Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Warto wiedzieć

Obowiązki świadka

Obowiązki świadka

 

Obowiązek bycia świadkiem może spotkać każdego. Nie każdy jednak traktuje ten obowiązek poważnie, lekceważąc wezwanie sądu czy innego organu w tym także Straży Miejskiej. Co grozi takiej osobie, która bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie?
Na początek jednak Obowiązki Świadka.
Na każdym świadku ciążą trzy podstawowe obowiązki:
– obowiązek stawiennictwa na wezwanie,
– obowiązek złożenia zeznań,
– obowiązek zeznawania prawdy.

Po pierwsze zatem istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie i pozostawania do dyspozycji organu procesowego do czasu zakończenia czynności, bowiem każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i godzinie wskazanej w wezwaniu i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.).

Niestawienie się  na wezwanie uprawnionego organu może być podstawą do nałożenia kary porządkowej. Postanowienie o ukaraniu karą porządkową doręcza się niezdyscyplinowanemu świadkowi za niestawiennictwo na wezwanie.
Procedura postępowania przy nakładaniu kar porządkowych.

Straż Miejska działając z upoważnienia ustawowego i Prezydenta Miasta Zawiercie prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia okoliczności ujawnienia wykroczenia. W granicach tych czynności świadkowie wykroczeń mają obowiązek stawienia się na wezwanie we wskazanym miejscu i czasie celem złożenia stosownych zeznań. Za niedopełnienie w/w powinności wzywana osoba może być obciążona karą porządkową.

  1. Karę porządkową nakłada Komendant Straży Miejskiej.
  2. Kara porządkowa nakładana jest w przypadku niestawienia się świadka na terminowe wezwanie po upływie 30 dni od tego terminu. Terminowe wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej dostarczane jest świadkowi za potwierdzeniem odbioru.
  3. Kara porządkowa nakładana jest w trybie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania do 500 złotych.)
  4. Po otrzymaniu kary porządkowej świadek ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania skierować do Prezydenta Miasta Zawiercie wniosek o uchylenie nałożonej kary porządkowej. Po bezskutecznym upływie tego terminu kara porządkowa zostaje ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i stanowić będzie dochód budżetu państwa.
  5. Jeżeli świadek w sposób wiarygodny usprawiedliwi swoje niestawiennictwo Prezydent Miasta może podjąć decyzję o uchyleniu nałożonej kary porządkowej.
  6. Jeżeli Prezydent uzna, że brak podstaw do uchylenia nałożonej kary porządkowej do świadka wysyłana jest odmowa uchylenia nałożonej  kary porządkowej wraz z informacją, iż świadkowi przysługuje złożenie zażalenia na odmowę uchylenia do sądu, które powinno być wniesione za pośrednictwem podmiotu, który wydał postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w terminie 7 dni od daty doręczenia.
  7. Wraz z nałożoną karą porządkową wysyłane jest kolejne wezwanie do stawienia się na świadka do siedziby Straży Miejskiej w Zawierciu.
  8. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru kolejnego wezwania na świadka w terminie 30 dni nakładana jest II kara porządkowa w wysokości 500 złotych w trybie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Zgodnie z regulacją art. 51 § 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 Kodeks postępowania o wykroczenia kary porządkowe stanowią dochód budżetu państwa. Wierzycielem w przedmiotowej sprawie jest Straż Miejska, organem egzekucyjnym natomiast - naczelnik urzędu skarbowego.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.