Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Lipiec

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa przy ul. Słowiczej

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

 

Powierzchnia (ha)

 

Termin wniesienia wadium

 

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

 

Przeznaczenie w mpzm

 

1

Nr dz. 453, k.m. 2

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

01.09.2021 r.

godz. 9.00

 

0,0526 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

6MN2

 

2

Nr dz. 454, k.m. 1

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

01.09.2021 r.

godz. 9.30

 

0,0523 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

6MN2

 

3

Nr dz. 455, k.m. 1

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

01.09.2021 r.

godz. 10.00

 

0,0521 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

6MN2

 

4

Nr dz. 456, k.m. 1

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

01.09.2021 r.

godz. 10.30

 

0,0518 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

6MN2

 

5

Nr dz. 457, k.m. 1

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

01.09.2021 r.

godz. 11.00

 

0,0515 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

6MN2

 

6

Nr dz. 424, 425,

k.m. 1

115.000,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

 

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

02.09.2021 r.

godz. 9.00

 

0,0928 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

4MN2

 

7

Nr dz. 432, 433,

k.m. 2

115.000,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

 

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

02.09.2021 r.

godz. 9.30

 

0,0929 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

5MN2

 

8

Nr dz. 434, 439,

k.m. 2

125.000,00 zł

 

(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

25.000,00 zł

 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

02.09.2021 r.

godz. 10.00

 

0,0981 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

5MN2

 

9

Nr dz. 435, k.m. 2

65.000,00 zł

 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

13.000,00 zł

 

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

02.09.2021 r.

godz. 10.30

 

0,0510 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

5MN2

 

10

Nr dz. 436, k.m. 2

70.000,00 zł

 

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

14.000,00 zł

 

(słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

02.09.2021 r.

godz. 11.00

 

0,0566 ha

 

Bp

26.08.2021 r.

 

5MN2

 

 

 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Posiadają dostęp do drogi publicznej nieurządzonej –
  ul. Słowiczej.

W ulicy Słowiczej znajduje się sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolami: „4MN2”, „5MN2”, „6MN2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomości stanowią własność Gminy Zawiercie i wolne są od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetargi odbędą się w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
ul. Leśna 2 w terminach określonych w tabeli powyżej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w terminie
i w wysokości określonej w tabeli powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
  z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia
  o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo
  w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
  o przetargu wraz z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.
 1. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu wraz z odpowiednimi załącznikami,
  o których mowa powyżej.
 1. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dokumentem potwierdzającym tożsamość, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

W przypadku wystąpienia w granicach działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości gruntowej dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

wprowadzono 29.07.2021


 

Wykaz nr 13/2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz nr 12/2021 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

Wprowadzono: 20.07.2021r.


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 613/34, karta mapy 4, obręb Marciszów,
położonej w Zawierciu przy ul. Technologicznej 15

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 613/34, k. m. 4, obręb Marciszów, przy ul. Technologicznej 15

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,9426 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00075421/5
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Ba
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana jest na terenie strefy aktywności gospodarczej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny przemysłowo – usługowe i nowopowstające obiekty komercyjne. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej gminnej –
 • ul. Technologicznej, w odległości około 3 km od wjazdu na drogę krajową DK 78. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – socjalnym wraz z halą wielofunkcyjną.... >>> Pełna treść <<<


  Załączniki:
 • Oświadczenie
 • Zgoda współmałżonka
 • RODO

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

wprowadzono 09.07.2021

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat

 

wprowadzono 08.07.2021


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia 28 lipca 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 1 i 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolami: „4MN2”, „5MN2”, „6MN2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00020126/7.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1

424, 425

0,0928

Bp

4MN2

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Posiadają dostęp do drogi publicznej nieurządzonej - ul. Słowiczej.
W ulicy Słowiczej znajduje się sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna.

 

regularny
w kształcie prostokąta

115.000,00 zł

2

432, 433

0,0929

Bp

5MN2,

115.000,00 zł

3

434, 439

0,0981

Bp

5MN2

125.000,00 zł

4

435

0,0510

Bp

5MN2

65.000,00 zł

5

436

0,0566

Bp

5MN2

70.000,00 zł

6

453

0,0526

Bp

6MN2

65.000,00 zł

7

454

0,0523

Bp

6MN2

65.000,00 zł

8

455

0,0521

Bp

6MN2

65.000,00 zł

9

456

0,0518

Bp

6MN2

65.000,00 zł

10

457

0,0515

Bp

6MN2

65.000,00 zł

 

Wprowadzono 07.07.2021


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

Powierzchnia (ha)

Termin wniesienia wadium

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

1

Nr dz. 991/1, k.m. 2

117.000,00 zł

 

(słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

10.08.2021 r.

godz. 9.00

0,1272 ha

RIVb

04.08.2021 r.

2

Nr dz. 991/2, k.m. 2

116.000,00 zł

 

(słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

10.08.2021 r.

godz. 9.30

0,1262 ha

RIVb

04.08.2021 r.

3

Nr dz. 991/3, k.m. 2

115.800,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

10.08.2021 r.

godz. 10.00

0,1259 ha

RIVb

04.08.2021 r.

4

Nr dz. 991/5, k.m. 2

115.400,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

10.08.2021 r.

godz. 10.30

0,1255 ha

RV, RIVb

04.08.2021 r.

5

Nr dz. 991/6, k.m. 2

115.400,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

10.08.2021 r.

godz. 11.00

0,1254 ha

RV, RIVb

04.08.2021 r.

 

 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00050072/2
 • Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane i nieogrodzone. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski. Nieruchomości posiadają możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody. Na działce nr 991/5 w niewielkiej odległości od granicy z działką nr 991/6 rośnie kilka drzewek (tuje). Na działce nr 991/6 wykonane jest przyłącze wodociągowe oraz znajduje się kilka drzewek (tuje).
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą nr XLI/479/21 Rady miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. poz. 2372) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „V.3MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomości stanowią własność Gminy Zawiercie i wolne są od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetargi odbędą się w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
ul. Leśna 2 w terminach określonych w tabeli powyżej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w terminie
i w wysokości określonej w tabeli powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
  z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

W przypadku wystąpienia w granicach działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości gruntowej dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

 

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.)

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Zgoda wspołmałżonka

Oświadczenie

 

Wprowadzono 07.07.2021

Zgoda współmałżonka

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

Oświadczenie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.