Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Dla mieszkańców

Rewitalizacja Zawiercia

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji

Prezydent Miasta Zawiercie                                                                                                   Zawiercie, dnia 11 października 2022 r.                                    RR.062.5.1.2022.KN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485),

informuję

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Zawiercie przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030”.

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18 października 2022 r. do 16 listopada 2022 r. w następujących formach:

 • zbieranie uwag w postaci papierowej (na adres: Referat Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie) i elektronicznej (na adres e-mail: k.napieracz@zawiercie.eu);
 • zbieranie uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać pod numerem telefonu 32-494-20-43 lub w Referacie Rewitalizacji (pokój nr 212) w poniedziałek w godz. od 10:00 do 18:00, w pozostałe dni od 8:00 do 14:00;
 • dwóch spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanych odpowiednio na 20 października 2022 r. oraz
  8 listopada 2022 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2 (sala narad, parter). W przypadku, gdy
  w zaplanowanym terminie nie będzie możliwości przeprowadzenia spotkania w związku z pandemią COVID-19, spotkanie przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumienia na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji
  i dźwięku przy czym data i godzina spotkania pozostaną niezmienne. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie www.zawiercie.eu i www.zawiercie.bip.net.pl;

Materiały informacyjne  tj. projekt uchwały, formularz zgłaszania uwag udostępnione zostaną w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu w zakładce Rewitalizacja Zawiercia;
 • papierowej w Referacie Rewitalizacji (pok. 212), Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu www.zawiercie.eu;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie;
 • w drukowanym wydaniu Gazety Wyborczej;
 • w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 16 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 485) po zakończeniu niniejszych konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca każdą z form konsultacji oraz zamieszczona na stronach www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu.

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Napieracz tel. 32 494 20 43

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. W przypadku wątpliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Sporządziła: Katarzyna Napieracz – Kierownik Referatu Rewitalizacji

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.