Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Kwiecień

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa przy ul. Kormoranów

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

Powierzchnia (ha)

Termin wniesienia wadium

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

1

Nr dz. 468, k.m. 2

56.100,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 9.00

0,0521 ha

Bp

21.05.2021 r.

2

Nr dz. 469, k.m. 2

55.900,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 9.30

0,0519 ha

Bp

21.05.2021 r.

3

Nr dz. 470, k.m. 2

55.800,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 10.00

0,0518 ha

Bp

21.05.2021 r.

4

Nr dz. 471, k.m. 2

55.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 10.30

0,0517 ha

Bp

21.05.2021 r.

5

Nr dz. 472, k.m. 2

55.600,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 11.00

0,0516 ha

Bp

21.05.2021 r.

6

Nr dz. 473, k.m. 2

55.400,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 11.30

0,0514 ha

Bp

21.05.2021 r.

7

Nr dz. 474, k.m. 2

54.400,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

27.05.2021 r.

godz. 12.00

0,0504 ha

Bp

21.05.2021 r.

 

 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów, znajdują się w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej urządzonej - ul. Kormoranów.

W ulicy Kormoranów znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

 

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowana są na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomości stanowią własność Gminy Zawiercie i wolne są od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

>>> PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA <<<

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zgoda współmałżonka

Oświadczenie

 

 

wprowadzono 26.04.2021
 


 

Wykaz nr 5  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.

 

wprowadzono 26.04.2021
 


Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje,

że zamieszczono na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia oraz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 Wykaz Nr 4/2021, obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat.

 

wprowadzono 15.04.2021

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXX/326/20 r. z dnia 24 czerwca 2020r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 kwietnia 2021r. do 17 maja 2021r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800 do 1500. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem /Wyłożenie;

Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;

Kontakt elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach
od 21 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem; prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31 maja 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Sporządziła: Edyta Niedźwiedzka – Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego

 

Wprowadzono 09.04.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00020126/7.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1

468

0,0521

Bp

32MN

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów, znajdują się w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej urządzonej - ul. Kormoranów.
W ulicy Kormoranów znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

 

regularny w kształcie prostokąta

56.100,00 zł

2

469

0,0519

Bp

32MN

55.900,00 zł

3

470

0,0518

Bp

32MN

55.800,00 zł

4

471

0,0517

Bp

32MN

55.700,00 zł

5

472

0,0516

Bp

32MN

55.600,00 zł

6

473

0,0514

Bp

32MN

55.400,00 zł

7

474

0,0504

Bp

32MN

54.400,00 zł

 

wprowadzono 02.04.2021

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.