Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

11. Nadanie numeru PESEL na wniosek

11. Nadanie numeru PESEL na wniosek

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane  do posiadania numeru PESEL  na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

 

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w  rejestrze PESEL

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:
  osoba, która jest obowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, składa na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.
  • wniosek o nadanie numeru PESEL;
  • do okazania dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo  lub do okazania notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu podróży czy innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca
  o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika). Opłaty należy dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617 
 • Zwolnienie z opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - jeżeli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta  (parter)

Pokój nr 7 (parter)

 

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 32 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Druk  „Wniosek o nadanie numeru PESEL”

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 • Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510).
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).

 

Tryb odwołania:

Brak - czynność materialno-techniczna.

 

Informacje o zastosowaniu:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu  przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego,
a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane  do posiadania numeru PESEL  na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

 

Uwagi:

Druk wyżej wymieniony można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta – parter lub w pokoju nr 7  (parter)

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek:      8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek        8 15  – 15 00      przerwa     10 00  – 10 15

Wtorek – Piątek   7 15  – 14 00     przerwa      12 30  – 12 45                                                                                                                                  

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.