Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GODGiK

Naczelnik: Joanna Padula

tel: 32 67 126 01; 32 494 12 03 - 05

geodezja@zawiercie.eu

Do zakresu działań Gminnego Ośrodka  Dokumentacji   Geodezyjnej   i Kartograficznej, którym kieruje Geodeta Gminny należy w szczególności:

1.   Tworzenie, prowadzenie i aktualizacja powiatowych baz danych (tylko dla jednostki ewidencyjnej Zawiercie): ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT500), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

2.   Tworzenie metadanych dla zbiorów danych do powiatowych baz danych określających warunki uzyskania dostępu do zbiorów, formy udostępniania, zasady dotyczące odpłatności za dane oraz świadczenie usług danych przestrzennych.

3.   Udostępnianie materiałów oraz danych z baz danych gminnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500, BDSOG.

4.   Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - udostępnianie zamówionych, niezbędnych lub przydatnych materiałów do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych
i kartograficznych, w tym udostępnianie w formie materiałów elektronicznych z wykorzystaniem portalu internetowego.

5.   Wymiana danych pomiędzy centralnym, wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym w celu udostępniania państwowego zasobu oraz prowadzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych.

6.   Wydawanie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7.   Pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz inne czynności ustalane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

8.   Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty.

9.   Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz kompletności przekazanej dokumentacji.

10. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych, co do ich zgodności z danymi zawartymi w powiatowych bazach danych lub
z dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12. Przechowywanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   

13. Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Zawiercie poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w systemie informatycznym oraz przetwarzanie materiałów nieelektronicznych do postaci elektronicznej.

14. Przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Miasta Zawiercie w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

15. Wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową i przekazywanie ich do archiwum urzędu.

16. Utrzymywanie ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z posiadanymi dokumentami.

17. Udostępnianie danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych, usług sieciowych.

18. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

19. Wydawanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek opracowania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, udostępnienia dokumentacji budowy, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

20. Egzekucja obowiązków nałożonych decyzją administracyjną w drodze wykonania zastępczego w celu opracowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

21. Umarzanie należności oraz rozkładanie na raty kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

22. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków do:

1)     Sądu Rejonowego w Zawierciu, Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie zmian w dziale I-O księgi wieczystej,

2)     wydziału podatkowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakresie zmian mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości,

3)     osób lub jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,

23.  Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

24.  Prowadzenie spraw dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych.

25.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

26.  Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych dotyczących gruntów, budynków, lokali oraz innych sprawozdań.

27.  Prowadzenie w systemie informatycznym rejestru cen nieruchomości zawartych
w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określanych przez rzeczoznawców majątkowych, zawartych w wyciągach z operatów szacunkowych otrzymywanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

28.  Udostępnianie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentów elektronicznych lub wyciągu z tego rejestru w postaci dokumentów drukowanych.

29.  Organizacja narad koordynacyjnych na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu z udziałem delegowanych przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

30.  Wydawanie odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych.

31.  Aktualizacja tworzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
w zakresie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych.

32.  Udostępnianie danych zawartych w bazach danych na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

33.  Przekazywanie kopii baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Zawiercie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach.

34.  Zakładanie, inwentaryzacja geodezyjnych osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

35.  Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych (osnowy geodezyjnej).

36.  Upoważnianie klasyfikatorów gruntów do przeprowadzenia czynności przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

37.  Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

38.  Ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków.

39.  Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w systemie informatycznym.

40. Przekazywanie jednostce statystyki publicznej informacji o nadaniu/zmianie numerów porządkowych (adresów) budynków.

41. Rozgraniczanie nieruchomości:

1)     upoważnianie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granic oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji,

2)     wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości do sądu powszechnego.

42.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie nadawania nazw ulic i placów i dróg wewnętrznych w mieście Zawierciu.

43.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna