Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Marzec

 

Załącznik do zarządzenia Nr 1511/2022
Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 29.03.2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 467, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu przy ul. Kormoranów
- Powierzchnia nieruchomości – 0,0522 ha
- Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 13MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
- Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – ul. Kormoranów. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. W zasięgu znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
- Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta
- Cena nieruchomości – 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 10 maja 2022 r.

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski


Załącznik do zarządzenia Nr 1512/2022
Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 29.03.2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 466, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu przy ul. Kormoranów
- Powierzchnia nieruchomości – 0,0523 ha
- Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 13MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
- Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – ul. Kormoranów. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. W zasięgu znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
- Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta
- Cena nieruchomości – 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 10 maja 2022 r.

Prezydent Miasta

Łukasz Konarski

 


Załącznik do zarządzenia Nr 1513/2022
Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 29.03.2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 428, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu przy ul. Jaskółczej
- Powierzchnia nieruchomości – 0,0495 ha
- Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 4MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – 
- Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do nieutwardzonej drogi publicznej – ul. Jaskółczej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. W zasięgu przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
- Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta
- Cena nieruchomości – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 10 maja 2022 r.

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski

 Zawiercie, dn. 29.03.2022 r.
WNGMT.6840.26.2021


Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/30, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa


- Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/30, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- Powierzchnia nieruchomości: 0,0200 ha
- Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RV,
- Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana znajdująca się pomiędzy ul. Puchaczą i ul. Szczygłów nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W zasięgu nieruchomości znajduje się siec energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa.


- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Kształt nieruchomości: działka w kształcie zbliżonym do prostokąta
- Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest oddana w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2022r.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cena wywoławcza nieruchomości: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
- Wadium: 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) w formie pieniężnej.


Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2022 r. o godzinie 10:30 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.


Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.: 550, 689.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 788/30, k.m. 2, obręb Kosowska Niwa – nie otwierać.”
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 5.600,00 zł
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022 do dnia 04 maja 2022 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:
1) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
3) Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
4) Potwierdzenie wniesienia wadium.


Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:
1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
b) gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
d) odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).
3. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
b) przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
4. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
b) odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
5. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.


Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.
Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).


Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:
Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu
Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski

 Zawiercie, dn. 29.03.2022 r.
WNGMT.6840.29.2021


Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/25, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa


- Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/25, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- Powierzchnia nieruchomości: 0,0169 ha
- Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RV, RVI
- Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana znajdująca się w rejonie ul. Puchaczej i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W zasięgu nieruchomości znajduje się siec energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa.
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Kształt nieruchomości: nieruchomość w kształcie trójkąta
- Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
- Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.


Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.: 549.


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 788/25, k.m. 2, obręb Kosowska Niwa – nie otwierać.”
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 28 kwietnia 2022r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 5.000,00 zł
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022 do dnia 04 maja 2022 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:
1) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
3) Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:
1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
b) gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
d) odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).
3. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
b) przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.


4. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
b) odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
5. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.
Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).


Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:
Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu
Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski

 Zawiercie, dn. 29.03.2022 r.
WNGMT.6840.21.2021


Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 783/15, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa


- Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 783/15, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- Powierzchnia nieruchomości: 0,0084 ha
- Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
- Opis nieruchomości: nieruchomość znajduje się pomiędzy ul. Łabędzią a ul. Słowicza i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne a nieco dalej tereny usługowe oraz tereny zielone i leśne.
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 4MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- Kształt nieruchomości: nieruchomość w kształcie wąskiego prostokąta
- Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest oddana w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej – umowa obowiązuje do dnia 31.12.2025r.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Cena wywoławcza nieruchomości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
- Wadium: 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2022 r. o godzinie 11:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.


Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.: 415, 783/9.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 783/15, k.m. 2, obręb Kosowska Niwa – nie otwierać.”
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 2.600,00 zł


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022 do dnia 04 maja 2022 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:
1) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
3) Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:
1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
b) gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
d) odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).
3. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
b) przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.


4. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
a) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
b) odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
5. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.


Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.


W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.
Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.


Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:
Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu
Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  406/7, k. m. 7, obręb Łośnice położona w Zawierciu przy ul. Snopkiewiczówny
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0834 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00026554/8
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
  z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „85MN4” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Snopkiewiczówny. Teren płaski. Na działce znajdują się zakrzaczenia i zadrzewienia, nieprzedstawiające wartości użytkowej. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna
  i telekomunikacyjna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
  w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu
  na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez
  osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 10 maja 2022 r.
 
Opublikowano dnia: 29 marca 2022 r.
 

 

 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 


Opublikowano 25.03.2022

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/29, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0197 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Kosowska Niwa
 • z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
 • 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „10MN2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV, RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona, bez dostępu do drogi publicznej. Teren płaski. Na działce brak jest składnika roślinnego. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 marca 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu
 • na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez
 • osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 6 maja 2022 r.

 

 


Zawiercie, dn.21.03.2022 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

 

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi
  • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej
   z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do trapezu.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości istniało kiedyś roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę salonu samochodowego, niemniej jednak
  w ocenie gminy na podstawie art. 677 KC roszczenia te uległy przedawnieniu.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Wadium: 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 8 kwietnia 2021 r.

II przetarg odbył się 14 lipca 2021 r.

III przetarg odbył się 19 października 2021 r.

IV przetarg odbył się 10 lutego 2022 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek              8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek        7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 18.05.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

 

 

 


Wykaz nr 2/2022    nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż  3 lat.

 

Wykaz nr 3/2022    nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do  3 lat

 

Opublikowano 04.03.2022

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 214, karta mapy 47, obręb Zawiercie, położona w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 

Powierzchnia nieruchomości – 4.6795 ha 

Księga wieczysta – CZ1Z/00039641/9 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej uchwalonego uchwałą nr XLVIII/575/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 lipca 2021 r. poz. 4962) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

-Rodzaj użytków według ewidencji gruntów – ŁIV, RIVb, RV, N, dr 

- Opis nieruchomości – nieruchomość położona w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej częściowo utwardzonej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (od wschodu), teren usług, na których znajduje się szpital powiatowy (od północy) oraz tereny zieleni, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Teren działki jest w przybliżeniu płaski. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Na działce występuje składnik roślinny nieprzedstawiający wartości użytkowej - pojedyncze drzewa, zakrzaczenia oraz wysoka trawa powstałe na skutek nieużytkowania działki. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości przy jej wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. 

Kształt nieruchomości – działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. 

- Cena nieruchomości – 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r. 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 13 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta Łukasz Konarski

 

Opublikowano dnia 02.03.2022


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

Zamiana nieruchomości gruntowych -

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 678/4, karta mapy 3, obręb Blanowice -

Powierzchnia nieruchomości – 0,0105 ha -

Księga wieczysta – CZ1Z/00063095/3

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 27KDW – tereny komunikacji dróg wewnętrznych.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B 

Opis nieruchomości – nieruchomość położona przy wąskiej drodze publicznej – ul. Wygon. Teren działki jest pochyły. Na działce występuje składnik roślinny – krzewy ozdobne oraz fragment ogrodzenia. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna. 

Kształt nieruchomości – działka posiada nieregularny kształt. 

Cena nieruchomości – 4.982,73 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 73/100) w tym podatek VAT według stawki 23%. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r. 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 13 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta Łukasz Konarski

Opublikowano dnia 02.03.2022


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0714 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00043252/6
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana. Na działce znajduje się składnik roślinny (pojedyncze drzewa i zakrzaczenia). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r. Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „14MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 • w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

>>> PEŁNA TREŚĆ <<<

 

Załączniki:

Oświadczenie

Zgłoszenie uczestnictwa

RODO

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.