Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Decyzje zatwierdzająca projekt podziału nieruchomościWydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu 

Do kogo adresowana jest procedura:
Na podstawie art. 97 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Prezydenta Miasta Zawiercie

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Wniosek
2. Wstępny projekt podziału (3 egzemplarze), z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
3. Wypis z rejestru gruntów (w przypadku nieruchomości zabudowanej wypis z kartoteki budynków) wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
4. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi, w przypadku braku planu miejscowego lub oświadczenie, że decyzja taka nie została wydana.
6. Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku należy złożyć szkic z naniesionymi liniami ścian oddzieleń p. poż. na całej wysokości budynku.
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne).

Po uzyskaniu postanowienia:
1.    Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
2.    Wykaz zmian gruntowych.
3.    Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej.
4.    Mapa z projektem podziału nieruchomości (3 egz. + 1 egz. dla każdego z wnioskodawców).
Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesantów – holl Urzędu Miejskiego
Pokój 220 – II piętro

Telefon, e-mail:
tel. 032 672 22 53, 0 32 672 16 61 wew. 212
e-mail: nieruchomosci@zawiercie.eu


Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o podział nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663)


Tryb odwołania:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje o zastosowaniu:
brak
Uwagi:
WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBŁSUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO
      
Aktualizacja: 21.02.2017 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.