Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu numeru porządkowego nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu numeru porządkowego nieruchomości

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu numeru porządkowego nieruchomości

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości

Forma załatwienia sprawy:

Potwierdzenie faktu oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym odnotowywane jest

w zawiadomieniu wydawanym zainteresowanemu.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek właściciela o ustalenie numeru porządkowego. >>Pobierz<<

Opłaty:

Opłata skarbowa17,00 zł (pełnomocnictwo, zaświadczenie)

Opłata skarbowa – 5,00 (poświadczenie kopii zawiadomienia)

Opłata skarbowa pobierana jest w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, a także w przypadku wydania zaświadczenia lub poświadczenia kopii zawiadomienia o ustalonym punkcie adresowym.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie 2 w dniu złożenia wniosku lub przelewem na konto:

Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

W tytule wpłaty należy podać za co jest uiszczana.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 13

Informacja– holl Urzędu

Telefon, e-mail:

Tel.. (32) 494 12 05,(32) 672-16-61, w. 104,

Fax (32) 494 12 86

e-mail: geodezja@zawiercie.eu

www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – DRUK – ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury GODGiK-007

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne,

(tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 oraz z 2021 r. poz. 922)

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U z 2021 r. poz. 1368)

 

Tryb odwołania:

Nie ma zastosowania

Informacje o zastosowaniu:

Nadanie numeru porządkowego poprzedza zameldowanie się w nowym budynku.

Uwagi:

Przypomina się że:

- w widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami – na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice i place bez nazw – nazwa miejscowości.

Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

- kto wbrew przepisom art. 22 ust 2 i 3, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian albo będąc obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków nie dostarczy ich – podlega karze grzywny.

Godziny otwarcia kas :

Kasa Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 – 12:45

Wtorek – Piątek 7:00 – 13:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 - 12:45

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e – mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu ustalenia numeru porządkowego nieruchomości na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

  4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,

  5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A,

  6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 03.08.2021 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.