Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Budowa i wyposażenie ZPPT

Aktualności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013


Wrzesień/Październik 2014

Zakończone zostały wszystkie roboty budowlane, zamontowano bramy, instalację wysoko prądową w hali, stolarkę okienną, tynki i wylewki. Wykonano montaż mebli, dokonano ostatnich prac wykończeniowych wewnątrz budynku, docieplono budynek. W dniu 18.11.2014 r . spisany został Protokół odbioru końcowego robót.

Maj-Sierpień 2014

Prowadzone były roboty, związane z montażem konstrukcji stalowej hali wielofunkcyjnej, wykonaniem instalacji niskoprądowej, wykonaniem stropów, tynków wewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych. Prowadzono również prace, związane z nawierzchniami placów i dróg wokół budynku.

Kwiecień 2014 r.
Trwają roboty budowlane związane z realizacją obiektu:
- zakończono budowę płyty fundamentowej budynku biurowo-administracyjnego
- zakończono budowę ścian nadziemia budynku administracyjno-biurowego
- rozpoczęto wykonanie deskowania i zbrojenia stropu nad pierwszą kondygnacją i schodów w budynku administracyjno-biurowym
- dostarczono konstrukcję stalową hali i rozpoczęto jej montaż

Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla potrzeb Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Równolegle prowadzony jest stały pełnobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Luty 2014 r.
Zgodnie z przyjętymi harmonogramami robót rozpoczęto:
- wykonanie wykopów i szalowanie ław i stóp fundamentowych
- rozwiązanie odwodnienia terenu

Styczeń 2014 r.
Zgodnie z przyjętymi harmonogramami robót przeprowadzone zostały prace przygotowawcze budowy:
- wykonanie ogrodzenie terenu budowy,
- ustalenie trasy i przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej,
- ustalenie miejsca poboru energii elektrycznej na czas budowy i podpisanie umowy na jej dostawę,
- oczyszczenie terenu budowy z krzaków i zadrzewień,
- wytyczenie osi głównych pod budynek i halę i rozpoczęcie prac ziemnych,
- wykonanie zaleconych badań geologicznych i potwierdzenie warunków
  gruntowo – wodnych dla budowy hali i budynku biurowo – socjalnego,
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z planem zagospodarowania terenu budowy.

W dniu 27 grudnia 2013 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót.

Grudzień 2013 r.
W dniu 19.12.2013 r. po zakończonym postępowaniu przetargowym wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na „Budowę i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu” i zawarto umowę z Konsorcjum Firm  P.P.H.U  „ BUDOMIX” Czesław Iłyszyn z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Zaparkowa 58, URBUD Sp. z o.o.
Zawarta umowa obejmuje:
1) budowę budynku biurowo-socjalnego wraz z halą wielofunkcyjną
2) budowę placu manewrowego
3) budowę parkingów dla samochodów osobowych,
4) budowę zjazdów z drogi publicznej na posesję
5) budowę ciągów pieszych i jezdnych oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, niskiej i okrywowej,
6) budowę kotłowni gazowej
7) budowę instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji,
8) budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, niskoprądowych,(w niezbędnym zakresie umożliwiającym przyłączenie projektowanych obiektów budowlanych jw. do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci i na podstawie odrębnych projektów opracowanych przez gestorów sieci),
9) budowę zewnętrznych sieci: kanalizacji deszczowej (w tym również odwodnienia obwodowego wokół budynku biurowo-socjalnego), wod.-kan., kanalizacji elektrycznej,
10) obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia robót,
11) budowę drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem.

Październik 2013r.
W dniu 02.10.2013 r. po zakończonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z Eko-Konsulting-Projekt „CONSEKO-BBM-DESIGN” S.A., której przedmiotem jest „Zapewnienie wsparcia technicznego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu”

Wrzesień 2013r.
Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych – budowy obiektu Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W dniu 12.06.2013 r. po zakończonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym „UTEX” Sp. z o.o., której przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji: projektu wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. W dniu 12.09.2013 r. nastąpiło zakończenie realizacji umowy i przekazanie opracowanej dokumentacji.

W dniu 09.10.2012 r. wydana została przez Starostę Zawierciańskiego Decyzja Nr 1028/2012 udzielająca pozwolenia na budowę obiektu Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego


W dniu 23 maja 2013 r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.01.03.00-00-027/12-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.