Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozbudowa Zakł. Utylizacji ...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektuOpis Projektu
Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia systemowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja projektu prowadzi do modernizacji i rozbudowy istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego właścicielem jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Projekt przyczynia się do zminimalizowania ilości wytwarzanych i składowanych odpadów w sektorze komunalnym poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania. W zakres prac przewidzianych w inwestycji stanowiącej przedmiot opisywanego projektu wchodzi utworzenie kompostowni. Przedmiotowa inwestycja umożliwi rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Zawiercia i gmin ościennych.

Cele Projektu:
Celem projektu jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zawiercie oraz ograniczenie ilości odpadów deponowanych w środowisku. Projekt jest zgodny z Gminnym Programem Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami. Projekt swoim zakresem będzie obejmował całą Gminę Zawiercie, Gminę Kroczyce i część Gminy Włodowice, Ogrodzieniec i Łazy. Ilość mieszkańców objętych działaniem projektu wyniesie w 2012 roku 34 599. W ramach projektu zostaną wdrożone systemowe rozwiązania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, co pozwoli na rozszerzenie selektywnej zbiórki oraz na recykling i unieszkodliwienie odpadów ulegających biodegradacji, w szczególności poprzez: - budowę placu składowego o pow. 2500m2 na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów, budowę zadaszonej wiaty na sprzęt służący do selektywnej zbiórki odpadów, budowę 10 szt. boksów na frakcje kompostu i odpadów opakowaniowych zgromadzonych w wyniku selektywnej zbiórki, zakup rębarki do gałęzi i frezarki do pni drzew (bio - odpady), zakup koparki oraz przesypywarki do pryzm zgromadzonych  w wyniku selektywnej zbiórki odpadów. Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiór frakcji mokrej, związane jest z dostosowywaniem kompostowni do obowiązujących  wymogów i przepisów prawa. Realizacja Projektu pozwoli na skoordynowane działania zmierzające do efektywnej selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto w projekcie zakłada się przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej w postaci spotkań, plakatów umieszczanych w różnych punktach miasta i ulotek dostarczanych mieszkańcom.

W chwili obecnej na terenie Gminy Zawiercie oraz gmin ościennych selektywną zbiórka odpadów praktycznie jest wdrażana na małą skalę, a odpady z tej formy zbiórki stanowią niewielki procent wszystkich zbieranych odpadów poddawanych procesom odzysku. Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej  brak jest kompostowni.

Obecnie w Gminie Zawiercie oraz gminach ościennych nie ma kompletnej infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, zapewniającej na poziomie lokalnym prawidłowej gospodarki odpadami. Brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska uniemożliwia zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia i równomiernego rozwoju regionalnego. Składowanie odpadów komunalnych bez wcześniejszej segregacji prowadzi do szybkiego zapełniania się składowisk i nie przynosi korzyści w postaci odzyskanych surowców   wtórnych. Realizacja inwestycji  w omawianym zakresie jest więc w pełni uzasadniona oraz prowadzi do rozwiązania problemów wynikających z niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury ochrony środowiska w Gminie Zawiercie. Rozbudowany Zakład będzie w sposób zorganizowany i zgodny z prawodawstwem polskim i unijnym oferować usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów wszystkim mieszkańcom, rozwiązując jednocześnie wszystkie zidentyfikowane problemy.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozbudowę Zakładu i  Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu.

Celami bezpośrednimi projektu są:
- Polepszenie standardu ochrony środowiska,
- Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Zmniejszenie ilość odpadów składowanych na składowisku odpadów,
- Poprawa warunków życia mieszkańców
- Uświadamianie mieszkańców objętych projektem prawidłową gospodarkę odpadami.
W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony system zagospodarowania odpadów komunalnych, który pozwoli skutecznie chronić mieszkańców Zawiercia i gmin ościennych przed odpadami i ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Poprzez utworzenie sortowni i kompostowni tworzących kompleksowy system unieszkodliwiania odpadów zostanie ograniczona ilość odpadów kierowanych na składowisko. Zakładane cele zostaną utrzymane i zachowane przez minimalny okres 5 - ciu lat od zakończenia inwestycji. Projekt pozytywnie wpłynie na jakość działań Zakładu Unieszkodliwia Odpadów Komunalnych i przyczyni się do wzrostu skuteczności działań związanych z unieszkodliwianiem odpadów z terenu Gminy Zawiercie oraz gmin ościennych. Inwestycja pozwoli na wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami na terenie Zawiercia oraz okolicznych gmin. Projekt przyczynia się w bardzo pozytywny sposób do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami. Umożliwi on zwiększenie udziału odzyskiwanych odpadów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz eliminacją praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący rezultat: Ilość odpadów przekazanych do odzysku - 4.700 Mg/rok. Rezultat ten zostanie osiągnięty w 2012 roku.

Osiągnięty zostanie też następujący wskaźnik oddziaływania: Udział odpadów kierowanych do kompostowni w stosunku do odpadów kierowanych do sortowni (ok. 20 %). 

Projekt wpisuje się w priorytet V, cel działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, który brzmi w sposób następujący: Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku.  

Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia wydajniejszej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja projektu prowadzi do modernizacji  i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należącego do istniejącego należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Projekt przyczynia się do zminimalizowania ilości wytwarzanych i składowanych odpadów w sektorze komunalnym poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.