Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Bud. publ. sieci szerokopas... » Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Wrzesień 2013

26.09.2013r. Zakończono prace budowlane i dostawy w ramach Projektu „Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia”. Podpisano protokół odbioru końcowego podsumowujący umowę z Wykonawcą.

Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Urzędu Miejskiego miejskiej sieci szerokopasmowej, na którą składają się sieć optyczna wraz z infrastrukturą w zakresie budowy kabli światłowodowych wraz z niezbędną infrastrukturą, pomieszczania węzłów, szafy jak również urządzenia aktywne lokalizowane w węzłach została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami prawnymi, zaleceniami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego.
Zakres tj.:
• Dł. nowowybudowanej sieci szkieletowej - 6 km
• Liczba uruchomionych Publicznych Punktów dostępu do Internetu PIAP – 1 szt.
• Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią  - 1 szt.

Przedmiotowe prace wykonano w czasie tj.:
1. Projekt wykonany w czasie: od 01.11.2012 do 31.05.2013
2. Roboty wykonane w czasie: od 21.05.2013 do 26.08.2013

Artykuł z gazety wyborczej z dnia 24.09.2013.pdf

Maj 2013
Po zaprojektowaniu sieci  optycznej i uzyskaniu prawomocnych decyzji Wykonawca rozpoczął z dniem 20 maja 2013r. prace budowlane związane z budową publicznej sieci szerokopasmowej.

Listopad 2012
W dniu 16 listopada 2012r. podpisana została umowa na świadczenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontaktu dla Projektu. Funkcję nadzoru pełni Konsorcjum firm:
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (Lider) z Gliwic oraz
Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. (Partner) z Katowic.

Październik 2012

11 października prezydent Ryszard Mach podpisał umowę z firmą Hawe Budownictwo Sp. z o.o. – reprezentowaną przez prezesa Piotra Żeglenia - na budowę publicznej sieci szerokopasmowej dla naszego miasta.

W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zaprojektuje i stworzy na potrzeby Urzędu sieć szerokopasmową, która połączy magistrat z jednostkami podległymi miastu.

Realizacja projektu dofinansowanego z środków europejskich przyczyni się także do usprawnienia działań administracji publicznej i wygeneruje oszczędności, umożliwiając wprowadzenie telefonii IP, co obniży do zera koszty rozmów prowadzonych pomiędzy Urzędem Miejskim, a jednostkami podległymi magistratowi. Sieć szerokopasmowa zwiększy także bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz stworzy możliwość dostępu do zasobów sieci za pośrednictwem bezpiecznych połączeń szyfrowanych.

Wartość realizacji tej inwestycji wynosi 1.509.965,22 zł brutto, z czego 85% współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Termin realizacji zadania ustalono na koniec września 2013 roku.

 


W dniu 11 czerwca 2012 roku została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia” nr UDA-RPSL.02.01.00-00-013/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” nr projektu – 1189 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Adama Matusiewicza – Marszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Jerzego Soleckiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Ryszarda macha – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pana Arkadiusza Ilskiego– Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.034.768,77 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2.034.768,77PLN, w tym:
- Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 1.729.553,45 PLN i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Wkład własny beneficjenta w wysokości: 305.215,32 PLN i stanowiące 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W dniu 15 czerwca 2012 roku ogłoszone zostało zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy zadania pn.: Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wybudowanie na potrzeby własne Urzędu Miejskiego w Zawierciu miejskiej sieci szerokopasmowej, na którą składają się: sieć optyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczenia węzłów, szafy, jak również urządzenia aktywne lokalizowane w węzłach.

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=6560

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna