Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przeciwdz. wyklucz. cyfrow... » Opis i cele projektu

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 

Opis i cele projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w obrębie Gminy Zawiercie poprzez zapewnienie: dostępu do Internetu, niezbędnego sprzętu i oprogramowania, odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej, zainstalowanie sprzętu w gosp. Domowych (300) i jednostkach podległych beneficjentowi (15). Działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu jak również w okresie trwałości projektu (5 lat) w gospodarstwach domowych w gorszej sytuacji materialnej, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Przekazanie BO darmowych narzędzi pozwoli im na dostęp do różnych form edukacji, umożliwi poszukiwanie pracy oraz wykonywanie pracy online np. przez matki wychowujące małe dzieci. Nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się PC z dostępem do Internetu spowoduje, że BO będą mogli zdobywać informacje o różnych szkoleniach, ofertach pracy oraz korzystać ze szkoleń internetowych. Uczniowie, którzy do tej pory nie posiadali w domu komputera  i dostępu do Internetu (i przez to czuli się gorsi) ich szanse edukacyjne będą się wyrównywały. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z eUsług (bankowość elektroniczna, zakupy i sprzedaż przez Internet, sprawy urzędowe) oraz komunikować się. Internet stanie się głównym medium do różnych zastosowań, z tego powodu nie mogą go być pozbawieni najsłabsi.

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI PROJEKTU SĄ:
a) zapewnienie dostępu do bezpiecznego Internetu na terenie gm. dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
b) udostępnienie wyposażenia do korzystania z usług Internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych
c) zagwarantowanie warunków technicznych dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu udostępnionego w ramach projektu
d) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera
e) uzyskanie przez osoby dotychczas dotknięte wykluczeniem cyfr. podstawowej wiedzy technicznej z zakresu terminologii, eksploatacji i bieżącej konserwacji nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym właściwej reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i sprzętu
f) zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych – komunikacyjnych na co dzień.
g) ograniczenie zjawiska dziedziczenia wykluczenia społ. i cyfr.
h) zwiększenie aktywności na rynku pracy i w życiu społ. wśród członków gospodarstw domowych objętych proj.

W ramach projektu przewidziana jest również budowa sieci ICT niezbędnej do dostarczania Internetu na terenie Gminy Zawiercie. Na tym terenie nie ma usługodawcy, który mógłby zrealizować usługę dostarczenia sygnału o wymaganej przepustowości i zagwarantować trwałość usługi przez 5 lat. Budowa infrastruktury, w ramach projektu jest niezbędna, i jest to wydatek zasadny w ramach niniejszego projektu.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna