Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Listopad

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  1095/25 k. m. 7, obręb Marciszów oraz nr ew. 168/1 i 1/11 k. m. 10 obręb Zawiercie, położona przy ul. Podmiejskiej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,8041 ha
 • Księga wieczysta –  CZ1Z/00045270/2                         
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz
  z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LI/642/21
  z dnia 29 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października
  2021 r., poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:  5P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,  zabudowy usługowej i handlowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVa, ŁIV, RIIIb, Tr, RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy).
  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Podmiejskiej.
 • Dostępne media – teren nieuzbrojony. W ulicy Podmiejskiej biegnie sieć: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma nieforemny kształt  wieloboku
  o formie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2021 r. do dnia  15 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia 24 listopada 2021 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  1/7, 2/4, 2/15, 3/3, 4/5 k. m. 10, obręb Zawiercie, położona przy ul. Podmiejskiej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,6586 ha
 • Księga wieczysta –  CZ1Z/00045270/2                         
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz
  z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LI/642/21
  z dnia 29 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października
  2021 r., poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:  12P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,  zabudowy usługowej i handlowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy).
  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Podmiejskiej.
 • Dostępne media – teren nieuzbrojony. W ulicy Podmiejskiej biegnie sieć: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do wieloboku.
 • Cena nieruchomości – 470.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2021 r. do dnia  15 grudnia 2021 r.

 

 

                                                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                       Justyna Miszczyk

                                                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta

Opublikowano dnia 24 listopada 2021 r.


WYKAZ działki NR 924

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia 14 grudnia 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w trybie przetargowym położoną w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 2. Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętej wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r, poz. 3443) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolami: „10MN2”– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00020126/7.

Przez nieruchomości – od granicy z działką o nr ew. 597 do granicy z działką o nr ew. 530 - przebiega sieci podziemnej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej  Ø300. W zakresie ww. infrastruktury technicznej aktem notarialnym przenoszącym własność przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz Gminy Zawiercie. Dodatkowo nabywca zobligowany będzie w akcie notarialnym przenoszącym własność przedmiotowej nieruchomości do zobowiązania się do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu w przypadku zbycia przez Gminę Zawiercie własności urządzeń w zakresie sieci kanalizacji deszczowej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku
wg egib

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1.

924

0,0937

RVI

Bp

10MN2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieutwardzona, porośnięta trawą
i pojedynczymi drzewami.

Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej – ul. Jaskółczej.

Na terenie nieruchomości znajduję się sieć kanalizacyjna deszczowa Ø300.

W zasięgu (pas ul. Jaskółcza) znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

nieregularny

w kształcie wieloboku

 

100.000,00 zł

 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

 

Opublikowano dnia 23 listopada 2021 r.


WYKAZ działki NR 426                                   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia 14 grudnia 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w trybie przetargowym położoną w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 1. Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętej wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r, poz. 3443) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolami: „4MN2”– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00020126/7.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku

wg egib

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1.

426

0,0589

Bp

4MN2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieutwardzona, porośnięta trawą.

Dojazd do nieruchomości nieurządzoną drogą publiczną o nawierzchni gruntowej – ul. Jaskółcza. W zasięgu (pas ul. Łabędziej) znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, natomiast w pasie drogowym ul. Jaskółczej znajduje się wodociąg i kanalizacja sanitarna.

nieregularny

w kształcie klina

 

70.000,00 zł

 

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100


     

Opublikowano dnia 23 listopada 2021 r.  

 

WYKAZ NR 17/2021

 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 
Lp. Położenie dzierżawy  Stawka czynszu   za 1m²/ rocznie netto  Stawka czynszu   za 1m²/ rocznie  Stawka czynszu netto/rok Stawka czynszu za
1 m²/miesięcznie netto
Cel dzierżawy Powierzchnia dzierżawy Roczny czynsz netto  Roczny czynsz Miesięczny czynsz netto Nr Księgi Wieczystej Okres trwania dzierżawy Rodzaj użytku według ewidencji gruntów  Opis nieruchomości Zasady aktualizacji czynszu Termin płatności czynszu 
1 ul.Jaskrowa            mapa 20 obr. Tereny Przyłączone z Kromołowa                       część działki 4172/11     0,50 zł     zieleń 0,2100 ha   1 050,00 zł   CZ1Z/00033588/7 do 3 lat od dnia podpisania umowy ŁVI nieruchomość niezabudowana  Możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji W terminie ustalonym w umowie dzierżawy

 

 

Opublikowano dnia 22 listopada 2021 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.