Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2024

Luty 2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości          

------------------------------------------

numer KW

  Powierzchnia nieruchomości

Rodzaj użytku według

ewidencji gruntów

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

(zawiera podatek VAT według stawki 23%)

1.

działka nr 926/1

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,1000 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo usługowe

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe, nieogrodzone, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej.

 

Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 

W zasięgu nieruchomości 926/1, 926/2, 926/3, 926/4 przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna

i gazowa.

W zasięgu nieruchomości 926/16, 926/17, 926/18, 926/19, 926/20, 926/21 926/23  przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regularny 

170 000,00 zł

sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

2.

działka nr 926/2

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

3.

 działka nr 926/3

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

4.

działka nr 926/4,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0695 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

5.

działka nr 926/16,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

6.

działka nr 926/17,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

7.

działka nr 926/18,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

8.

działka nr 926/19,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

9.

działka nr 926/20,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

10.

działka nr 926/21,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0700 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

120 000,00 zł

sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

11.

działka nr 926/23,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,1000 ha

Bp

1MU

tereny zabudowy mieszkaniowo

usługowej

 

170 000,00 zł

sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

 

Dla nieruchomości objętych niniejszym wykazem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLIV/533/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443). 

 

Opublikowano dnia: 28 lutego 2024 r.


Obwieszczenia Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.747.119.2023  z dnia 12.02.2024 r.

Opublikowano dnia: 20 lutego 2024 r.


 

WYKAZ NR 1/2024

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata

Opublikowano dnia: 13 lutego 2024 r.


WYKAZ NR 2/2024

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

 

Opublikowano dnia: 13 lutego 2024 r.


WYKAZ nieruchomości

przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowano dnia: 13 lutego 2024 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  2733,  obręb Blanowice położona w Zawierciu przy ul. Cedrowej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0356 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032388/8
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonym uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 4461), zmienionym w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XIV/195/19 z dnia 25 września 2019. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV
 • Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana, porośnięta trawa oraz pojedynczymi drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – ul. Cedrową. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjna i gazową. Sieć teletechniczna i elektroenergetyczna przebiegają w jej zasięgu.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny
 • Cena nieruchomości – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 21 marca 2024 r.

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

                         Łukasz Konarski

Opublikowano dnia: 8 lutego 2024 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  3092/25,  obręb Kromołów położona w Zawierciu przy ul. Nad Wartą
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0205 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonym uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 4461), zmienionym w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XIV/195/19 z dnia 25 września 2019. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp,
 • Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana, porośnięta jest wysoką trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej –  ul. Nad Wartą. Przez nieruchomość nie przebiegają sieci infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna  i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny,
 • Cena nieruchomości – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 21 marca 2024 r.

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                      Łukasz Konarski

Opublikowano dnia: 8 lutego 2024 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości          

-----------------------------------------------

numer KW

  Powierzchnia nieruchomości

 

Rodzaj użytku według

ewidencji gruntów

Przeznaczenie  w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

(zawiera podatek VAT według stawki 23%)

1.

działka nr 718/1

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0452 ha

Bp

10MN2            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

nieruchomości gruntowe

niezabudowane,

nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą. 

Posiadają bezpośredni dostęp do

nieutwardzonej drogi publicznej 

ul. Szpaków,

w zasięgu nieruchomości przebiega sieć, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

 

nieregularny 

70 000,00 zł siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

2.

działka nr 718/2

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0149 ha

Bp

10MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

25 000,00 zł dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100

3.

 działka nr 718/3

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0089 ha

Bp

10MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych 00/100

4.

działka nr 718/4,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0030 ha

Bp

10MN2            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

6 000,00 zł sześć tysięcy złotych 00/100

 

Dla nieruchomości objętych niniejszym wykazem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443).  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaję do publicznej  wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 21 marca 2024 r.

 

           

 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                        Łukasz Konarski

Opublikowano dnia: 8 lutego 2024 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 419/8, obręb Łośnice, położona w Zawierciu przy ul. Włodzimierza Majakowskiego
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,4835 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00006179/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
  z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648), uchwałą nr LXXXVIII/1206/23 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 września 2023 r. poz. 6826), z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr IFIII.4131.1.51.2023 Wojewody Śląskiego
  z dnia  6 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 października 2023 r. poz. 7673), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 29ZE – tereny zieleni ekologicznej, 89MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV, RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana, porośnięta wysoką trawą, częściowo zakrzaczona oraz porośnięta pojedynczymi drzewami. Składnik roślinny nie przedstawia wartości użytkowej. Na południe od nieruchomości przebiega rzeka Warta. Teren nieruchomości jest pofałdowany, obniża się w kierunku południowym, różnice rzędnych wysokościowych są znaczne i sięgają ok 6 m. Południową część nieruchomości przecinają: gazociągi niskiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Południowa część nieruchomości leży w obszarze zagrożenia powodzią. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Włodzimierza Majakowskiego.
  W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny, wydłużony kształt.
 • Cena nieruchomości – 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 21 marca 2024 r.

 

Opublikowano dnia: 8 lutego 2024 r.


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 8/27, obręb Skarżyce, położona w Zawierciu przy ul. Szlacheckiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,5845 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00044964/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą nr XLI/479/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24.03.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r., poz. 2372) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: IV.13R – tereny rolnicze.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb, RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi drzewami. Składnik roślinny nie przedstawia wartości użytkowej. Na nieruchomości występują nierówności. Nieruchomość położona jest przy ul. Szlacheckiej – drodze o nawierzchni szutrowej. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, natomiast w jej zasięgu przebiega sieć elektroenergetyczna, teletechniczna i wodociągowa.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny, wydłużony kształt.
 • Cena nieruchomości – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 21 marca 2024 r.

 

Opublikowano dnia: 8 lutego 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.