Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Jednostki organizacyjne i spółki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

Nr tel.: 32 672 21 34

tel.: +48 (32) 67 221 34
tel.: +48 (32) 67 277 01
fax.: +48 (32) 67 221 34

Strona www: www.mopszawiercie.pl

Facebook: MOPS Zawiercie

E-mail: mops@mopszawiercie.pl

 

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska  pracy,  w  tym  wieloosobowe  stanowiska  pracy,  oraz  ośrodki  wsparcia: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom „Senior+”.

W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dział Pomocy Środowiskowej – DŚ, w ramach którego działają:
a) Zespół Specjalistów – ZS,
b) Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej – ZT,
c) Zespół ds. Rozwoju i Strategii – ZR,
d) Zespół Asystentów Rodziny – ZA,
e) Mieszkania Wspomagane/Wspierane – ZM,

2) Dział Obsługi Projektów – DF,

3) Dział Świadczeń Rodzinnych – DL, 

4) Dział Realizacji Świadczeń – DU,

5) Dział Kadr – DH,

6) Dział Organizacyjno-Prawny – DP, w ramach którego działają:
a) Sekretariat – SK,
b) Biuro Obsługi Interesanta – BOI,

7) Dział Gospodarczo – Techniczny – DG, w ramach którego działa:
a) Zespół Informatyków – ZI,

8) Dział Księgowości – DK,

9) Dział Usług Opiekuńczych – DE, 

10) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – SM,

11) Radca Prawny – DR,

12) Inspektor Ochrony Danych – IOD,

13) Biuro Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – BI,

14) Służba BHP – BHP,

15) Dzienny Dom „Senior+” – DD,

16) Środowiskowy Dom Samopomocy – DO,

17) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – DW

Strukturę organizacyjną MOPS-u w Zawierciu tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska  pracy,  w  tym  wieloosobowe  stanowiska  pracy,  oraz  ośrodki  wsparcia: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom „Senior+”.

W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dział Pomocy Środowiskowej, w ramach którego działają:
a) Zespół Specjalistów,
b) Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej,
c) Zespół ds. Rozwoju i Strategii,
d) Zespół Asystentów Rodziny,
e) Mieszkania Wspomagane/Wspierane,

2) Dział Obsługi Projektów,

3) Dział Świadczeń Rodzinnych,

4) Dział Realizacji Świadczeń,

5) Dział Kadr,

6) Dział Organizacyjno-Prawny,w ramach którego działają:
a) Sekretariat,
b) Biuro Obsługi Interesanta,

7) Dział Gospodarczo – Techniczny, w ramach którego działa:
a) Zespół Informatyków,

8) Dział Księgowości,

9) Dział Usług Opiekuńczych,

10) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,

11) Radca Prawny,

12) Inspektor Ochrony Danych,

13) Biuro Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego,

14) Służba BHP,

15) Dzienny Dom „Senior+”,

16) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

 

Dział Pomocy Środowiskowej odpowiada za analizowanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzielanie wsparcia klientom, świadczenie pracy socjalnej oraz koordynacje działań związanych z realizacją projektów.

 

Dział  Świadczeń  Rodzinnych  prowadzi  postępowania  i  opracowuje  decyzje administracyjne w sprawie świadczeń przyznawanych w szczególności na podstawie: ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy  o  świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych warunków  rządowego  programu  „Dobry  start”,  jak  również  prowadzi  windykację należności świadczeń nienależnie pobranych. Dział realizuje również zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział Usług Opiekuńczych świadczy usługi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Charakter przyznanych usług zależy od stanu zdrowia podopiecznego: usługi  opiekuńcze  podstawowe,  usługi  opiekuńcze  specjalistyczne,  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dziale realizowane są również czynności administracyjne związane z udzielanymi świadczeniami.

Dzienny Dom „Senior+” jest domem dziennego wsparcia dla osób, które z powodu wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności  wymagają  częściowej  opieki  i  pomocy  w zaspakajaniu swych potrzeb oraz dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Głównymi zadaniami Dziennego Domu „Senior+” jest: zapewnienie dziennej opieki  klientom;  zaspokojenie  potrzeb  bytowych  (3  posiłków)  oraz  potrzeb zdrowotnych  (opieka  pielęgniarki,  kontakt  z  lekarzem,  gimnastyka  usprawniająca) klientów;  świadczenie  na  rzecz  klientów  usług  rekreacyjno  –  kulturalnych,  w  tym turystycznych, oraz edukacyjnych; zapewnienie klientom niezbędnej pomocy prawnej; prowadzenie terapii zajęciowych.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny jest placówką wsparcia dla dzieci i rodzin poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze.Ośrodek  Wsparcia  Dziecka  i  Rodziny  działa  przy  pomocy  Świetlicy  Środowiskowej, stanowiącej placówkę wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i niewydolnych wychowawczo i ubogich.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego wsparcia i ogniwem oparcia społecznego  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  upośledzonymi  umysłowo mających  poważne  trudności  w życiu  codziennym,  wymagającym  pomocy  i  opieki niezbędnej do życia w środowisku i społeczności, której same te osoby, ani ich rodziny nie  mogą  zapewnić  wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia. Podstawowym  zadaniem  domu  jest  podtrzymywanie  i  rozwijanie  umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznym osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu do końca roku 2021 r. działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, a od 1 stycznia 2022 roku działa jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zawiercie.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.