Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obowiązki świadka

Strona główna » Urząd Miejski » Straż Miejska » Warto wiedzieć » Obowiązki świadka

 

Obowiązek bycia świadkiem może spotkać każdego. Nie każdy jednak traktuje ten obowiązek poważnie, lekceważąc wezwanie sądu czy innego organu w tym także Straży Miejskiej. Co grozi takiej osobie, która bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie?
Na początek jednak Obowiązki Świadka.
Na każdym świadku ciążą trzy podstawowe obowiązki:
– obowiązek stawiennictwa na wezwanie,
– obowiązek złożenia zeznań,
– obowiązek zeznawania prawdy.

Po pierwsze zatem istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie i pozostawania do dyspozycji organu procesowego do czasu zakończenia czynności, bowiem każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i godzinie wskazanej w wezwaniu i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.).

Niestawienie się  na wezwanie uprawnionego organu może być podstawą do nałożenia kary porządkowej. Postanowienie o ukaraniu karą porządkową doręcza się niezdyscyplinowanemu świadkowi za niestawiennictwo na wezwanie.
Procedura postępowania przy nakładaniu kar porządkowych.

Straż Miejska działając z upoważnienia ustawowego i Prezydenta Miasta Zawiercie prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia okoliczności ujawnienia wykroczenia. W granicach tych czynności świadkowie wykroczeń mają obowiązek stawienia się na wezwanie we wskazanym miejscu i czasie celem złożenia stosownych zeznań. Za niedopełnienie w/w powinności wzywana osoba może być obciążona karą porządkową.

 1. Karę porządkową nakłada Komendant Straży Miejskiej.
 2. Kara porządkowa nakładana jest w przypadku niestawienia się świadka na terminowe wezwanie po upływie 30 dni od tego terminu. Terminowe wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej dostarczane jest świadkowi za potwierdzeniem odbioru.
 3. Kara porządkowa nakładana jest w trybie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania do 500 złotych.)
 4. Po otrzymaniu kary porządkowej świadek ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania skierować do Prezydenta Miasta Zawiercie wniosek o uchylenie nałożonej kary porządkowej. Po bezskutecznym upływie tego terminu kara porządkowa zostaje ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i stanowić będzie dochód budżetu państwa.
 5. Jeżeli świadek w sposób wiarygodny usprawiedliwi swoje niestawiennictwo Prezydent Miasta może podjąć decyzję o uchyleniu nałożonej kary porządkowej.
 6. Jeżeli Prezydent uzna, że brak podstaw do uchylenia nałożonej kary porządkowej do świadka wysyłana jest odmowa uchylenia nałożonej  kary porządkowej wraz z informacją, iż świadkowi przysługuje złożenie zażalenia na odmowę uchylenia do sądu, które powinno być wniesione za pośrednictwem podmiotu, który wydał postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 7. Wraz z nałożoną karą porządkową wysyłane jest kolejne wezwanie do stawienia się na świadka do siedziby Straży Miejskiej w Zawierciu.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru kolejnego wezwania na świadka w terminie 30 dni nakładana jest II kara porządkowa w wysokości 500 złotych w trybie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Zgodnie z regulacją art. 51 § 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 Kodeks postępowania o wykroczenia kary porządkowe stanowią dochód budżetu państwa. Wierzycielem w przedmiotowej sprawie jest Straż Miejska, organem egzekucyjnym natomiast - naczelnik urzędu skarbowego.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna