Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Grudzień

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 3288/10, karta mapy 14, obręb Kromołów, położona w Zawierciu.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2147 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00046664/8
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, stawi, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 31ZE – tereny zieleni ekologicznej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki lekko pochyły, na działce występują zadrzewienia i zakrzaczenia, działka jest niezagospodarowana.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.

 • Kształt nieruchomości – nieregularny.
 • Cena nieruchomości – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
  931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 02 lutego 2023 r.

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 3289/3, karta mapy 14, obręb Kromołów, położona w Zawierciu.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,4094 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, stawi, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia  4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 31ZE – tereny zieleni ekologicznej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki lekko pochyły, na działce występują zadrzewienia i zakrzaczenia, działka jest niezagospodarowana.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.

 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do pięcioboku.
 • Cena nieruchomości – 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)  nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 02 lutego 2023 r.

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 3092/22, karta mapy 13, obręb Kromołów, położona w Zawierciu przy ul. Nad Wartą.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0198 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, stawi, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Ti
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki płaski, na działce nie występuje składnik roślinny i budowlany przedstawiający wartość użytkową.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Nad Wartą.

W zasięgu nieruchomości, przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 02 lutego 2023 r.

 

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 4019/1, karta mapy 19, obręb Kromołów przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2500 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00040284/8
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 2R1 – tereny rolnicze, 58MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3KDL – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana. Na nieruchomości występuje składnik roślinny nie przedstawiający wartości użytkowej. Teren działki jest lekko pochyły, występują niewielkie nierówności. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  - ul. Stanisława Wyspiańskiego. W sąsiedztwie nieruchomości, wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego przebiega sieć gazowa i wodociągowa. Przez część nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny, wydłużony kształt.
 • Cena nieruchomości – 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 58MN2, 3KDL, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2R1 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 2 lutego 2023 r.

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/19, karta mapy 13, obręb Kromołów przy ul. Nad Wartą
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0212 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, częściowo ogrodzona. Teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  - ul. Nad Wartą. W sąsiedztwie nieruchomości, przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna
  i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
  w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 2 lutego 2023 r.

 

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1709/4, karta mapy 6, obręb Blanowice
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2391 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00040578/6
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 3MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren pochyły, występują nierówności. Na nieruchomości występuje składnik roślinny nie przedstawiający wartości użytkowej.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej – ul. Żelazna. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.
 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 2 lutego 2023 r.

 

Opublikowano dnia 22 grudnia 2022 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.