Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Plan gosp. niskoemisyjnej » Aktualności

30.06.2014 r. – podpisana została umowa nr POIS.09.03.00-00-068/13-00 o dofinansowania projektu.

28.07.2014 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania  pn.:

1.Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w spójności z programami, planami, dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

2.stworzenie w Gminie Zawiercie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych,

3.przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Zawiercie na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej

4.przeprowadzenie działań promocyjnych i informujących o opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej
w ramach Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

23.09.2014 r.
– podpisano umowę z wyłonionym w przetargu  wykonawcą - Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Orzesza.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna