Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Kwiecień

Wykaz nr 6/2022    nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do  3 lat.

 

opublikowano 29.04.2022


Zawiercie, dn.29.04.2022 r.

 

WNGMT.6840.39.2021.RP

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/7, 2/4, 2/15, 3/3, 4/5, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/7, 2/4, 2/15, 3/3, 4/5, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,6586 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2
 • Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejskiej. Teren nieuzbrojony. W ulicy Podmiejskiej biegnie sieć: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LI/642/21 z dnia 29 września 2021. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października 2021. Poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 12P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego na przedmiotowej nieruchomości musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Kształt nieruchomości: nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do wieloboku.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 470.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 • Wadium: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 24.06.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem
i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 


 

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1376 z późn. zm.).

 

W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.).

 

Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.)

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

 


Wykaz nr 6/2022    

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do  3 lat.

Opublikowano: 29.04.2022 r.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

IFXIII.747.31.2021

Treść obwieszczenia

 

Opublikowano: 26.04.2022 r.


 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie
jako działka o nr ew. 214, karta mapy 47, obręb Zawiercie,
położonej w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

1. Przedmiot przetargu:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 214, karta mapy 47, obręb Zawiercie, położna w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: 4,6795 ha

 

 1. Księga Wieczysta: CZ1Z/00039641/9

 

 1. Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: ŁIV, RIVb, RV, N, dr

 

 1. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w rejonie ul.. Obrońców Poczty Gdańskiej. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej częściowo utwardzonej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (od wschodu), teren usług, na których znajduje się szpital powiatowy (od północy) oraz tereny zieleni, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Teren działki jest w przybliżeniu płaski. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Na działce występuje składnik roślinny nieprzedstawiający wartości użytkowej – pojedyncze drzewa, zakrzaczenia oraz wysoka trawa powstałe na skutek nieużytkowania działki. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości przy jej wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna
  i elektroenergetyczna.

 

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
  Nr XLVIII/575/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 lipca 2021 r., poz. 4962) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 1. Kształt nieruchomości: działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

 1. Wadium: 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i nie jest przedmiotem zobowiązań.
  W dziale III księgi wieczystej CZ1Z/00039641/9 znajdują się cztery wpisy ograniczonego prawa rzeczowego (prawo użytkowania nieruchomości) na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie i nie dotyczą one przedmiotowej nieruchomości.

 

>>>> Pełna treść obwieszczenia <<<<

 

Opublikowano 21.04.2022

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości                 -----------------------------------------------

numer KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

(zawiera podatek VAT według stawki 23%)

1.

działka nr 512,
k. m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0512 ha

Bp

11MN2                   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Posiadają bezpośredni dostęp do nieutwardzonej drogi publicznej
ul. Jaskółczej, w której zlokalizowana jest
sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
w zasięgu nieruchomości przebiega sieć teletechniczna, elektroenergetyczna
i gazowa.

 

regularny
w kształcie prostokąta

72 000,00 zł siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

2.

działka nr 513,
k. m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0507 ha

Bp

11MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

71 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100

3.

działka nr 514,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0507 ha

Bp

11MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

71 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

4.

działka nr 515,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0509 ha

Bp

11MN2                   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

71 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100

5.

działka nr 516,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0512 ha

RV, ŁV

11MN2                   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

72 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy  złotych 00/100

6.

działka nr ew. 517,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0512 ha

RV, ŁV

11MN2                   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

72 000,00 zł siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

7.

działka nr ew. 518,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0538 ha

Bp

11MN2                   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

75 000,00 zł siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100

8.

działki nr 519 i 788/10,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0775 ha

ŁV

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

107 000,00 zł
sto siedem tysięcy złotych 00/100)

9.

działka nr 520,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0516 ha

ŁV

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

72 000,00 zł siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

10.

działka nr 524,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0509 ha

Bp

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

71 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100

11.

działka nr 916,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0696 ha

ŁV, RV, RVI

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

97 000,00 zł dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100

12.

działka nr 917,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0711 ha

RV, Bp, RVI

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

99 000,00 zł dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100

13.

działka nr 918,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0713 ha

Bp, RVI

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

100 000,00 zł
sto tysięcy złotych 00/100

14.

działka nr 919,
k.m. 2, obr. Kosowska Niwa

CZ1Z/00020126/7

0,0716 ha

Bp, RVI

10MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

100 000,00 zł
sto tysięcy złotych 00/100

 

Dla nieruchomości objętych niniejszym wykazem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443).

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej  wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r.

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 27 maja 2022 r.

 

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2022 r.


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

IFXIII.747.31.2021

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=20447

 

Treść obwieszczenia

 

 

Opublikowano: 15.04.2022 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/28, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0090 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Kosowska Niwa
 • z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
 • 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, częściowo ogrodzona, bez dostępu do drogi publicznej. Teren płaski. Na działce znajduje się składnik roślinny (pojedyncze drzewa
 • i krzewy) oraz wiata (drewutnia) niezwiązana trwale z gruntem, która stanowi nakład dzierżawcy i nie jest przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
 • w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2022 r. do dnia 4 maja 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
 • o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 25 maja 2022 r.

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3109/1,
 • k. m. 13, obręb Kromołów przy ul. Siewierskiej 18
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0342 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/65603/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 40MNU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 48 m2, częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej zarówno ul. Siewierskiej jak i ul. Nad Wartą.
 • Teren nieruchomości jest lekko pochyły. Na działce nie występuje składnik roślinny przedstawiający wartość użytkową. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
 • zwolnione z podatku VAT na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 • o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2022 r. do dnia 4 maja 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
 • o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa
 • w dniu 25 maja 2022 r.

 

 

Opublikowano 13.04.2022

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 783/14, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa położona w Zawierciu
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0077 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Kosowska Niwa z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 4MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, częściowo ogrodzona, bez dostępu do drogi publicznej. Teren płaski. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską
  o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, w kształcie wydłużonego prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 20 maja 2022 r.

 

Opublikowani dnia 08.04.2022r.


 

Zawiercie, dn.07.04.2022 r.

 

WNGMT.6840.17.2020.RP

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów
przy ul. Rynek 16

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy
  ul. Rynek 16
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B
  • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, wybudowanym w granicy działki. W budynku mieściły się lokale użytkowe: poczta, policja, agencja rolna. Budynek o powierzchni zabudowy 191,58 m2, powierzchni użytkowej 258,22 m2, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (powierzchnia piwnicy 14,36 m2). Na parterze zlokalizowano 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik, pomieszczenia służące jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze zlokalizowano 5 pokoi, WC i komunikację. Kondygnację parteru i poddasza łączy klatka schodowa.

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku, w technologii o ścianach zewnętrznych murowanych z cegły pełnej, tynkowane. Elewacja frontowa oraz tylna i boczna wykończone są tynkiem. Istniejące stropy nad piwnicą są łukowe, natomiast nad parterem żelbetowe. Klatka schodowa wykonana jest jako betonowa. Drzwi frontowe drewniane w kolorze ciemnobrązowym z elementami przeszklonymi. Od strony frontowej balkon. Dach dwuspadowy, pokrycie – więźba dachowa drewniana, dach kryty papą. Za budynkiem od strony północnej znajduje się teren zagospodarowany zielenią. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m2, dawniej użytkowany jako skład opału – stan techniczny zły, widoczne pęknięcia muru. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.

Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zawiercie.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności
z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 2 i 3.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Kształt nieruchomości: regularny, o kształcie zbliżonym do litery „L”.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Wadium: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek              8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek        7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 06.05.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Opublikowani dnia 07.04.2022r.


Zawiercie, dn.07.04.2022 r.

 

WNGMT.6840.17.2020.RP

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów
przy ul. Rynek 16

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy
  ul. Rynek 16
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B
  • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, wybudowanym w granicy działki. W budynku mieściły się lokale użytkowe: poczta, policja, agencja rolna. Budynek o powierzchni zabudowy 191,58 m2, powierzchni użytkowej 258,22 m2, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (powierzchnia piwnicy 14,36 m2). Na parterze zlokalizowano 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik, pomieszczenia służące jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze zlokalizowano 5 pokoi, WC i komunikację. Kondygnację parteru i poddasza łączy klatka schodowa.

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku, w technologii o ścianach zewnętrznych murowanych z cegły pełnej, tynkowane. Elewacja frontowa oraz tylna i boczna wykończone są tynkiem. Istniejące stropy nad piwnicą są łukowe, natomiast nad parterem żelbetowe. Klatka schodowa wykonana jest jako betonowa. Drzwi frontowe drewniane w kolorze ciemnobrązowym z elementami przeszklonymi. Od strony frontowej balkon. Dach dwuspadowy, pokrycie – więźba dachowa drewniana, dach kryty papą. Za budynkiem od strony północnej znajduje się teren zagospodarowany zielenią. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m2, dawniej użytkowany jako skład opału – stan techniczny zły, widoczne pęknięcia muru. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.

Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zawiercie.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności
z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 2 i 3.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Kształt nieruchomości: regularny, o kształcie zbliżonym do litery „L”.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Wadium: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek              8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek        7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 06.05.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Opublikowano dnia 07.04.2022 r.


Wykaz nr 5/2022

opublikowano 05.04.2022

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.