Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Czerwiec

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/17, karta mapy 68, obręb Zawiercie
przy ul. Wypaliska

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/17, karta mapy 68, obręb Zawiercie, przy
 • ul. Wypaliska
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,3958 ha
 • Księga Wieczysta: KW CZ1Z/00002509/4
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV i RV
 • Opis nieruchomości: teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw, krzewów i częściowo zadrzewiona. Nieruchomość posiada dostęp do nieurządzonej gminnej drogi publicznej – ul. Wypaliska.
 • Dostępne media – nieruchomość nie jest uzbrojona. W pasie drogowym
 • ul. Wypaliska brak jest infrastruktury technicznej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: prostokąt.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 21.07.2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
  z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Ewentualna wycinka istniejącego drzewostanu może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Zgoda współmałżonka

Oświadczenie

 

 

Wprowadzono 24.06.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie nr ew. 613/34, k. m. 4, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy ul. Technologicznej 15
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,9426 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00075421/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
 • w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu
 • z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „2P1” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Ba
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana jest na terenie strefy aktywności gospodarczej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny przemysłowo – usługowe i nowopowstające obiekty komercyjne. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej gminnej – ul. Technologiczna, w odległości około 3 km od wjazdu na DK 78. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – socjalnym wraz z halą wielofunkcyjną.

Budynek socjalno-biurowy jest 2-kondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, posiada płaski dach. Zlokalizowane są w nim pomieszczenia biurowe, recepcja, WC, archiwum, magazyn, serwerownia, sale wielofunkcyjne, zaplecze socjalne, kotłownia, jadalnia, palarnia, szatnie, natryski, pomieszczenia porządkowe oraz przedsionki, korytarze i klatki schodowe. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.w.u. (własna kotłownia gazowa), klimatyzacyjna w pomieszczeniach biurowych, w salach wielofunkcyjnych,
w pomieszczeniach serwerowni oraz w pomieszczeniu archiwum.

Hala jest 1-kondygnacyjna o konstrukcji szkieletowej, obudowana płytami warstwowymi
z dachem dwuspadowym płaskim. W części hali zlokalizowano halę wielofunkcyjną oraz magazyn/śluzę wraz z pomieszczeniem magazyniera i kontroli jakości, a także pomieszczenie techniczne. Hala konstrukcji stalowej systemowa dwunawowa. Konstrukcję dachu stanowią kratownice dachowe. Hala wyposażona jest w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
c.o. i c.w.u. z kotłowni gazowej zlokalizowanej w ww. budynku socjalno-biurowym.

Ogólna powierzchnia użytkowa budynku biurowo – socjalnego wraz z halą wielofunkcyjną wynosi 2 484,59 m2, w tym powierzchnia hali wielofunkcyjnej 1 458,80 m2. Według danych ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy budynku biurowego (ww. socjalno-biurowego) wynosi 568 m2 natomiast powierzchnia zabudowy budynku przemysłowego (ww. hali wielofunkcyjnej) wynosi 1 638 m2.

 • Dostępne media – teren nieruchomości jest uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
 • Kształt nieruchomości – nieforemny wielokąt zbliżony do trapezu
 • Cena nieruchomości – 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) zwolnione
 • z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.06.2021 r.
 • do dnia 08.07.2021r.


  Wprowadzono 17.06.2021

Wykaz nr 10/2021   nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

Wprowadzono 11.06.2021


 

Wykaz nr 9/2021   nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

wprowadzono 07.06.2021


Zawiercie, dn. 02.06.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Żerkowice, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą Nr XLI/479/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. poz. 2372) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „V.3MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00050072/2.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1

991/1

0,1272

RIVb

V.3MN

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane i nieogrodzone.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Nieruchomości posiadają możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

Na działce nr 991/5 w niewielkiej odległości od granicy z działką nr 991/6 rośnie kilka drzewek (tuje).

Na działce nr 991/6 wykonane jest przyłącze wodociągowe oraz znajduje się kilka drzewek (tuje).

regularny w kształcie prostokąta

117.000,00 zł

2

991/2

0,1262

RIVb

V.3MN

116.000,00 zł

3

991/3

0,1259

RIVb

V.3MN

115.800,00 zł

4

991/5

0,1255

RV, RIVb

V.3MN

115.4000,00 zł

5

991/6

0,1254

RV, RIVb

V.3MN

115.400,00 zł

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.