Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego – zgłaszanie prac

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego – zgłaszanie prac

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura:

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, jednostki organizacyjne, a także osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez te osoby funkcji biegłych sądowych, mierniczych górniczych lub asystentów mierniczego górniczego.

Forma załatwienia sprawy:

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub kartograficzne z terenu gminy Zawiercie przed ich rozpoczęciem, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b,

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzone jest przez wykonawcę na formularzu „ZG”, który stanowi załącznik nr 1.

Zgłoszenie pracy kartograficznej sporządzone jest przez wykonawcę na formularzu „ZK”, który stanowi załącznik nr 2.

Opłaty:

Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dn.16.11.2006 r.

o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1044 z późniejszymi zmianami).

Opłata geodezyjna za udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszenia jest naliczana wg iloczynu stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych i współczynników korygujących. Szczegółowe zasady obliczania jej wysokości określa załącznik do ustawy.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

W przypadku, gdy opłata związana z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem (zgłoszenie pierwotne) jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Zasady tej nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych dodatkowych materiałów w trakcie wykonywania zgłoszonych prac (zgłoszenia uzupełniające).

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłata geodezyjna może być uiszczona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności w terminie podanym na Dokumencie Obliczenia Opłaty na następujący rachunek bankowy:

Gmina Zawiercie

Nazwa banku: Bank PEKAO S.A. 73 1240 2975 1111 0010 4312 6629

Z podaniem w tytule wpłaty następujących informacji: NR DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY, za który jest dokonywana wpłata.

Termin załatwienia sprawy:

Ośrodek, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1.

Ośrodek może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 13

Informacja – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

tel. 32 494 12 06

e-mail: z.swieciak@zawiercie.eu

www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

  1. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej:

DRUKI – Załącznik nr 1 do procedury 001 GODGiK - zgłoszenie prac geodezyjnych.

  1. Wzór zgłoszenia pracy kartograficznej:

DRUKI – Załącznik nr 2 do procedury 001 GODGiK - zgłoszenie prac kartograficznych.

  1. Wniosek o dostęp do internetowego systemu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych:

DRUKI – Załącznik nr 3 do procedury 001 GODGiK – wniosek i.KERG.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późniejszymi zmianami).

  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 434).

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu, nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego, wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Organem właściwym jest:

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Wniosek ten składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych i klasyfikacyjnych.

Uwagi:

W Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu funkcjonuje również system GEO-INFO i.Kerg przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszeń przez internet. Dostęp do systemu jest możliwy po wcześniejszym złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Zawiercie o przyznanie dostępu do internetowego systemu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

Godziny otwarcia kas :

Kasa: Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 10:00 – 10:15, 12:30 – 12:45;

Wtorek – Piątek 7:00 – 13.45 przerwa 10:00 – 10:15, 12:30 – 12:45.

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e – mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu ustalenia numeru porządkowego nieruchomości na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,

5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE10,

6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

Aktualizacja 7 maja 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.