Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozwój społ. informacyj.

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

Krótki opis projektu
Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest budowa miejskiej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Zawiercie, wyłącznie na potrzeby Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada budowę infrastruktury sieciowej punktów dostępowych Internetu pozwalających na dystrybucję sygnału umożliwiającego przyłączenie 18 publicznych placówek do sieci Internet w centrum i na obrzeżach Zawiercia oraz korzystanie z Internetu mieszkańcom Gminy za pośrednictwem udostępnionych PIAP-ów i hotspotów (13 info-kiosków i 18 hotspotów). Projekt nie przewiduje możliwości wykorzystania nowopowstałej infrastruktury przez operatorów komercyjnych.

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego
Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest budowa miejskiej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Zawiercie, wyłącznie na potrzeby Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada budowę infrastruktury sieciowej punktów dostępowych Internetu pozwalających na dystrybucję sygnału umożliwiającego przyłączenie publicznych placówek do sieci Internet w centrum i na obrzeżach Zawiercia oraz korzystanie z Internetu mieszkańcom Gminy za pośrednictwem udostępnionych PIAP-ów i hotspotów. Projekt nie przewiduje możliwości wykorzystania nowopowstałej infrastruktury przez operatorów komercyjnych.

Zakres projektu obejmuje:
- budowę głównego węzła transmisyjnego (adaptacja istniejącej serwerowni Urzędu Miejskiego w Zawierciu)
- budowę łącza światłowodowego w relacji Urząd Miejski - Centrum Informacji Miejskiej
- budowę sieci szkieletowej obejmującej (wraz z głównym węzłem transmisyjnym) 18 punktów, bazującej w miarę pozytywnych warunków technicznych na technologii DSL (z wyjątkiem połączenia głównego węzła transmisyjnego z Centrum Informacji Miejskiej), w przypadku braku warunków technicznych - opartej na technologii satelitarnej VSAT
- zaplanowanie lokalizacji i wykonanie instalacji punktów HotSpot i PIAP
- budowę odpowiedniej platformy sprzętowo-programowej umożliwiającej przydzielanie użytkownikom punktów HotSpot dostępu do sieci Internet

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
- opracowanie i akceptacja projektu technicznego sieci
- zdobycie wszelkich niezbędnych pozwoleń
- przeprowadzenie niezbędnych przetargów oraz postępowań wyłaniających wykonawców
- budowa głównego węzła transmisyjnego oraz łącza światłowodowego
- instalacja szkieletu sieci
- instalacja HotSpotów
- instalacja kiosków internetowych w założonych lokalizacjach (PIAP)
- wdrożenie systemów zarządzania i monitoringu sieci
- przeprowadzenie testów
- oddanie projektu do użytku

Elementami infrastruktury powstałej w ramach projektu będą:
- sieć na terenie miejskim i na jego obrzeżach - tworzona łącznie przez 18 punktów sieciowych
- system hotspotów składający się z 18 punktów dostępowych
- 13 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)
Dostarczenie stosownych urządzeń/technologii obejmuje również zakup świadczeń gwarancyjnych przez okres 5 lat.

Zarządzanie oraz monitoring całej sieci odbywać się będzie w Centrum Zarządzania Siecią. W CZS zlokalizowane będą:
- urządzenia sieciowe: ruter, firewall
- serwery: www, aplikacji, baz danych

Wariant technologiczny wykonania projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. Technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną sieci po jej oddaniu do użytku. Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór technologii wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:
- koszt wykonania
- zakres prac
- optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów
- stopień skomplikowania prac w projektowanej inwestycji
- stopień skomplikowania maszyn i urządzeń w projektowanej inwestycji
- stopień skomplikowania obsługi
- trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną
- neutralny wpływ obiektów na środowisko naturalne ludzi i zwierząt

W wyniku realizacji projektu otrzymane zostaną następujące produkty:
- Długość nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN): 0,2 km
- Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych: 18 szt.
- Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych: 19 szt.
- Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu: 31 szt.
- Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 13szt.
- Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią: 1 szt.

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania
Celem głównym projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gminie Zawiercie" jest umożliwienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Zawiercie.
Cele bezpośrednie projektu są zgodne z zapisami Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013: Społeczeństwo Informacyjne. Szczegółowo cele te określają zapisy Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
- zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
Realizacja projektu przede wszystkim pozwoli na znaczne ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Zawiercie, co w konsekwencji przyniesie następujące korzyści:
- podniesienie kwalifikacji mieszkańców gminy (m. in.: poprzez stworzenie im możliwości do wykorzystywania metod typu e-learning, edukacji ustawicznej z zakresu społeczeństwa informacyjnego),
- zwiększenie aktywności mieszkańców miasta na rynku pracy,
- umożliwienie mieszkańcom świadczenia usług typu telepraca w stosunku do pracodawców,
- ograniczenie zagrożenia związanego z negatywnymi dla gminy trendami migracji, szczególnie wśród ludzi młodych,
- zintensyfikowana promocja Gminy Zawiercie w regionie i kraju.

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do powstania sieci teleinformatycznej, zapewniającej mieszkańcom Gminy Zawiercie bezpłatny, szerokopasmowy dostęp do Internetu w obiektach publicznych oraz PIAP-ach i za pośrednictwem hotspotów. Dzięki zrealizowanej przez miasto Inwestycji mieszkańcy zyskają bezpłatny dostęp do narzędzia, umożliwiającego komunikowanie się, wymianę i pozyskiwanie aktualnych danych, informacji, a przez to podnoszenie kwalifikacji oraz utrzymywanie szeroko rozumianej aktywności - społecznej i gospodarczej.

Cele ogólne realizacji projektu można określić jako:
- Sieć dostępowa obejmująca jednostki publiczne, zrealizowana w nowoczesnej, neutralnej, trwałej technologii.
- Znacznie ułatwiony dostęp do sieci Internet dla mieszkańców miasta i turystów (hotspoty, PIAP-y).
- Skuteczne odwrócenie procesu wykluczenia cyfrowego.
- Rosnący stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych przez mieszkańców gminy.
- Stosunkowo wysoka jakość usług publicznych.
- Konkurencyjne koszty świadczenia usług publicznych.
- Rosnąca konkurencyjność gminy i otoczenia w regionie i w skali kraju.

Cele szczegółowe projektu to:
- wyposażenie gminy Zawiercie w sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, w tym publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę centrów zarządzania sieciami.
- Oddziaływania projektu obejmą:
- zapewnienie bezpłatnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu w 18 miejscach publicznych na terenie gminy - poprzez uruchomienie Hot-Spotów (dla użytkowników posiadających urządzenia obsługujące technologie Wi-Fi) oraz PIAP-ów (13 lokalizacji)
- rozwój zintegrowanego systemu elektronicznej administracji, w tym:
- uruchomienie systemu elektronicznej administracji, pozwalającego na zdalne załatwianie spraw w urzędzie przez petentów (np. wypełnianie wniosków poprzez formularz on-line), także za pomocą 13 kiosków PIAP,
- utworzenie profilu usług, które będą wykorzystywane przez służby publiczne (straż pożarna, policja) takie jak system śledzenia środków komunikacji miejskiej dostępny przez stronę www.
W dalszej perspektywie możliwy będzie rozwój istniejącej sieci, tak pod względem technicznym (rozbudowa sieci, aktualizacja systemów i oprogramowania, itp.) jak i realizowanych za jej pośrednictwem usług: uruchamianie usługi Internetu socjalnego (po uzgodnieniach z UKE).
Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia następujących rezultatów:
- Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół): 18 szt.
- Czas reakcji centrum zarządzania siecią na awarię: 300 min.
- Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP: 10 800 osób.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.