Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Kryształowy Szlak Zawiercia » Aktualności


Czerwiec 2011
1.    Promocja projektu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
2.    Zakończenie realizacji Projektu.

Grudzień 2010

Realizacja głównego przedmiotu projektu pn. „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego”, jakim było zadanie: Opracowanie koncepcji rozwoju i komercjalizacji poprzemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu.

Czerwiec 2010

W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego” nr UDA-RPSL.03.04.00-00-002/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.4. „Promocja turystyki”, nr projektu – 670 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Adama Stacha – Wicemarszałka Województwa oraz Pani Małgorzaty Staś – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Mirosława Mazura – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Milejskiej – Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi 176 956,00 PLN.  Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 176 956,00 PLN, w tym:
- Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 150 412,60 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Wkład własny beneficjenta w wysokości: 26 543,00  PLN i stanowiące 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu:
- Poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 7 września 2009r.;
- Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 1 kwietnia 2010r.;
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 września  2010r.;
- Zakończenie finansowe realizacji: 14 października  2010r.;


STYCZEŃ 2010
19 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 88/341/III/2010 o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III – Turystyka RPO WSL.
Do dofinansowania wybrano 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 994 706,86 zł.  Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Zawiercie pod nazwą Kryształowy Szlak Zawiercie – stworzenie nowego produktu turystycznego. Wartość projektu wynosi 176 956 zł. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.
http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1264167203&art=1&id_m=1&kat=&katrodzic

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna