Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego i klasyfikacji gruntów - przyjęcie dokumentacji do zasobu

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego i klasyfikacji gruntów - przyjęcie dokumentacji do zasobu

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego i klasyfikacji gruntów

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura:
Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, jednostki organizacyjne, a także osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez te osoby funkcji biegłych sądowych, mierniczych górniczych lub asystentów mierniczego górniczego.

Forma załatwienia sprawy:
Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z dokumentami wymaganymi przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zawartymi w operacie technicznym, który załącza się do niniejszego zawiadomienia
Dokumentacja przekazana do zasobu podlega weryfikacji. Wyniki weryfikacji dokumentowane są w protokole weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Do zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac wykonawca załącza operat techniczny.

Opłaty:
Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej ma podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn.zm.)

Opłata geodezyjna
brak

Termin załatwienia sprawy:
Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Parter – pokój nr 13
Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:
Tel. 32 494 12 06
e-mail: geodezja@e-zawiercie.pl
http://www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wzór protokołu weryfikacji

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn zm)
2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014.924).

Tryb odwołania:
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Organem właściwym jest:
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wniosek ten składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie

Informacje o zastosowaniu:
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Godziny otwarcia kas :
                                                                                           
Kasa                        
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
przerwa 10:00 – 10:15
Wtorek – Piątek - 7:00 – 14.00    
przerwa 10:00 – 10:15

Aktualizacja: 30.09.2014 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.