Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozwój infr. sportowej

Opis i cele projektu

Opis i cele projektuOpis i Cele Projektu

Projekt zakłada przebudowę boiska piłkarskiego. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesne boisko piłkarskie o wymiarach 56 m x 102 m z polem do gry o wymiarach 51 m x 94 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym. Odpowiedzialność prawną i nadzór nad całością projektu sprawuje Gmina Zawiercie. Rada Miasta zapewnia finansowanie wkładu własnego do projektu i prefinansowanie inwestycji. Projekt zlokalizowany będzie na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, przy ulicy Moniuszki 10. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny kompleks rekreacyjno - sportowy, posiadający szerokie możliwości techniczne do organizacji różnorodnych imprez rekreacyjnych i sportowych. Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego.
Na przedmiotowym terenie znajduje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 45 x 92 metry z wyeksploatowaną nawierzchnią trawiastą w większości piaszczystą, wyposażone w dwie bramki o konstrukcji stalowej o wymiarach 7,32 x 2,44 metry. W południowo - zachodniej części trenu znajdują się dwa boiska do siatkówki o nawierzchni asfaltowobetonowej kolidujące z projektowaną przebudową. Boisko graniczy od strony północnej z zabudową osiedlową przy ulicy Szymańskiego, od strony zachodniej, wschodniej i południowej z infrastrukturą OSiR. Teren znajduje się w północnej części ośrodka.
Aktualnie boisko od strony północnej ogrodzone jest za pomocą przęseł stalowych, prętowych na słupkach z rur stalowych i murowanych z cegły klinkierowej, na cokole betonowym, stopniowane, przebiegające po skarpie o zróżnicowanej wysokości. Od strony zachodniej i częściowo południowej znajduje się ogrodzenie o identycznej konstrukcji na cokole murowanym z cegły klinkierowej, przebiegające w poziomie. Ogrodzenie istniejące przewidziane jest do demontażu. Teren na którym projektowane jest boisko jest wyeksploatowany. Boisko z trawy naturalnej jest bardzo zniszczone i w zasadzie nie nadaje się do eksploatacji. Boisko jest w większości pokryte piaskiem, a w okresie deszczowym błotem i kałużami. Przywrócenie terenu do stanu pożądanego wymagałoby dużych nakładów finansowych.
Utrzymanie boiska o nawierzchni z trawą naturalną wymaga sporych nakładów finansowych, a jego eksploatacja jest ograniczona. Nawierzchnia z trawą naturalną szybko się zużywa, po kilku treningach na boisku zamiast trawy pojawia się piasek, a w okresie deszczowym błoto i kałuże.
Kryzys finansów publicznych oraz powiązana z nim trudna sytuacja ekonomiczna społeczeństwa odbijają się negatywnie na warunkach aktywności rekreacyjno - sportowej. Ośrodek Sportu i Rekreacji ze środków własnych nie byłby w stanie zrealizować tej inwestycji. Tylko pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych da realne szanse na osiągniecie zakładanych celów tj. poprawę warunków aktywnego spędzana czasu wolnego.
Podstawowe problemy determinujące potrzebę realizacji projektu:
- Brak atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy
- Brak bezpiecznego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
- Brak lub niska aktywność fizyczna wśród mieszkańców gminy (dzieci i młodzież oraz dorośli)
- Ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej
- Niedostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb użytkowników
- Pogarszający się stan zdrowia wśród mieszkańców gminy
- Wysoki stopień występowania chorób cywilizacyjnych w regionie
- Ograniczenie możliwości rozwoju sportu powszechnego
- Ograniczenie możliwości rozwoju sportu kwalifikowanego oraz klubów sportowych
- Uzależnienie użytkowania obecnego boiska od warunków atmosferycznych
- Możliwość korzystania z obecnego obiektu tylko kilka razy w tygodniu (murawa z naturalnej trawy bardzo szybko ulega zniszczeniu, a jej rekultywacja wymaga sporych nakładów pieniężnych)
- Krótki czas dobowy użytkowania obecnego obiektu (brak oświetlenia)
- Brak środków własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozwój infrastruktury.

Budowa nowego obiektu przyczyni się do rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy są członkami stowarzyszeń sportowych, tym samym wydłuża się okres aktywności sportowej tych osób. Dla osób uprawiających rekreacyjnie i amatorsko futbol, da to możliwości rozgrywania prawie przez cały rok nawet do godz. 22.00 meczów, czy też zawodów w piłkę nożną. Dla administratora obiektu OSiR Zawiercie budowa obiektu jest szansą na powiększenie dotychczasowej oferty dla mieszkańców. Posiadane doświadczenie z pewnością zaowocuje dłuższym wykorzystaniem w skali rocznej otwartej części tego obiektu sportowego.
Projekt „Rozwój Lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni" zakłada przebudowę boiska piłkarskiego polegającą na:
- przebudowie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej: wymiary boiska 56 m x 102 m z polem do gry o wymiarach 51 m x 94 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym z białymi liniami o szerokości 12 mm. Beneficjent planuje wyposażyć boisko w 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 m x 2,44 m. Powierzchnia boiska - 5712,00 m kw.
- wykonaniu pełnego ogrodzenia boiska o wysokości 5 m. Długość ogrodzenia - 324,00 m.
- budowie ciągów komunikacyjnych na terenie boiska - chodniki o nawierzchni z betonowej szarej kostki brukowej o grubości 6 cm. Powierzchnia projektowanych ciągów komunikacyjnych wynosi 202,32 m kw.
- przygotowaniu obiektów małej architektury - wyposażenie bioska w 12 ławeczek parkowych o długości 2 m bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi
- zamontowaniu oświetlenia boiska - wyposażenie boiska w 6 opraw metalohalogenkowych o mocy 2000 w umieszczonych na sześciu masztach oświetleniowych o wysokości 18 m.

Obiekt ma powstać na istniejącym już boisku treningowym, które aktualnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Beneficjent chce podnieść standard obecnego obiektu. Projektowany obiekt służył będzie celom treningowym dla lokalnych klubów sportowych i rekreacyjno-sportowym społeczności lokalnej.
Na projektowanym obiekcie sportowym można będzie uprawiać następujące dyscypliny sportowe:
- piłkę nożną w zakresie zawodów niskoligowych (np. IV liga),
- piłkę nożną w zakresie treningowym,
- piłkę nożną w zakresie zawodów szkolnych i rekreacyjnych.
Obiekt wyposażony będzie w dwanaście ławeczek parkowych stwarzających około sześćdziesiąt miejsc siedzących do obserwacji zawodów sportowych.
Planowana przebudowa boiska pod względem technicznym jest zgodna z najlepszą praktyką - parametry obiektu będą odpowiadały wymaganiom stawianym przez użytkowników, a także wszelkim wymaganiom bezpieczeństwa. Nowe boisko rozwiąże problemy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu co pozwoli zredukować wysokie koszty eksploatacji, takie jak nawadnianie, wałowanie, koszenie, usuwanie chwastów czy kretowisk. Sztuczna trawa wyeliminuje ograniczenia trawy naturalnej.
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Zawiercie oraz mieszkańcy powiatu zawierciańskiego otrzymają dostęp do nowej, infrastruktury sportowo -rekreacyjnej. Dla mieszkańców miasta i powiatu OSiR jest jedyną tego typu instytucją sportowo - rekreacyjną w okolicy. Powierzchnia terenu na który planowana jest inwestycja pozwoli na jej bezproblemowe wykonanie. Teren pod przebudowę boiska stanowi własność Gminy Zawiercie, w użytkowaniu wieczystym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie posiadał wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane dla urządzeń elektrycznych i sportowych. Boisko będzie eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i poddawane konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.
Projekt spełnia wymogi wszystkich dotyczących go aktów prawnych.

Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizacja wyżej wymienionego celu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Cele projektu są zbieżne z celami Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytet IX. Zdrowie i Rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Inicjatywy sportowe i prozdrowotne są z punktu widzenia funduszy strukturalnych najbardziej efektywne, gdy stanowią część koncepcji zrównoważonego wzrostu, szczególnie na szczeblu lokalnym. Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Sport i rekreacja również może być cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym, poprawiają wizerunek regionu, a inwestycje produkcyjne w obszarze sportu tworzą możliwości dla długoterminowego zatrudnienia.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.