Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2018

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu grudniu 2018 r.

Strażnicy podjęli 206 interwencji, z których 183 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 8 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 36 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 35 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 19 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 6 osób do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 12 osób, z czego 12 pouczono oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 32 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 90 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 9 8-godzinnych patroli pieszych oraz 62 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 7 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu grudniu 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 25 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 34 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 781 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 6 uroczystości zorganizowanych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 100 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili dwu dniowe działania, których przedmiotem było żebractwo oraz handel ludźmi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu grudniu 14 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w miesiącu grudniu strażnicy przeprowadzili 22 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili 2 kontrole miejsc zlokalizowanych na terenie miasta, w których oferowano do sprzedaży materiały pirotechniczne.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu listopadzie 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 304 interwencji, z których 217 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 26 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 61 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 19 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 16 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 27 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3 krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 6 osób do izby wytrzeźwień oraz 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 73 osoby, z czego 59 pouczono, na 14 nałożono mandaty karne (z czego 6 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 31 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 83 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 7 8-godzinnych patroli pieszych oraz 72 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu listopadzie 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 36 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 38 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 841 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 101 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu listopadzie 7 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w listopadzie strażnicy przeprowadzili 4 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach akcji „Znicz 2018” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie zabezpieczenia wyborów samorządowych, których celem było niedopuszczenie do zakłócania porządku publicznego związanego z wyborami.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 12 uczennic z  Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

W listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w uroczystościach związanych z  Narodowym Świętem Niepodległości 11 Listopada, wystawiając Poczet Sztandarowy.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego przy SP nr 2, oraz uczniami SP nr 9 w Zawierciu.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W listopadzie upomniano 5 osób jeżdżących rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali budynek Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz teren przyległy zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym stanu gotowości obronnej państwa.

W listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w prelekcjach „Bezpieczeństwo Seniora” zorganizowanych dla członków Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów oraz Uniwersytetu III Wieku, w których łącznie wzięło udział 235 osób.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ukończyli szkolenie dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych zorganizowane w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Przeprowadzono kontrolę terenu miasta, sprawdzając, czy wszystkie sztaby wyborcze uprzątnęły terminowo plakaty związane z wyborami samorządowymi. Ujawnione nieprawidłowości zostały przekazane pełnomocnikom komitetów wyborczych.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili asysty pracownikom Urzędu Skarbowego w Zawierciu podczas prowadzonej kontroli na terenie targowiska „Żabki”.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu październiku 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 423 interwencji, z których 285 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 14 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 124 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 26 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 21 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 27 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 5 osób do izby wytrzeźwień, 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 143 osoby, z czego 106 pouczono, na 37 nałożono mandaty karne (z czego 28 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 45 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 134 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 13 8-godzinnych patroli pieszych oraz 77 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 14 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu październiku 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 54 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 39 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 770 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 uroczystość zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 97 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu październiku upomniano 4 osoby jeżdżące rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 2 oraz oddziału przedszkolnego przy SP 13 w  Zawierciu.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu październiku 2 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie zabezpieczenia wyborów samorządowych, których celem było niedopuszczenie do zakłócania porządku publicznego związanego z wyborami.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 12 uczennic z  I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu w sztuce samoobrony.

Ponadto strażnicy w ramach akcji profilaktyczno – informacyjnej rozpoczętej przez Straż Miejską w Zawierciu, patrolując rejony osiedli, wręczali mieszkańcom ulotki informacyjne dotyczące przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacji spotkania dzika w mieście.

W ramach akcji „ Znicz 2018” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta.

Ponadto 2 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu wrześniu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 286 interwencji, z których 199 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 16 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 70 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 1 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 17 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 12 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 32 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 74 osoby, z czego 58 pouczono, na 16 nałożono mandaty karne (z czego 11 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 31 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 97 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 8 8-godzinnych patroli pieszych oraz 65 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 7 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 39 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 41 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 924 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 7 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 7 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 105 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu wrześniu upomniano 6 osób jeżdżących rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych.

Ponadto 2 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu wrześniu 4 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrole stanu oświetlenia ulicznego w rejonie osiedla Stawki, które ma duży wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie w porze wieczorowo – nocnej. Ujawnione nieprawidłowości w  zakresie braku oświetlenia przekazane zostały do naprawy przez spółkę Tauron.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 6 oraz 15 w  Zawierciu.

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu sierpniu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 308 interwencji, z których 226 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 10 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 72 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Z ogólnej liczby ww. interwencji 41 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 32 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 32 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe) w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2 - krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 4 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 45 osób, z czego 31 pouczono, na 14 nałożono mandaty karne (z czego 11 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 41 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 116 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 5 8-godzinnych patroli pieszych oraz 64 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Nadzorowano 39 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 942 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu sierpniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę plenerową zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 10 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 99 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Ponadto w sierpniu przeprowadzono 115 kontroli miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”.

W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu funkcjonariusze oprócz wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, będą wręczać ulotki informacyjne (A,B,C Rowerzysty). W miesiącu sierpniu upomniano 5 osób jeżdżących rowerami po chodnikach i  przejściach dla pieszych.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu czerwcu 2 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto 2 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu lipcu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 310 interwencji, z których 242 zostały zgłoszone od mieszkańców, 13 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 55 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 12 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 27 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 24 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 17 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).

W analizowanym okresie 2 - krotnie wezwano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono 6 osób do izby wytrzeźwień.

Wylegitymowano 53 osoby, z czego 29 pouczono, na 24 nałożono mandaty karne (z czego 15 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 3 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 40 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 136 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 9 8-godzinnych patroli pieszych oraz 62 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Nadzorowano 42 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 879 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lipcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 7 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 100 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu czerwcu 2 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w lipcu przeprowadzono 142 kontrole miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 364 interwencje, z których 235 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 14 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 115 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 7 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 30 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 23 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 30 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień , 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 104 osoby, z czego 52 pouczono, na 52 nałożono mandaty karne (z czego 38 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 37 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 103 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 9 8-godzinnych patroli pieszych oraz 66 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu czerwcu 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 35 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 45 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 970 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 7 uroczystości oraz imprez sportowych zorganizowanych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 6 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 90 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu czerwcu 2 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w czerwcu przeprowadzono 14 kontroli miejsc wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (rejony basenów miejskich, okolice placów szkolnych i miejsc rozrywki, tereny osiedli mieszkaniowych, rejony sklepów sprzedających wyroby alkoholowe oraz tytoniowe itp.) w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr. 6 funkcjonariusze Straży Miejskiej współuczestniczyli w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowanym na terenie przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie uczniów z  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono 2 prelekcje i pogadanki z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami SP nr 9 w  Zawierciu.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu maju 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 328 interwencji, z których 246 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 25 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 57 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 53 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 32 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 36 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 5-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień , 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 65 osób, z czego 36 pouczono, na 29 nałożono mandaty karne (z czego 19 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 115 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 4 8-godzinne patrole piesze oraz 68 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 7 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu maju 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 37 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 34 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 900 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 89 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu maju 4 kontrole pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrole stanu oświetlenia ulicznego w mieście, które ma duży wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie w porze wieczorowo – nocnej. Ujawnione nieprawidłowości w  zakresie braku oświetlenia przekazane zostały do naprawy przez spółkę Tauron.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli na ulicy Szkolnej w Zawierciu pochodzącą z  kradzieży myjkę ciśnieniową „Kercher”, która następnie została przekazana właścicielowi.

W maju przeprowadzono kontrolę punktów handlowych pod kątem zawarcia przez ich właścicieli umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z  podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W wyniku kontroli w 1 przypadku ujawniono brak umowy na wywóz odpadów komunalnych.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu kwietniu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 294 interwencje, z których 239 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 9 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 46 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 34 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 28 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 22 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 4 osoby do izby wytrzeźwień , 3 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 57 osób, z czego 35 pouczono, na 22 nałożono mandaty karne (z czego 14 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 38 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 75 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 11 8-godzinnych patroli pieszych oraz 66 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 9 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 37 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 43 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 995 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 9 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 98 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu kwietniu 12 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrole stanu oświetlenia ulicznego w mieście, które ma duży wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie w porze wieczorowo – nocnej. Ujawnione nieprawidłowości w  zakresie braku oświetlenia przekazane zostały do naprawy przez spółkę Tauron.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono 13 prelekcji i pogadanek z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami SP nr 4,6,8,13 oraz przedszkolakami z  Przedszkola nr 1 w Zawierciu.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu marcu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 346 interwencji, z których 253 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 10 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 83 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 32 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 25 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 25 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 6 osób do izby wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 73 osoby, z czego 32 pouczono, na 41 nałożono mandaty karne (z czego 31 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)

Ponadto 42 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 85 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 11 8-godzinnych patroli pieszych oraz 71 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 10 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 39 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 36 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 895 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 4 uroczystości oraz imprezy sportowe zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 114 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu marcu 21 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

W marcu z uwagi na niskie temperatury powietrza strażnicy przeprowadzili 2 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Ponadto 13 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu lutym 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 277 interwencji, z których 224 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 6 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 47 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 28 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 22 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 19 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 54 osoby, z czego 29 pouczono, na 25 nałożono mandaty karne (z czego 19 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 70 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 11 8-godzinnych patroli pieszych oraz 67 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 18 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu lutym 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 32 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 40 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 899 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę sportową zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 73 pisma w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu lutym 30 kontroli pieców C.O. W wyniku kontroli w 1 przypadku nałożono mandat karny, ponieważ stwierdzono obecność substancji zabronionych.

W lutym strażnicy przeprowadzili 9 kontroli pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Wraz z nadejściem ferii zimowych Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie ich trwania, przeprowadzając 21 kontroli miejsc zwyczajowego przebywania dzieci i młodzieży w tym: (okolice placówek oświatowych, rejony lodowiska, krytej pływalni, górek saneczkowych, większych osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc grupowania się nieletnich takich jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany).

Ponadto 15 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu styczniu 2018 r.

 

Strażnicy podjęli 318 interwencji, z których 209 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 22 przekazane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 87 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 44 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 27 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 33 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 2 osoby do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 3 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 81 osób, z czego 43 pouczono, na 38 nałożono mandaty karne (z czego 32 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)

Ponadto 24 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 72 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 15 8-godzinnych patroli pieszych oraz 74 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 44 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 35 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 837 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 9 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 108 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu styczniu 18 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

W miesiącu styczniu strażnicy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami SP nr 4 oraz przedszkolakami z  Przedszkola nr 7 i 8 w Zawierciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.