Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozwój selektywnej zbiorki

Opis i cele projektu

Opis i cele projektuOpis Projektu

Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia systemowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja projektu prowadzi do modernizacji i rozbudowy istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego właścicielem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Projekt przyczynia się do zminimalizowania ilości wytwarzanych i składowanych odpadów w sektorze komunalnym poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania. W zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi przede wszystkim doposażenie sortowni o przesiewacz mobilny. Przedmiotowa inwestycja umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Zawiercia i innych ościennych gmin.

Cele Projektu

Celem Projektu jest stworzenie systemu kompleksowej gospodarki odpadami na terenie Gminy Zawiercie oraz gmin ościennych, a przez to ograniczenie ilości odpadów deponowanych w środowisku. Projekt jest zgodny z Gminny Programem Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami. Projekt swoim zakresem będzie obejmował całą Gminę Zawiercie, Gminę Kroczyce i część Gminy Włodowice, Ogrodzieniec i Łazy, w ilości 34 967 mieszkańców (prognoza na 2011 rok). W ramach projektu zostaną wdrożone systemowe rozwiązania dotyczące kompleksowej gospodarki odpadami, co pozwoli na rozszerzenie selektywnej zbiórki oraz na recykling i unieszkodliwienie odpadów ulegających przetworzeniu w szczególności m.in. poprzez: budowę platformy przyjęć odpadów komunalnych, oraz zakup mobilnego przesiewacza, czy wybudowanie dróg i placów wewnętrznych, w tym drogi dla ładowarki kołowej obsługującej platformę przyjęć odpadów. Projekt pozwoli na skoordynowane działania zmierzające do efektywnej selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto w projekcie zakłada się przeprowadzenie akcji promocyjnej w postaci spotkań, plakatów umieszczanych w różnych punktach miasta i ulotek dostarczanych mieszkańcom. Środki na akcję promocyjną zostały zawarte w promocji projektu. Tak rozumiany i wpisujący się w szerszy kontekst rozwój selektywnej zbiórki odpadów w sposób istotny przyczyni się do organicznia globalnej ilości odpadów na terenie Gminy a zarazem na terenie Subregionu Centralnego.

Grupę Interesariuszy projektu stanowią mieszkańcy Gminy Zawiercie oraz część mieszkańców gmin: Ogrodzieniec, Łazy, Włodowice i Kroczyce. Oddziaływaniem projektu zostaną objęci niektórzy mieszkańcy wyżej wymienionych gmin. Według przeprowadzonej na potrzeby projektu prognozy liczba mieszkańców objętych działaniem w 2011 roku wyniesie 34 967 osób. W chwili obecnej na terenie Gminy Zawiercie oraz gmin ościennych selektywną zbiórka odpadów praktycznie jest wdrażana na małą skalę, a odpady z tej formy zbiórki stanowią niewielki procent wszystkich zbieranych odpadów poddawanych procesom odzysku. Prowadzona tam gospodarka odpadami nie jest całkowicie zgodna, a w niektórych przypadkach jest rozbieżna z Ustawą o Odpadach z 2001r., ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 2001r. oraz ustawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej.
Głównym problemem wydaje się również być nieodpowiedni poziom świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, skutkujący nieodpowiednim postępowaniem w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.
Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej brak jest kompleksowej linii technologicznej - sita sortowniczego. Wobec przedstawionych problemów realizacja inwestycji pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - etap I" jest całkowicie uzasadniona i wskazana. Rozbudowany Zakład, obejmujący swym zasięgiem obszar wyżej wymienionych gmin będzie w sposób zorganizowany i zgodny z prawodawstwem polskim i unijnym oferować usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów wszystkim mieszkańcom, rozwiązując jednocześnie wszystkie zidentyfikowane problemy.

Celem ogólnym projektu jest:
Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu.

Celami bezpośrednimi projektu są:
- Polepszenie standardu ochrony środowiska,
- Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Zmniejszenie ilość odpadów składowanych na składowisku odpadów,
- Poprawa warunków życia mieszkańców
- Uświadamianie mieszkańców objętych projektem prawidłową gospodarkę odpadami.

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony system zagospodarowania odpadów komunalnych, który pozwoli skutecznie chronić mieszkańców Zawiercia i gmin ościennych przed odpadami i ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Poprzez utworzenie sortowni - linii technologicznej - przesiewacz mobilny(sito sortownicze) - (I etap inwestycji) zostanie stworzona możliwość realizacji II etapu inwestycji (budowa kompostowni), co pozwoli na stworzenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania odpadów, a dzięki temu zostanie ograniczona ilość odpadów kierowanych na składowisko.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.