Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Maj

Wykaz nr 8/2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

 

wprowadzono 28.05.2021


Wykaz nr 6  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz nr 7  nieruchomości przeznaczonej do użyczenia  na okres do 3 lat

 

wprowadzono 18.05.2021


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercie

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr XLI/479/21  z dnia 24 marca 2021 r. przyjęła dokument:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i  Żerkowice

 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem www.zawiercie.eu.


wprowadzono dnia 12.05.2021 r.

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, karta mapy 13, obręb Kromołów
przy ul. Firlejów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, karta mapy 13, obręb Kromołów, przy ul. Firlejów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,8933 ha
 • Księga Wieczysta: dla dz. 2999/6 - KW CZ1Z/00032105/1 dla dz. 3014/3 - KW CZ1Z/00065932/7
 •  
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsVI, RV, ŁV
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy) i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Firlejów. Teren nieuzbrojony. W ulicy Firlejów biegnie sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „65MN4” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do litery „L” – działka nr 3014/3 posiada kształt zbliżony do kwadratu, natomiast działka nr 2999/6 wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 659.700,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 08.04.2021 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

 

>> Pełna treść <<

wprowadzono 11.05.2021


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48,

obręb Zawiercieprzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi
 • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej

z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 

>> Pełna treść <<

 

wprowadzono 11.05.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  1/17, k. m. 68, obręb Zawiercie, przy ul. Wypaliska.
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,3958 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00002509/4
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość znajduje się na obszarze o słabej nośności gruntów.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV i RV.
 • Opis nieruchomości – teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw, krzewów i częściowo zadrzewiona. Nieruchomość posiada dostęp do nieurządzonej gminnej drogi publicznej – ul. Wypaliska.
 • Dostępne media – nieruchomość nie jest uzbrojona. W pasie drogowym
  ul. Wypaliska brak jest infrastruktury technicznej.
 • Kształt nieruchomości – prostokąt.
 • Cena nieruchomości – 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 maj 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.