Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Sieć tras rowerowych ... » Opis i cele projektu

 

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje wytyczenie oraz oznakowanie trasy rowerowej na obszarze gminy Zawiercie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej trasom rowerowym, tj.: zadaszonych punktów postojowych z tablicami informacyjnymi, drogowskazami oraz stojakami na rowery.
Projekt ten jest integralną częścią budowy systemu ścieżek rowerowych w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w którego realizację zaangażowane są także gminy: Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba i Włodowice. Długość ścieżki na terenie gminy Zawiercie wyniesie około 44,86 km

Całość prac inwestycyjnych założono na rok 2010.
Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL 2007-2013) w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 614 357,86 PLN przy koszcie całkowitym projektu
722 859,00 PLN.

Projektowane trasy przebiegają po trasie istniejących szlaków turystycznych na terenie gminy. Na całym przebiegu trasy postawione zostaną znaki pionowe oraz w wybranych lokalizacjach tablice edukacyjno - informacyjne. Specjalne, trwałe tablice promocyjne informować będą o początku i zakończeniu całej trasy. Na dużych, czytelnych planszach pokazany będzie przebieg trasy z zaznaczeniem miejsc szczególnie atrakcyjnych, a także znajdzie się na nich informacja o współfinansowaniu projektu w ramach RPO WSL 2007-2013. Ponadto zaplanowano wydrukowanie map z przebiegiem tras.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia.
Realizacja projektu doprowadzi do otrzymania następujących produktów:
Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa): 37,986 km
Długość wybudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa): 6,10 km
Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej: 3 szt.

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych m.in.: dzięki wykorzystaniu specyficznych walorów gminy Zawiercie i gmin ościennych. Cel główny jest zgodny z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 (Działanie 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/Podmioty Publiczne, Typ projektu 1: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki). W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu modernizacji i budowy odpowiedniej jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie.
Celem projektu jest zatem stworzenie infrastruktury okołoturystycznej, która umożliwi m.in. dotarcie rowerem do miejsc atrakcyjnych turystycznie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy regionalnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz przyczyni się do rozwoju form aktywnej turystyki. W dalszej konsekwencji projekt wpłynie pozytywnie na zmianę wizerunku Gminy Zawiercie, poprzez podkreślenie turystycznego i rekreacyjnego charakteru gminy.

Oddziaływanie projektu przyniesie następujące korzyści:
• wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Zawiercie,
• wzrost liczby inwestorów poprzez poprawę atrakcyjności terenu,
• rozwój aktywnych form turystyki,
• rozwój kooperacji w zakresie usług turystycznych,
• poprawa bezpieczeństwa w gminie dzięki rozdzieleniu ruchu kołowego i rowerowego.
• Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:
• poprawa estetyki zagospodarowania terenu,
• wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez gminę problemów związanych z brakiem miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.

W wyniku realizacji projektu wystąpią korzyści długotrwałe, min.:
• poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
• zapobieganie pogarszaniu się warunków życia,
• wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększenia ruchu turystycznego,
• upowszechnienie zwyczaju korzystania z roweru jako wygodnego i szybkiego środka lokomocji,
• ochrona środowiska,
• rozwój poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, poprzez tworzenie tras o wysokich walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych.

Wytyczona ścieżka spełniać będzie m.in. funkcje:
• krajoznawcze,
• rekreacyjne,
• komunikacyjne.
 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna