Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu » Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Decyzje zatwierdzająca projekt podziału nieruchomościWydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego

Do kogo adresowana jest procedura:
Na podstawie art. 97 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Prezydenta Miasta Zawiercie

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Wniosek
2. Wstępny projekt podziału (3 egzemplarze), z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
3. Wypis z rejestru gruntów (w przypadku nieruchomości zabudowanej wypis z kartoteki budynków) wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
4. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi, w przypadku braku planu miejscowego lub oświadczenie, że decyzja taka nie została wydana.
6. Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku należy złożyć szkic z naniesionymi liniami ścian oddzieleń p. poż. na całej wysokości budynku.
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne).

Po uzyskaniu postanowienia:
1.    Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
2.    Wykaz zmian gruntowych.
3.    Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej.
4.    Mapa z projektem podziału nieruchomości (3 egz. + 1 egz. dla każdego z wnioskodawców).
Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesantów – holl Urzędu Miejskiego
Pokój 220 – II piętro

Telefon, e-mail:
tel. 032 672 22 53, 0 32 672 16 61 wew. 212
e-mail: mieniegminy@zawiercie.eu


Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o podział nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663)


Tryb odwołania:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje o zastosowaniu:
brak
Uwagi:
WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBŁSUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO
      
Aktualizacja: 21.02.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna