Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Gospodarki Komunalnej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej - WGK

Naczelnik: Katarzyna Kaziród

ul. Krzywa 3,

42-400 Zawiercie

tel: (32) 67 223 40

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 

 

 Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej – WGK należy w szczególności:

1.      Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców) oraz prowadzenie postępowań
w sprawie naliczenia kar za nieterminowe lub nierzetelne składanie sprawozdań przedsiębiorców.

2.      Prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku, recyklingu poszczególnych frakcji oraz innych kar wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.      Kontrola obowiązków  spoczywających na przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie posiadanych wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz odbierających  nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości na podstawie posiadanych zezwoleń – w przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy w terenie.

      Przygotowanie w ustawowym terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska, które dotyczy roku poprzedniego.

5.      Opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i udostępnienie analizy w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.      Przekazywanie Marszałkowi Województwa Śląskiego w ustawowym terminie wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, według danych za rok poprzedni.

7.      Weryfikacja wniosków o informację publiczną z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i udzielanie odpowiedzi na wnioski. 

8.      Przygotowanie w ustawowym terminie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które dotyczy roku poprzedniego.

9.      Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10.    Prowadzenie spraw w przypadkach braku umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
z nieruchomości niezamieszkałych oraz w przypadkach braku umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dla nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

11.    Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja.

12.    W przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.    Księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poszczególnych kontach właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

14.    Wystawianie postanowień i decyzji z zakresu księgowości.

15.    Prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.

16.    Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zaległość lub brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17.    Rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ordynacja podatkowa. 

18.    W przypadku nie uiszczenia opłaty przez mieszkańca - prowadzenie egzekucji w oparciu 
o przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

19.    Organizowanie zbiórki przeterminowanych leków - wybór wykonawcy.

20.    Zapewnienie odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - przygotowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówienia przez wyłonionych Wykonawców.

21.    Prowadzenie kontroli na nieruchomościach w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, w tym kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku oraz egzekwowanie tych obowiązków od właścicieli nieruchomości.

22.    Udostępnienie na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji 
z zakresu gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa.

23.    Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

24.    Organizowanie konkursów ekologicznych kierowanych dla dzieci i młodzieży (konkurs - zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii suchych, konkursy tematyczne z recyklingu) oraz akcji takich jak „Sprzątanie świata”.

25.    Administrowanie serwisem internetowym www.czystagmina.zawiercie.eu poświęconym gospodarce odpadami komunalnymi oraz prowadzenie oficjalnego profilu Wydziału na portalu społecznościowym.

26.    Uzupełnianie bazy azbestowej na podstawie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

27.    Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

28.    Prowadzenie ewidencji firm zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

29.    Zakup koszy na psie odchody oraz koszy ulicznych do selektywnego zbierania odpadów.

30.    Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie wydziału.

31.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.

32.    Podejmowanie działań w zakresie małej retencji wody.”

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna