Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia

data dodania: 2019-06-28 13:12:32

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia.

1. Wymagania niezbędne
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7)    wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
8)    co najmniej 5 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym w wymaganiami na powyższym stanowisku,
9)    przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju jednostki - Agencji Rozwoju Zawiercia,
10)    znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
11)    wiedza merytoryczna w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej do projektów oraz rozliczania projektów,
12)    umiejętności interpersonalne: praca zespołowa, komunikatywność, rozwiazywanie konfliktów, negocjowanie, zarządzanie przekazem słownym i niewerbalnym.

2. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość języków obcych (język angielski / język niemiecki / język rosyjski),
2)    doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne i inne zewnętrzne źródła dofinansowania na projekty inwestycyjne i społeczno-rozwojowe,
3)    doświadczenie w koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4)    doświadczenie w pracy w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zarówno dla gminy jak i przedsiębiorstw prywatnych,
5)    doświadczenie w obszarze obsługi inwestorów i zarządzania terenami inwestycyjnymi,
6)    doświadczenie w przygotowywaniu materiałów i prezentacji niezbędnych do promocji terenów inwestycyjnych,
7)    doświadczenie w uczestnictwie w targach krajowych i zagranicznych w zakresie promowania ofert inwestycyjnych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1)    Koordynowanie realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu” oraz dążenie do osiągnięcia i utrzymania zamierzonych w projekcie wskaźników rezultatu.
2)    Obsługa inwestorów i zarządzanie ofertą inwestycyjną Gminy Zawiercie.
3) Współpraca z instytucjami i firmami działającymi na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów w zakresie przyciągania inwestorów.
4)    Inicjowanie i organizacja wizyt studyjnych, konferencji tematycznych oraz spotkań inwestorów z przedstawicielami władz.

5)    Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym małymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorządowego na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Zawiercia.
6)    Zarządzanie zadaniami na rzecz opracowania założeń programu wsparcia rozwoju gospodarczego Gminy Zawiercia oraz tworzenia warunków do ich wdrażania, w tym dbałość o aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus.
7)     Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów na rzecz oraz w imieniu ARZ i ZPPT.
8) Inicjowanie i wdrażanie projektów oraz aplikowanie o środki pomocowe na projekty dot. Działalności Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (ZPPT).
9) Inicjowanie i obsługa projektów międzynarodowych nawiązujących współpracę w obszarze badawczo-rozwojowym oraz na rzecz przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego.
10)    Udział w tworzeniu nowych form pomocy i zachęt dla inwestorów oraz inicjatyw mających na celu aktywizację środowiska gospodarczego miasta Zawiercia.
11)    Wspieranie działań związanych z projektami dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

4. Miejsce i warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce wykonywania pracy: Agencja Rozwoju Zawiercia ul. Technologiczna 15, Zawiercie,
2) praca na parterze budynku (budynek bez windy), w pomieszczeniach biurowych, w trybie jednozmianowym,
3)    stanowisko wyposażone w urządzenia biurowe, komputer,
4)    praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
5)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Agencji Rozwoju Zawiercia, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
3)    pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju ARZ,
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5)    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej (świadectwa pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu, decyzja                              o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie z CEIDG),
6)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu                     z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
10)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia,
11)    klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

7. Miejsce i termin składania dokumentów
       1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:
   -     osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,                                        
 -     lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia.

2) Oferty należy składać do dnia 08 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

8. Informacje dodatkowe:
1)    aplikacje, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do Urzędu Miejskiego w Zawierciu  po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,
2)    list motywacyjny, C.V., oświadczenia kandydata oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju ARZ muszą być własnoręcznie podpisane,
3)    wzory oświadczeń oraz klauzul o których mowa w pkt. 6 dostępne są wraz
z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu,
4)    o dokładnym miejscu, terminie i godzinie przeprowadzania testów kwalifikacyjnych i/lub rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
5)    nabór na stanowisko przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

Zawiercie, dn. 28.06.2019 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2019-06-28 13:12:32

czytano: 833 razy

autor: Wydział Dialogu Społecznego

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna