Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce
 • dsfsfdf

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Strona główna » Dla mieszkańców » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dotycząca przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) z późn. zm.), zwanej dalej ustawą przekształceniową, z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady, gdyż ustawa przewiduje, że przekształcenie może nastąpić w innej dacie) prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych).
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą (w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) , w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 14 ustawy przekształceniowej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyć Prezydentowi Miasta Zawiercie oświadczenie o zamiarze wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 1%,
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 2%,
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 3%,
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, jest wyższa niż 3%.
Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej de minimis.
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14 ustawy o przekształceniu, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do art. 7 ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.
W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej de minimis.

Prezydent Miasta Zawiercie wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do:
1) złożenia wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
2) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) przedłożenia informacji o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat kalendarzowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości).
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 3 lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe.
W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie powyższych limitów pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości.
Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowych informacji udziela:
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu
II piętro – pokój nr 218
Tel.: 32 494 12 63, 32 494 12 56
poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna