Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok 2018/2019

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok 2018/2019


Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2018/2019

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

- kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

- termin zgłoszenia ustalono od 26 lutego do 2 marca 2018 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

- rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły,

- kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r.

Lp.

Kryteria lokalne

Wartość kryterium

w punktach

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie

28

2.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek

12

3.

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek

8

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek

4

5.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Ogłoszeniu z dnia 31.01.2018 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów

Od 26 lutego

do 2 marca 2018 r.

Od 9 kwietnia

do 13 kwietnia 2018 r.

2.

Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani)

Od 5 marca

do 7 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 marca 2018 r.

17 kwietnia 2018 r.

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

Od 9 marca

do 13 marca 2018 r.

Od 18 kwietnia

do 19 kwietnia 2018 r.

5.

Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci)

Od 14 marca

do 16 marca 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

7.

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

14

LUT

2018

1599

razy

czytano