa estetyki zagospodarowania terenu,
• wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez gminę problemów związanych z brakiem miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.

W wyniku realizacji projektu wystąpią korzyści długotrwałe, min.:
• poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
• zapobieganie pogarszaniu się warunków życia,
• wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększenia ruchu turystycznego,
• upowszechnienie zwyczaju korzystania z roweru jako wygodnego i szybkiego środka lokomocji,
• ochrona środowiska,
• rozwój poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, poprzez tworzenie tras o wysokich walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych.

Wytyczona ścieżka spełniać będzie m.in. funkcje:
• krajoznawcze,
• rekreacyjne,
• komunikacyjne.
 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.