Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Konkurs na stanowisko dyrektora placówek oświatowych

Strona główna » Aktualności » Urząd Miejski » Konkurs na stanowisko dyrektora placówek oświatowych

data dodania: 2017-05-11 07:59:31

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE
dnia 11 maja 2017 r.
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
następujących placówek oświatowych,
 dla których Gmina Zawiercie jest organem prowadzącym

1)    Przedszkole Nr 2 w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28
2)    Przedszkole Nr 5 w Zawierciu, ul. Moniuszki 9
3)    Przedszkole Nr 6 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 32
4)    Przedszkole Nr 15 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 27
5)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu ul.11 Listopada 22

I.       Wymagania wobec kandydatów
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II.    Wymagane dokumenty
1.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko  dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), tj.:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2.    Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 III.  Sposób i termin składania ofert
1.    Oferty z wyżej wymienionymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 (holl główny urzędu) w zamkniętych kopertach  w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu
tj.  do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00 z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)   z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę placówki oświatowej , której konkurs dotyczy)”                             
2.    Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Zawiercie.
3.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2017-05-11 07:59:31

czytano: 923 razy

autor: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna