Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Edukacji

Dowóz niepełnosprawnych uczniów

Dowóz niepełnosprawnych uczniów

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zawierciu

ul. Leśna 2

42-400 Zawiercie

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Rodzic, opiekun prawny dziecka/ucznia niepełnosprawnego.

 

Bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu wraz z opiekunem zapewnia się:
 

 • Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
 • w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
   
 • Uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
   
 • Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dowóz zorganizowany:

 • wniosek na kolejny rok szkolny należy składać do 30 czerwca 2024 r. , w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.

Dowóz indywidualny:

 • wniosek na kolejny rok szkolny można składać w trakcie roku szkolnego.


  Podstawa prawna:
 • Art. 32 ust.6 oraz art.39 ust.4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2024, poz. 737)

Organizowanie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki reguluje Zarządzenie nr 21/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 maja 2024 r.  w sprawie ustalenia zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, organizowanego przez Gminę Zawiercie oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni


Wymagane wnioski i dokumenty:

Dowóz zorganizowany przez Gminę:

 • Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka /ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły /ośrodka (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 maja 2024 r.);
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • w przypadku opiekuna prawnego orzeczenie sądowe przyznające opiekę na dzieckiem.

Dowóz indywidualny:

 • Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom/ opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola /szkoły /ośrodka (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 maja 2024 r.);
 • Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej do przedszkola /szkoły /ośrodka (załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 maja 2024 r.
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 •  w przypadku opiekuna prawnego orzeczenie sądowe przyznające opiekę na dzieckiem
 • Oświadczenie w sprawie rozliczenia przejazdów (załącznik nr 4 i 5 do Zarządzenia nr 21/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 maja 2024 r.)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(WE - Prowadzenie rejestru dotyczącego organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu prowadzenia rejestrów dotyczących organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola szkoły lub ośrodka na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE5,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.